Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Les mer om samfunnsplanlegging

Flere oppfølgingssaker i møte med OED

Flere oppfølgingssaker i møte med OED

I møtet med Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen hadde KS flere saker på dagsorden som er tatt opp med departementet over flere år. Herunder bygging av vindkraft på land, og nasjonal handlingsplan for klimatilpasning og forebygging av naturskader.

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur. Her finn du opptak frå webinaret.

Høringssvar om NVEs veileder for håndtering av overvann i arealplaner

HØRING

Høringssvar om NVEs veileder for håndtering av overvann i arealplaner

Veilederen er et viktig bidrag i å hjelpe kommunene til bedre å ivareta overvannsproblematikken. Det er også planer for å lage mer tekniske veiledere for hvordan man kan håndtere overvann. Det vil bli et godt supplement.

Høringssvar om forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

HØRING

Høringssvar om forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

Konsekvenser av valg av kopling til plan- og bygningsloven og konsekvenser for lokale interesser og næringsvirksomhet må utredes langt grundigere. Forslaget vil binde opp sjøarealer til et bestemt formål uten at dette veies opp mot andre interesser.

Høringssvar om forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

HØRING

Høringssvar om forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

KS mener det er viktig at endringer i plan- og bygningsloven (PBL) vurderes opp mot resultatene fra EVAPLAN der et av hovedfunnene er at bærekraften må sikres bedre gjennom at mer virksomme redskap for klimapolitikken og naturmangfold integreres i PBL.

Bli medlem i Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Bli medlem i Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Som en frittstående organisasjon med personlig medlemskap ønsker vi å være et forum for alle som arbeider med eller er interesserte i samfunnsplanlegging. Her kan du lese mer om FKP og hvordan du blir medlem.

Les flere artikler

KONTAKT