Fiks Politisk behandling vil mao bidra til at man får på plass en siste og sentral brikke når det gjelder å tilrettelegge for et reelt skille mellom fagsystem og en mer generell løsning for saksstøtte levert av to ulike leverandører. Dette grensesnittet er også sentralt i forhold til å støtte opp under kravene i den nasjonale produktspesifikasjonen for plan- og byggesak. Grensesnittet tilrettelegger i større grad for at andre leverandører enn de tradisjonelle sak/arkivleverandørene kan tilby denne type fagsystem. 

Grensesnittet støtter en rekke behov som saksbehandler i fagsystemet vil ha:

  • Sende et saksframlegg/fagnotat med nødvendige vedlegg til politisk behandling. Sammen med selve saksframlegget kan saksbehandler også sende forslag til behandlingsplan (utvalg og møter).
  • Reservere plass på fremtidige møter selv om saksframlegg ikke er klart enda.
  • Ettersende vedlegg til en sak eller ettersende oppdatert saksframlegg og vedlegg.
  • Se hvilke utvalg som er aktive og møter i disse utvalgene slik at saksbehandler kan sette opp et forslag til behandlingsplan.
  • Få informasjon om hvilke møter som er planlagt i et utvalg og fristene for disse slik at saksbehandler kan få meldt sine saker til behandling i tide.
  • Få oversikt over hvor langt saken er kommet i den politiske behandlingen for å kunne gi tilbakemelding til søker.
  • Få melding om at en sak er ferdig behandlet politisk slik at saksbehandler kan gå videre med saksbehandlingen.
  • Osv

Grensesnittet støtter også behov som leder i fagavdelingen vil ha, for eksempel å hente ut en oversikt over hvilke saker som er sendt til politisk behandling og over hvor lenge sakene har vært til politisk behandling.

I tillegg støtter grensesnittet ulike behov som utvalgssekretær, allmenheten og en systemeier vil ha.

Teknisk dokumentasjon finner du her