Til hovedinnhold

Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Artikler

Aktuelt

Foto: Shutterstock

Opptak fra webinar om Nasjonal transportplan 2025-2036

Her kan du se opptak fra webinaret om Nasjonal transportplan (NTP). I samarbeid med Samferdselsdepartementet har KS sett nærmere på hva stortingsmeldingen betyr for kommunesektoren.

Foto: Tormod Ugelstad

PRESSEMELDINGER

Hverdagsveiene blir nok en gang nedprioritert

- Vi er skuffet over regjeringen som sier de vil ta vare på det vi har, men som likevel ikke satser på fylkesveiene i ny Nasjonal transportplan (NTP), sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: KS

KS Landsting: Nasjonal transportplan må være for hele landet

KS Landsting mener at Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 må omfatte transportutfordringer over hele landet, ikke kun statens ansvarsområder. Hvis det skal være en reell nasjonal plan, må den ta på alvor fylkeskommunenes utfordringer med fylkesvei.

Foto: Shutterstock

KS Landsting: Styrk kommunesektorens økonomiske og politiske handlingsrom

Nasjonale myndigheter må gi kommunesektoren politisk og økonomisk handlingsrom til være effektiv og nyskapende i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Foto: KS

Energispørsmål til besvær i møtet med OED

Både olje- og energiminister Terje Aasland og styreleder Gunn Marit Helgesen er svært bekymret over kraftsituasjonen i Norge fremover. Dette handler ikke minst om hvordan sikre tilstrekkelig kapasitet for å dekke samfunnets behov og det grønne skiftet.

Foto: KS

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveg øker

I årets bilaterale konsultasjonsmøte med samferdselsministeren var det spesielt vedlikehold av fylkesvegnettet som ble diskutert. Andre temaer var krav om utslippsfrie ferger og hurtigbåter og utvidelse av ordningen med byvekstavtaler.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT