Fiks Arkiv støtter meldinger for både arkivering og spørring mot arkivet. Grensesnittet er sentralt i forhold til å støtte opp under kravene i den nasjonale produktspesifikasjonen for plan- og byggesak. Grensesnittet tilrettelegger for at andre leverandører enn de tradisjonelle sak/arkivleverandørene kan tilby denne type fagsystem. 

Grensesnittet støtter en rekke ulike behov som saksbehandler i et fagsystem vil ha, ikke bare fagsystem som eByggeSak og ePlanSak, men også andre fagsystem/klientløsninger på andre fagområder som har behov for å hente ut eller legge informasjon i kommunens arkiv.

Datamodellen følger Noark 5 som er dokumentert her: Noark 5-standarden

Hovedobjektene i Fiks Arkiv er listet opp under.

Mappe er det overordnede objektet for å samle saker i. Det er mulig å ha mapper i mapper.

  • Saksmappe er en spesialisering av mappe og er den som brukes i saksarkiver. Ved blanding av mapper og saksmapper må saksmappe være nederste nivå. Oftest vil det kun være saksmappe.
  • Registrering er det overordnede objektet for å samle et sett med dokumenter som hører sammen, eller for å angi en hendelse.
  • Journalpost er en spesialisering av registrering og brukes for hendelser som skal inn i journalen, en oversikt over all korrespondanse til og fra organisasjonen, samt interne notater og rapporter. Oftest vil det kun være journalposter registrert i saksmapper.
  • Dokumentbeskrivelse inneholder info om hoveddokument og vedlegg knyttet til registreringen/journalposten.
  • Dokumentobjekt inneholder info om "filer". En dokumentbeskrivelse kan ha mange dokumentobjekt: Utkast arkivert og versjonert, formatvarianter som formater for tekstbehandling og visning, sladdet versjon m.m.

Noarks datamodell er hierarkisk med fire nivåer over mappe. Disse inngår dels som referanser fra mappe/saksmappe. Øvrige hovedobjekter i Noark 5 er:

  • Arkiv er øverste nivå og samler alt som en organisasjon arkiverer.
  • Arkivdel er en del av arkivet som er ordnet på samme måte (f.eks. etter gårds- og bruksnummer, eller etter en arkivkode). Det kan også lages arkivdeler for en tidsperiode. Det er vanlig at det emne-/funksjonsordnede arkivet har ny arkivdel for hver kommunestyreperiode i kommunene eller hvert 5. år for andre. Arkivdel er referert fra (saks-)mappen for å angi hvilken arkivdel denne ligger i.
  • Klassifikasjonssystem angir hvordan sakene i en arkivdel er ordnet, f.eks. om det er et objektarkiv/seriearkiv med gårds- og bruksnummer, lønnsnummer, klientnummer e.a., eller om det er et emnearkiv/funksjonsordnet arkiv etter en fast arkivnøkkel.
  • Klasse er selve arkivkoden som i et eiendomsarkiv normalt er gårdsnummer/bruksnummer, evt. kommunenummer-gårdsnummer/bruksnummer. I et emne-/funksjonsordnet arkiv kan det være en kode som A40, 001 eller 2.5.13. En saksmappe vil normalt ha en primær klasse som inngår i hierarkiet, men kan også ha sekundære klasser. I GeoIntegrasjon brukes objektet klasse knyttet til (saks-)mappe som inneholder informasjon om både klassifikasjonssystemet og klassen. Mappen kan ha flere klasser. Den første er da den primære og er den som styrer ordningen inn i arkivdelen, men de øvrige er tilleggsinformasjon.

Teknisk dokumentasjon finner du her