Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret flere premisser for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykks­former. Det å utvikle digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Videre innebærer det å benytte digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne seg kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet.

Utdanningsdirektoratet har definert ulike ferdighetsnivåer for hvert av ferdighetsområdene. I Digihjelpen-prosjektet har vi definert grunnleggende digital kompetanse som som ferdigheter på nivå 1–2 i direktoratets inndeling. Les mer om de ulike nivåene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hva er de grunnleggende ferdighetene?

Utdanningsdirektoratet definerer i "Rammeverk for grunnleggende ferdigheter" fem ferdighetsområder for digital kompetanse:

1. Bruke og forstå

Innebærer å kunne bruke og navigere på digitale ressurser i og utenfor nettverk og ivareta informasjons- og datasikkerhet. Digitale ressurser kan blant annet være digitalt utstyr, programvare og digitale måleinstrumenter. Videre innebærer det å følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap ved bruk av effekter, bilder, lyd, illustrasjoner, tabeller, overskrifter og punkter.

2. Finne og behandle 

innebærer å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Informasjon fra digitale kilder kan være informasjon fra tekst, lyd, bilde, video, symboler, interaktive elementer eller rådata fra registreringer og observasjoner.

3. Produsere og bearbeide 

innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser. Dette innebærer å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk.

4. Kommunisere og samhandle 

innebærer å kunne bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling. Digital samhandling innebærer bruk av digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling.

5. Utøve digital dømmekraft 

innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.