Til hovedinnhold

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Artikler

Foto: Lars Verket

Kommuneplankonferansen 2024

«Planlegging på vippepunktet – vår vakt, vårt ansvar» er tittelen på årets kommuneplankonferansen 2024 som vil foregå på Hotel Caledonien i Kristiansand 12.-13. februar 2024. Se programmet og meld deg på.

Foto: Lillin Knudtzon, KS

Samplan for kommunedirektører 2024

KS tilbyr kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkeskommuner. Søknadsfrist 15. november.

Foto: Lillin Knudtzon, KS

Samplan: Kurs/studium i samfunnsplanlegging

Dette er et etter- og videreutdanningskurs rettet mot ansatte med utviklings- og planleggingsoppgaver. Kurset gir innsikt i plansystemet og ferdigheter i utviklingsarbeid gjennom fysiske samlinger med forelesninger, befaringer og erfaringsutvekslinger.

Foto: KS

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS er et samarbeid mellom stat og kommunesektoren for å styrke kompetansen innen planlegging og samfunnsutvikling. Sekretariatet er lagt til KS. Dagens samarbeid gjelder for perioden 2022-2025.

Forum for kommunal planlegging (FKP)Foto: Bly

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Foto: KS

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

FUS er en samarbeids- og interesseorganisasjon for norske universiteter og høgskoler med fagfelt innenfor samfunnsplanlegging, by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og urbanisme.

Les mer om samfunnsplanlegging

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringsinnspill om tiltak for lavere gebyrer innen vann og avløp

KS peker i høringsinnspillet på at tiltak som å endre kalkylerente og forlenge avskrivningstid har positive effekter når det gjelder å få jevnere og riktige gebyrer over tid samtidig som de er enkle å gjennomføre.

Foto: Shutterstock

KS inviterer kommuner til nettverk om klimatilpasning

Klimaet vårt endrer seg og alle deler av samfunnslivet påvirkes. Kommunene har et betydelig ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. I dette arbeidet er erfaringsdeling viktig, og KS inviterer kommuner til et nytt klimanettverk.

Foto: KS

Samiske kommuner har høyere utgifter

Kommuner med samisk forvaltningsansvar har høyere kostnader innen grunnskole og administrasjon sammenlignet med andre kommuner. Tilskuddet fra Sametinget dekker ikke merkostnadene, viser ny rapport.

Foto: KS

KS Landsting: Nasjonal transportplan må være for hele landet

KS Landsting mener at Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 må omfatte transportutfordringer over hele landet, ikke kun statens ansvarsområder. Hvis det skal være en reell nasjonal plan, må den ta på alvor fylkeskommunenes utfordringer med fylkesvei.

Foto: KS

KS Landsting: Stat og kommunesektor må ta felles ansvar for økt naturmangfold

Kommunesektoren vil ta ansvar sammen med staten for å nå målene i FNs naturavtale. Det vil kreve endringer i arealpolitikken i kommuner og fylkeskommuner. De gjøres best gjennom langsiktig planlegging og gode lokaldemokratiske prosesser.

Foto: Shutterstock

KS Landsting: Styrk kommunesektorens økonomiske og politiske handlingsrom

Nasjonale myndigheter må gi kommunesektoren politisk og økonomisk handlingsrom til være effektiv og nyskapende i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Les flere artikler

KONTAKT