Fagsystem må kunne kommunisere på en enkel og forutsigbar måte med sak/arkivløsning og planregister selv om disse leveres/driftes av ulike leverandører i en kommune.

Krav til fagsystemet og de standardiserte informasjonsmodellene inngår i den nasjonale  produktspesifikasjonen (ePlanSak og eByggeSak). I denne delen av verktøykassa får du informasjon om tilgjengelige grensesnitt, meldingsprotokoller og digitale fellesløsninger som KS vil tilrettelegge på Fiks-plattformen. Grensesnittene/meldingsprotokollene og de digitale fellesløsningene må kommunene og leverandørene forholde seg til om det digitale økosystemet skal fungere og gi kommunene reelle gevinster når nye løsninger tas i bruk.

imagesadlo.png

Digitale fellestjenester, standarder og meldingsprotokoller som KS vil tilby

Fiks Protokoller - En administrasjonsløsning som gjør det mulig for kommunen selv å administrere hvilke systemer/kontoer som skal kommunisere med hverandre. Informasjon om tjenesten er under arbeid. Tjenesten er under utvikling og er ikke satt i produksjon pr dd.

Standardiserte meldingsprotokoller/grensesnitt som skal benyttes for kommunikasjon mellom ulike løsninger/system, for eksempel kommunikasjon mellom fagsystem og arkivløsning. Følgende meldingsprotokoller/grensesnitt er under utvikling og tilbys:

Fiks Arkiv
Fiks Politisk behandling
Fiks Arkiv byggesak
Fiks Plan
Fiks Matrikkelføring

ArkivLett-standarden - en veileder for bruk av metadata

Valideringstjenester der systemleverandørene får verifisert at de støtter gjeldende meldingsprotokoller samtidig som kommunene får en trygghet for at leverandørens løsning støtter gjeldende standard. Informasjon om tjenesten er under arbeid.

Hva er Fiks IO?

Fiks IO er en kanal for sikker maskin-til-maskin integrasjon og «navet» når ulike løsninger skal settes opp for å kommunisere med hverandre. Kanalen benyttes for å bygge prosesser på tvers av systemer og organisasjoner, for eksempel når et fagsystem skal arkivere et dokument i et arkivsystem eller spørre om informasjon som er lagret i et annet system.

Kommunikasjon mellom systemer baserer seg på asynkron meldingsutveksling. Dette vil si at avsender ikke kan forvente at det vil utføres en handling på bakgrunn av sendt melding med det samme, men at handlingen vil skje en gang i fremtiden. Asynkron meldingsutveksling medfører at avsender må håndtere at sendte meldinger ikke nødvendigvis blir utført med en gang, men at man får svar på meldingen på et senere tidspunkt.

Meldingstypene er standardiserte på en slik måte at man kan benytte både Fiks-IO og eFormidling fra Digdir om hverandre for en sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling mellom systemer, men også mot virksomheter og innbyggere.

 

imagezj33.png

Grensesnittet er dokumentert her

Hva er GeoIntegrasjon?

Geointegrasjon er felles standarder og prinsipper for samspill mellom fagsystem, GIS og sak/arkivsystem i offentlig sektor. Standarden forvaltes av KS og Kartverket i fellesskap. Den vil på sikt få mindre betydning og blir erstattet av meldingsprotokoller etter hvert som disse klargjøres over Fiks-plattformen og Fiks IO.
For mer informasjon henvises det til geointegrasjon.no.