Se også Landstingets uttalelse om NTP

Lenkeblokk Icon KS Landsting 2024

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen Nasjonal transportplan 2025-2031. Her blir det foreslått 16 milliarder ekstra til drift og vedlikehold av fylkesveiene de neste seks årene. KS mener det ikke er nok til å stoppe forfallet.

- Vi ønsker å snu utviklingen og bedre standarden og da trenger vi et skikkelig løft. Et minstekrav er at fylkeskommunene faktisk får mulighet til å redusere vedlikeholdsetterslepet, og ikke bare forsinke veksten i dette. Vi trenger også å øke innsatsen for å sikre trafikantene mot ras langs veiene. Det tilsier minst en dobling av regjeringens satsing, sier Helgesen.

Under arbeidet med NTP har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tydelig formidlet nødvendigheten av å ta vare på den infrastrukturen vi har - med god støtte fra kommunesektoren. Derfor er det svært skuffende at staten år etter år likevel retter oppmerksomheten mot riksveinettet når de beskriver utfordringene med nasjonale transportpolitiske mål.

KS mener regjeringens manglende satsing på fylkesveiene i realiteten betyr at forfallet på fylkesveiene fortsetter og at store rassikringsbehov fortsatt skyves ut i framtiden.

Det grønne skiftet langs kysten uteblir

KS er også skuffet over at det ikke gis statlig støtte til nullutslipp fra ferger og hurtigbåter.

- Fylkeskommunene ønsker å bidra til den grønne omstillingen. Vi er derfor ekstra skuffet over at regjeringen ikke sørger for å sette dem i stand til det, sier Helgesen.

Flere fylkeskommuner melder nå om brems i å elektrifisere nye samband når regjeringen ikke støtter opp om nullutslippsløsningene.

Byvekstavtaler

Regjeringen mener byvekstavtalene er svært viktige for å nå nasjonale mål for klima, natur og nullvekst i personbilbruk, men foreslår likevel ikke økte økonomiske rammer for byvekstavtalene. Regjeringen understreker samtidig at byene må ta et større ansvar for å redusere biltrafikken, blant annet gjennom høyere bompengebetaling og mindre arealbruk og parkering.

- Lokalpolitikerne tar allerede en stor belastning ved å innføre slike tiltak mot bilbruk. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke i sterkere grad vil stille opp økonomisk, sier Helgesen.

KS er likevel fornøyd med at regjeringen har lyttet til kommunesektorens innspill om å forenkle dagens jungel av ulike tilskuddsordninger.  

- Vi trenger tillit og handlefrihet for å nå felles mål. Det har vi nå fått, sier Helgesen.

Nasjonal beredskap

KS er glad for at regjeringen har tillit til at fylkeskommunene kan ivareta veinett som er kritiske for militær mobilitet. Alle fylkesveistrekningene som Statens vegvesen ønsket å overta forblir fylkeskommunale.

- Det er en god start at regjeringen har etablert en pott på 600 millioner kroner til å ruste opp bruer som er kritiske for militær mobilitet. Dette gjelder 14 bruer i Buskerud, Innlandet, Trøndelag, Troms og Vestland, sier Gunn Marit Helgesen.

Her kan du melde deg på KS' webinar om NTP 10. april