En rapport som Menon Economics og Transportøkonomisk Institutt (TØI) har laget for KS viser at fylkeskommunenes årlige merkostnader til drift av nye fossil- og utslippsfrie løsninger vil stige fra 200 millioner kroner i 2019 til over 480 millioner i 2020. I 2025 vil de være på 500 millioner kroner. Disse tallene omfatter bare utgifter (inkludert kapitalkostnader) som kan forbindes med driften av nye miljø- og klimaløsninger. Utgifter til standardhevinger og andre forbedringer er ikke tatt med.

Merutgifter til investeringer i ladeanlegg og annen tilknyttet infrastruktur inngår heller ikke. Medregnes disse, vil de årlige merkostnadene være på 250 millioner kroner i 2019, 590 millioner i 2020 og 645 millioner i 2025.

Avgjørende for innfasing av el-ferger

Tallene omfatter buss, ferger og hurtigbåter, med ferger som den klart største utgiftsposten. El-fergene står for rundt 70 prosent av veksten i de årlige merkostnadene.

- Over 1/3 av den norske fergeflåten vil bestå av el-ferger innen 2022. Dette er et av de beste eksemplene vi har på et grønt skifte, også i internasjonal sammenheng. Store bestillinger fra fylkeskommunene, med Hordaland og Møre og Romsdal i spissen, har gitt den nødvendige fart i omstillingen og bidratt til viktig grønn næringsutvikling. Nå står den videre omstillingen i fare for å stoppe opp. Derfor er det nå avgjørende å få på plass en ordning for drift av fossil- og utslippsfri kollektivtrafikk, sier Helgesen.

Mange nye anbud

Helgesen peker også på at det skal gjennomføres et stort antall nye kollektivanbud, både for buss og ferge, i år og i 2020 og 2021.

 – De fleste av disse anbudene er på ti år, slik at det vil være viktig å legge til rette for kontrakter for fossil- og utslippsfri teknologi, sier styrelederen i KS.