Fiks Plan støtter meldinger for både oppdatering av det kommunale planregisteret og spørring mot planregisteret, både fra interne fagsystem, men også eksterne som ønsker innsyn i planregisteret.

Grensesnittet er sentralt i forhold til å støtte opp under kravene i den nasjonale produktspesifikasjonen for plan- og byggesak. Grensesnittet tilrettelegger for at kommunene kan benytte ulike leverandører når det gjelder de tradisjonelle sak/arkivleverandørene, fagsystem som eByggeSak/ePlanSak og kommunalt planregister.

Grensesnittet er under utvikling og skal etter planen støtte brukerbehov hos en rekke ulike aktører/roller, eksempelvis høringsinstans/høringspart i pågående planprosesser, ulike innsynsbrukere (ansvarlig søker, eiendomsmegler, hjemmelshaver og søker uten ansvarsrett), innsynstilrettelegger, plankonsulent, politiker, saksbehandler i kommunene og SSB og sikkerhetsbehov (IKT-ansvarlig).

Eksempler på brukerhistorier som har høy prioritet og som skal støttes av grensesnittet:

  • Opprette en unik nasjonal arealplan-ID i planregisteret på en måte som sikrer at påkrevde egenskaper blir identiske i planregister og saksystem.
  • Planregisteret blir oppdatert automatisk når et dispensasjonsvedtak blir fattet i sakssystemet.
  • Vise milepæler og høringsfaser direkte fra sakssystemet, inkludert tilhørende dokument.​
  • Dispensasjoner (fra plan) oppdateres i planregisteret, og planregisteret holdes oppdatert ved statusendringer på disse dispensasjonene.
  • Hente inn en konkret milepæl/kunngjøringshendelse slik at tilhørende dokumenter tilgjengeliggjøres uten at en må gjøre et manuelt arbeid/dobbeltlagre.
  • Tilgang til oppdaterte plandata, både kart og bokdel på ett sted uten å gå mot en og en kommune​.
  • Få informasjon om det pågår en planprosess/høring for et areal/en eiendommen.​
  • Enkel tilgang til informasjon om hva eiendommen er regulert til​.
  • Enkel tilgang til informasjon om hvilke reguleringsbestemmelser, med tilhørende dokumenter som gjelder for en eiendom​.

Teknisk dokumentasjon finner du her