Til hovedinnhold

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Artikler

Les mer om samfunnsplanlegging

Foto: Kristian Botten Pedersen, KS

Nytt Samplan-kurs i gang på Hamar

Samfunnsplanleggere fra hele landet møttes på Hamar i forrige uke for å delta på Samplans 51. kursåpning. På programmet sto både plan- og bygningsloven, distriktsutfordringer og vitenskapsfilosofi.

Foto: Shutterstock

KS' storbynettverks innspill til EUs avløpsdirektiv

Storbynettverket mener at avløpsdirektivet ikke tar tilstrekkelig hensyn til dagens muligheter, forutsetninger, utfordringer og ny kunnskap. Dette er problematisk, all den tid etterlevelse av direktivet kan påføre kommunene svært store kostnader.

Foto: Sten Celius/KS

HØRING

Høringssvar om NOU 2022:3 - bedre håndtering av kvikkleirerisiko

KS støtter forslag om en bred tverrfaglig gjennomgang av alvorlige skredhendelser for å lære mest mulig av slike hendelser, herunder gjennomgang av rådende forvaltningsregime og lovgivning og innføring av en nasjonshandlingsplan.

Foto: Knut Ekanger, Mostphotos

Webinar om nye dispensasjonsbestemmelser

Kommunenes praksis med å gi dispensasjoner fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven varierer. Noen har lav terskel for å gi dispensasjon, mens andre gir det uten å vurdere om alle vilkårene i loven er oppfylt. Følg webinaret 29. september kl. 09-10.30.

Foto: KS

Kommunenes dispensasjonspraksis; møter loven behovet?

Kommunenes dispensasjonspraksis fra plan- og bygningsloven varierer. Undersøkelser viser også at det dispenseres i stor grad fra planer der det er vedtatt at det ikke skal bygges. På vegne av KS har Holth & Winge utredet mulige lovendringer.

Foto: Mostphotos

Styrker kompetanse på beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

Studiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» er skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsbransjen; blant andre ledere, beredskapsansvarlige, vaktledere og kommunikasjonsansvarlige. Søknadsfristen er 15. august.

Les flere artikler

KONTAKT