Kort om pilotarbeidet i Tørn

Bakteppet for Tørn-prosjektet er dagens utfordringsbilde for kommunene. Demografiske endringer, trang kommuneøkonomi, rekrutteringsutfordringer og høy deltidsandel i helse- og omsorgstjenestene gjør det vanskelig for mange kommuner å møte etterspørselen etter tjenester.

Totalt er altså rundt 66 kommuner med i Tørn, og får faglig og prosessuell bistand i eget utviklingsarbeid innen helse- og omsorgstjenestene. Hver pilot har jevnlige læringsnettverksamlinger, og mellom samlingene får kommunene oppfølging og én til én- veiledning. Målet er at dette skal gi verdi for videre utviklingsarbeid i helse – og omsorgstjenestene etter at samlingene er ferdige. 

Tørn bidrar med fagkompetanse, metoder og prosessledelse, mens kommunene deltar med egne endringscase og kunnskap om egen organisasjon. Før oppstart etablerer hver kommune en partssammensatt prosjektgruppe som skal lede og jobbe aktivt med utviklingsarbeidet, og som skal delta på samlingene i læringsnettverket.

Metodikken i utviklingsarbeidet legger til rette for bred medarbeiderinvolvering av alle faggruppene som berøres av den nye organiseringen av arbeidet. Forutsetninger for å lykkes med utviklingsarbeidet er politisk og administrativ forankring, medarbeiderinvolvering i alle prosesser og stadier, tydelig ledelse og godt samarbeid.

Les mer om Tørn-prosjektet her.