Hver nye passasjer koster fylkeskommunen mer enn eksisterende passasjerer. Det skyldes blant annet at kollektivtransporten, særlig i byene, sprenger kapasiteten i rush-tiden, samtidig som et vanlig tilbud skal opprettholdes gjennom dagen. Og fylkeskommunene betaler stadig mer for sitt kollektivtransporttilbud.

Hvilke faktorer ligger bak de økte kostnadene? I en ny rapport ser Transportøkonomisk Institutt (TØI) på dette og konkluderer med at det blant annet skyldes at fylkeskommunene må kjøpe stadig flere busser. I tillegg til at volumet øker, betaler fylkeskommunene også mer per kjørte kilometer og drivstoff. I perioden mellom 2010 og 2017 har både pris per enhet og innkjøpt volum økt betraktelig.

Utenfor politisk kontroll
– Utredningen gir et godt bilde av utviklingen i kollektivtransporten, og av at det løftet fylkeskommunene har tatt koster penger, sier avdelingsdirektør i KS, Rune Bye.

I hovedsak kommer fylkeskommunenes kostnader fra forhold som ligger utenfor politisk kontroll og myndighetsområde, slik som lønnsnivå, drivstoffpriser og kapitalkostnader. Det er makroøkonomiske forhold som i hovedsak påvirker kostnadene, i tillegg til nasjonale politiske mål, som nullvekstmålet, det vil si at veksten i persontrafikken i byene skal tas med kollektiv, gange og sykkel.

Det grønne skiftet 
– Kommunesektoren ønsker å være med på å nå nullvekstmålet. Da trengs det friske penger til drift av kollektivtransport. Staten, fylkeskommuner og kommuner må jobbe sammen for å finne løsninger, blant annet for å innføre elbusser og andre klimavennlige kjøretøy, sier Bye. 

Det er bred politisk enighet om at vi må over til mer miljøvennlig teknologi og at vi må redusere CO2-utslipp betraktelig. Det er også lønnsomt, viser rapporten fra TØI. 

TØI konkluderer med at eldrevet buss vil være det mest lønnsomme i løpet av fem-syv år. Vurderingene av fremtidige teknologiske løsninger er hentet fra et oppdrag TØI nylig har gjort for NHO. 

Flere fylkeskommuner ligger langt fremme i bruk av miljøvennlig teknologi. Sør-Trøndelag fylkeskommunes satsing på elbusser ble kåret til Årets lokale klimatiltak på Zero og KS’ miljøkonferanse i 2017. Akershus fylkeskommune satser sammen med Oslo kommune på hydrogen for å få ned utslippene sine. 

Fakta

  • Fylkeskommunene står for 80 prosent av alle reisene med kollektivt.
  • Det meste av trafikken blir produsert av selskap som kjører på anbudskontrakt for fylkeskommunene.
  • De aller fleste av oss reiser med buss. Busser i hele landet fraktet 369 millioner passasjerer i fjor. Mange bruker også trikk, t-bane og bybane, jernbane og ferje.

Kilde: TØI, Kostnadsdrivere i kollektivtransporten 

Les hele rapporten: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten