Høringsinnspill fra KS til stortingsbehandlingen

Foto: Shutterstock

Lenkeblokk Icon Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-2036

KS Storbynettverk, som består av kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Drammen og Bærum samt KS, ønsker å kommentere på regjeringens melding til Stortinget om Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2025-2036. Vi vil gjerne formidle følgende til Transport- og kommunikasjonskomitéen:

Satsing på byvekstavtaler og nullvekstmål 

Storbynettverket støtter fullt opp om Stortingets nullvekstmål gjennom satsing på kollektiv, sykkel og gange som et effektiv redskap for å oppnå nasjonale miljø- og klimamål. Vi har gjentatte ganger etterlyst fremdrift i arbeidet med byvekstavtalene utover de fire største byområdene. Det er derfor gledelig at Tromsø endelig har fått en byvekstavtale, at det forhandles i Nedre Glomma og Kristiansandsregionen og at Buskerudbyen og Grenland også inviteres til forhandlinger. Det er også positivt at regjeringen har lyttet til våre innspill om å forenkle dagens jungel av ulike tilskuddsordninger knyttet til å nå nullvekstmålet. 

Det er derimot langt fra tilfredsstillende at de økonomiske rammene for byvekstavtalene ikke foreslås økt i forhold til gjeldende NTP. De eksisterende rammene for dagens byvekstavtaler bør økes samtidig som det legges inn nye midler til de nye områdene som skal få en byvekstavtale. Forslaget fra regjeringen vil gjøre det svært krevende å nå nasjonalt fastsatte nullvekstmål og klimamål for transportsektoren. Vi ber derfor Stortinget styrke finansieringen av byvekstavtalen i sin behandling av stortingsmeldingen. 

Vi har stått samlet om behovet for at NTP vris til å bli et verktøy for prioriteringer og strategier på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Skal målene om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 nås, må tiltak og virkemidler samordnes og prioriteres enda tydeligere når de økonomiske rammene nå er strammere. Vi har etterlyst og savner fortsatt rammene for et tettere samarbeid mellom staten og storbykommunene om å utrede virkemiddelbruken og finne riktig balanse mellom restriktive virkemidler og «gulrøtter». 

Vi har liten forståelse for redusert statlig bidrag til byvekstavtalene når det samtidig varsles økte krav til lokal virkemiddelbruk for å nå nullvekstmålet. Det fremstår urimelig at vi skal forsterke arealpolitikken, parkeringspolitikken og bruk av bompenger som trafikkregulerende virkemidler når staten ikke følger opp med å forsterke bruken av statlige midler. Vi er sammen om å nå nullvekstmålet og da må vi også være sammen om å fordele politisk risiko. Vi etterlyser en mer balansert risikofordeling mellom stat og kommunesektor i arbeidet med å nå felles mål. 

Regjeringen har heller ikke svart på vårt ønske om å teste ut nye virkemidler som f.eks. nullutslippssoner. Det er rart at en regjering som går til valg på en tillitsreform ikke gir kompetente storbykommuner tillit til å teste ut tiltak for å nå felles klima- og miljømål.  

Forutsigbar finansiering avgjørende

De statlige tilskuddene til store kollektivprosjekter, tilskudd til drift av kollektivtransport, og investeringer i mindre kollektivtiltak, gange og sykkel er fortsatt helt nødvendige for å styrke miljøvennlige reiser i byområdene våre. Skal kollektivtrafikken øke sin markedsandel i årene fremover, er forutsigbar finansiering til drift og utvidelser av tilbudet avgjørende.

NTP har fått en ny kategori; en såkalt utviklingsportefølje. Dette er en liste helt uten prioritering og finansiering, og dermed også helt uten forutsigbarhet. Store, viktige samfunnsprosjekter som Stortinget har vedtatt, finnes det ikke midler for å planlegge videre. 

NTP må følge opp Stortingets vedtak om helhetlig gjennomføring av slike prosjekter. Kommunene, næringslivet og beboere som er berørt må trygges i at planlegging videreføres og ferdigstilles slik at det foreligger et grunnlag for at prosjektet skal komme inn i utbyggingsporteføljen i NTP 2029-2040. Denne typen prosjekter er også avgjørende for at kommunene skal kunne realisere en arealutvikling i knutepunktområder og regionbyene som er i tråd med de forpliktelser kommunene har til å følge opp. 

Skal vi lykkes er storbyområdene avhengige av forutsigbar finansiering til utbygging og drift av kapasitetssterke kollektivtilbud. For byområdene betyr det at når vi inngår avtaler med staten forventer vi at staten også prioriterer midler for eksempel til kollektivtrafikk, gange og sykkel. Det er uheldig at staten ikke har fulgt opp med bevilgninger til disse formålene slik intensjonen var da gjeldende byvekstavtaler ble inngått. 

Nå er det viktig at de store kollektivprosjektene sikres både i Stortingets behandling av NTP og ikke minst i de årlige bevilgningene over statsbudsjettet. Ikke glem at NTP bare er en plan. Derfor kommer storbykommunene til å følge finansieringen av de ulike prosjektene i byvekstavtalene tett frem vi ser at vi når felles mål.