Kunnskapsoppsummeringen er et viktig forarbeid for å utvikle piloter for nye måter å organisere omsorgstjenestene, som bidrar til gode brukeropplevelser gjennom hensiktsmessig bruk av tilgjengelig kompetanse og fokus på heltid.

Rapporten peker blant annet på at deltidskulturen som eksisterer i mange kommuner utgjør en barriere for tiltak med ny organisering og kompetanseutvikling. Tilstedeværelse er en viktig forutsetning for slike endringer.
De siste årene er det imidlertid gjort utprøvinger av ulike arbeidstidsordninger flere steder, og langvaktsturnus har fått mye fokus og ser ut til å styrke både tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og heltidsandel.

Lenkeblokk Icon Les rapporten her