KS' Landsting

Lenkeblokk Icon Les flere saker fra Landstinget

Dagsaktuell uttalelse vedtatt på KS Landsting 2024.

Staten har et ansvar for å sette fylkeskommunene i økonomisk stand til å levere gode samferdselstilbud til sine innbyggere.

De siste ti årene har vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fordoblet seg, til nær 100 milliarder kroner. Både trafikksikkerheten og fremkommeligheten er blitt dårligere.  Utviklingen har gått feil vei, tross fylkeskommunenes innsats. Risikoen for å bli drept eller hardt skadet på en fylkesvei er nå nesten 90 prosent høyere enn på en riksvei.

Samferdselsministerens tydelige budskap om å ta vare på det vi har må gjelde hele det nasjonale veinettet, ikke bare riksveiene. Slik det har vært for lenge, også i årets statsbudsjett. KS Landsting forventer at statlig økning av midler til veivedlikehold bidrar til at fylkeskommunene kan redusere sitt enorme etterslep.    

Skal kollektivtransporten lykkes i å konkurrere med privatbilen, forventer KS Landsting at staten sikrer forutsigbare rammer i tråd med Stortingets målsetninger. Når viktige riksveier stenges blir fylkesveier omkjøringsvei. NTP bør ta høyde for at fylker og stat samarbeider, og at staten prioritere midler til, å opprettholde kvaliteten på de mest brukte og utsatte omkjøringsveiene. Satsning på gange, sykkel og kollektivtransport i store og mellomstore byområder, gir raske og rimelige løsninger. KS’ Landsting mener denne satsingen må fortsette. 

KS’ Landsting mener det må være et mål i NTP å øke andelen person- og godstransport med tog, slik at tog blir konkurransedyktig med bil. Staten bør arbeide for å vedlikeholde og bygge nye jernbanestrekninger som flytter trafikk fra vei til en mer miljøvennlig transport på bane.

Fylkeskommunene har lenge vært opptatt av det grønne skiftet, og prioritert overgang til utslippsfri kollektivtransport høyt, både til lands og vanns. Det må være en forutsetning at disse transportmidlene kan levere gode tjenester til reisende gjennom hele året, også vinterstid. Fylkeskommunene har gått foran med å utvikle utslippsfrie ferjer og hurtigbåter. KS’ landsting forventer at staten kompenserer for fylkeskommunenes merkostnader i tråd med forpliktelsene i Hurdalsplattformen. Det er ennå usikkerhet om kompensasjonen, og det setter mulige investeringer på vent. KS’ Landsting forventer at dette avklares raskt.