Det finnes ikke én modell for hvordan man bør organisere et lavterskel veiledningstilbud i grunnleggende digitale kompetanse i kommunene, det finnes flere. Hvordan man velger å organisere tilbudet henger sammen med blant annet lokale forhold, interessenter, innhold i tilbudet og den identifiserte målgruppen eller målgruppene for veiledningstilbudet. Hva som passer for en kommune, passer ikke nødvendigvis for en annen.

I mange kommuner er det et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og ildsjeler. En måte å organisere veiledningstilbudet i digital kompetanse er gjennom et samarbeid med frivillige, der kommunen og ett eller flere frivillige lokallag sammen tilbyr et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne.

Et veiledningstilbud der kommunen og frivillige lokallag samarbeider

Færder kommune tilbyr innbyggerne veiledning i data og digitale tjenester på frivilligsentralene og på seniorsenteret i kommunen. Seniornett bistår blant annet den ene frivilligsentralen med veiledningskurs i bruk av data, nettbrett og mobil. Færder kommune samarbeider også med Røde Kors på flere områder, og i 2018 inngikk Færder kommunen en samarbeidsavtale med Nøtterøy Røde Kors og Tjøme og Hvasser Røde Kors om å etablere og tilby «Digital senior» til innbyggerne i Færder.

Hva er Digital senior?

  • Digital senior er et 10 ukers nettbrettkurs.
  • Kurset har som formål å bygge selvstendighet og senke redsel rundt bruk av nettbrett blant seniorer. 
  • Målet er å styrke den digitale kompetansen gjennom å skape trygghet og oppøve ferdigheter i bruk av nettbrett hos den enkelte deltaker.
  • Deltakere og frivillige kobles sammen og møtes fast to ganger i uken i 10 uker.
  • En fastsatt læringsplan gjennomgås på 19 leksjoner, og når temaer som nettvett, brukernavn og passord, chat, kamera og e-post er gjennomgått får deltakerne selv velge tre apper de skal lære seg – gjerne knyttet til egne interesser.
  • Læringsplanen og metodikken i Digital senior er forskningsbasert og konstruert for å skape digital og sosial læring

Les mer om Digital senior på Røde Kors' nettsider her

KS tok turen til Færder kommune for å høre mer erfaringene med Digital senior og hvordan kommunen og Røde Kors samarbeider om dette tilbudet. Vi møtte kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten, folkehelsekoordinator Irmelin Skjold og Harald Halum fra Nøtterøy Røde Kors.

Digital mestring i et folkehelseperspektiv

I Færder kommune startet samarbeidet om Digital senior med at Christina Moen fra Vestfold Røde Kors snakket sammen med folkehelsekoordinator Irmelin om behovet for tiltak rettet mot eldre. Eldrerådet i kommunen hadde også løftet frem behovet for å styrke eldres digitale kompetanse. Moen inviterte til et samarbeidsmøte der Færder kommune, frivilligsentralen og Røde Kors var med. Anette Christiansen, som er prosjektleder for Digital senior nasjonalt, deltok  og fortalte om Digital senior-metoden og hva et slikt tilbud innebærer. En samarbeidsavtale mellom partene ble signert, og i 2018 gjennomførte de den første piloten på Digital senior i Færder kommune. – Fra første dag opplevde vi Røde Kors som både profesjonell og på tilbudssiden. De vet hva de driver med og hva som er innenfor deres mandat og ikke, og det er betryggende for oss, forteller Irmelin Skjold som er folkehelsekoordinator i Færder kommune. Hun har samarbeidet tett med Røde Kors om Digital senior.

Politikerne i Færder kommune er opptatt av mestring.  Digitaliseringen har både oppsider og nedsider, og det er viktig at innbyggerne våre ikke blir passive i møte med digitaliseringen. Vi må unngå at de opplever utenforskap eller får redusert selvfølelse når de ikke klarer å bruke digitale verktøy og tjenester for å løse hverdagslige oppgaver som for eksempel å betale egne regninger, forteller kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten. Færder kommune er opptatt av digital mestring i et folkehelseperspektiv. De ønsker å ha et tilbud som bygger mestring og trygghet for å bruke digitale tjenester og verktøy, slik at de eldre kan være selvstendige og aktivt deltakende innbyggere.

Samarbeid med frivilligheten – hva krever det?

Færder kommune har i flere år vært opptatt av å samarbeide med frivilligheten på ulike områder. – Det blir i mange sammenhenger snakket om at samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten er nødvendig, men det er viktig å være tydelig på at frivilligheten ikke er noe som kommer av seg selv, og det krever blant annet et politisk eierskap og forankring, forteller Hilde Kari. Når Røde Kors inviterte til et informasjonsmøte for å rekruttere frivillige veiledere til Digital senior, stilte kommunen lokaler til disposisjon, og både ordfører og kommunaldirektøren stilte opp på møtet og roste arbeidet med Digital senior. – Kommunen og Røde Kors fremstod da som et samlet lag og vi viste samarbeid og eierskap til prosjektet, forteller Hilde. – Vi klarte faktisk å rekruttere ni nye frivillige veiledere den kvelden, skyter Harald Halum fra Nøtterøy Røde Kors inn.

–For å få til et godt samarbeid med frivilligheten så trenger frivilligheten å vite hva de kan bidra med, og de trenger noen ressurser fra kommunen i form av for eksempel tid, samarbeidsmøter, tilgang til lokaler og hjelp med informasjonsdeling. Disse ressursene som kommunen skal bidra med må være definert på et budsjett i kommunen. Frivilligheten er ikke en gratistjeneste, det krever noen ressurser fra kommunen og så får man mangfold, kapasitet og kompetanse tilbake, forklarer Irmelin.

Det tette samarbeidet mellom Færder kommune og Nøtterøy og Tjøme & Hvasser Røde Kors har vært avgjørende for å lykkes med Digital senior-tilbudet. Et godt samarbeid er ingen selvfølge. Harald og Irmelin er sikre på at de mange samarbeidsmøtene der Røde Kors og kommunen sammen har planlagt, koordinert og utført oppgaver har vært en viktig suksessfaktor. Harald skryter også av Irmelin sin solide innsats og bidrag som en viktig årsak til at samarbeidet og tilbudet har gått så bra.

I arbeidet med Digital senior-tilbudet har kommunen bidratt med sin kompetanse om aldring og eldres behov, de har hjulpet til med rekruttering av deltakere og frivillige veiledere, de har trykket opp markedsføringsmateriell, stilt lokaler til disposisjon og de har bidratt med å dele informasjon om tilbudet i kommunen. Røde Kors har stått for det faglige opplegget med Digital senior, innholdet til markedsføringen, kursingen og opplæringen av veilederne og gjennomføringen av tilbudet.

Erfaringen med tilbudet så langt

Evalueringen etter første runde med Digital senior i Færder kommune var veldig god. Både deltakerne og veilederne var fornøyd med både opplegget og effekten av veiledningen. Det var ingen av deltakerne som hadde noe å utsette på metoden og kursopplegget. De er nå i gang med runde to av Digital senior og har 13 nye deltakere og flere nye frivillige veiledere. Harald forteller at utfordringen med tilbudet ikke er å få tak i deltakere som vil være, det er mest krevende å rekruttere veiledere som forplikter seg til to veiledningsøkter i 10 uker.

Alle som vil være frivillig veileder i Digital senior må gjennom et kursopplegg som består av en introduksjon av hva Røde Kors er og hva de står for, taushetserklæring, førstehjelpskurs og psyko- sosialt kurs og deretter et kurs der de lærer Digital senior-metoden. Veilederne trenger ikke å være medlem i Røde Kors, men de må fullføre kursopplegget og opplæringen. Det er Røde Kors som har hovedansvaret for kursopplegget som de frivillige gjennomgår.

Digital senior er som tidligere nevnt, ikke det eneste veiledningstilbudet til innbyggerne i Færder. Seniorsenteret og de to frivilligsentralene i kommunen gjør også en god innsats for hjelpe innbyggerne med digital mestring. Harald presiserer at det er viktig at Digital senior-tilbudet til Røde Kors ikke ses som en konkurranse til de eksisterende tilbudene i kommunen, ettersom tilbudene i sin form, innhold og sammensetning er ganske ulike. Tilbudene treffer litt ulike målgrupper og ferdighetsnivå hos målgruppene, og på den måten blir tilbudene mer supplerende til hverandre og dekker flere innbyggere. Digital senior er primært forbeholdt eldre som har de aller svakeste digitale ferdighetene.

Tips til kommuner som vil samarbeide med frivilligheten

Færder kommune har noen tips til kommuner som vil samarbeide med frivillige og som ønsker å etablere et Digital senior-tilbud i sin kommune:

  • Ting tar tid! For at tilbudet skal bli bra og treffende må man bruke en del tid på å planlegge og etablere et godt samarbeid. I Færder kommune brukte de nesten et halvt år på oppstarten, og dette var viktig for å få god kjennskap og forståelse for Digital senior-metoden, bli kjent med hverandre og skape forankring for tilbudet i kommunen.
  • Det er viktig å utforske og undersøke de lokale mulighetene og begrensingene i kommunen – hvor skal tilbudet være? Hvordan passer dette med de lokale forholdene og infrastrukturen i kommunen?
  • Kurspakken som Digital senior benytter er på plass, det er hvordan man skal bruke dem og tilpasse det til lokale forhold og rekrutteringen av veilederne som tar tid.
  • Avklare roller, ansvar og bidrag i samarbeidet. Hva skal kommunen bidra med, hva skal frivilligheten bidra med og hva skal man gjøre i fellesskap?

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til Færder kommune, Røde Kors sitt Digital Senior-tilbud eller KS kan du ta kontakt med:

 

►   Færder kommune: Folkehelsekoordinator Irmelin Skjold irmelin.skjold@faerder.kommune.no

►   Røde Kors: Prosjektleder for Digital senior i Norge, Anette Christiansen a.christiansen@redcross.no

►   KS: Digihjelpen-prosjektet Digihjelpen@ks.no