Næringsutvikling

Kommunene er opptatt av å skape arbeidsplasser. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er. Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet konkurransefortrinn.

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansepakken på 190 millioner som ble lagt fram fredag 3. april har en rekke gode og målrettede tiltak. Muligheten til økt kompetanse for de som er permitterte og arbeidsledige er fremtidsrettet.

Høringssvar om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

HØRING

Høringssvar om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

KS ser positivt på at det overføres ansvar fra staten til fylkeskommunene på landbruksområdet. KS mener imidlertid at overføringen bør forankres på kortfattet vis i lov og ikke gjennom endringer i forskrift slik Landbruks- og matdepartementet foreslår.

Distriktenes utviklingskapasitet bør styrkes

Distriktenes utviklingskapasitet bør styrkes

På oppdrag fra KS har NIBR sett på ulike perspektiver og virkemidler for nærings- og distriktsutvikling. Med studien ønsket KS et faktabasert grunnlag om hvilke virkemidler som mest effektivt kan bidra til vekstfordeling og utviklingskraft i hele landet.

Næringspolitikk: Regionalisering gir høyere verdiskapning

Næringspolitikk: Regionalisering gir høyere verdiskapning

Fra flere hold har det vært påstått at regionalisering av virkemidler for næringsutvikling og næringsrettet forskning vil føre til lavere verdiskaping. Det motsatte er tilfellet, viser to nye rapporter.

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressursar er ein grunnpilar i lokaldemokratiet, og den lokale retten til å skattlegge utnyttinga av ressursane følgjer naturleg av råderetten, meiner Landsstyret.

Fylkeskommunene vil ha en sterkere rolle som næringspolitisk aktør

Fylkeskommunene vil ha en sterkere rolle som næringspolitisk aktør

Nærings- og fiskeridepartementet mottok fredag en rapport om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet. KS mener rapporten burde vært mer offensiv for å bidra til økt verdiskaping i hele landet.

Les flere saker om næringsutvikling

Hvem er årets vertskommune?

KS og NHO vil sammen overrekke prisen «Gode vertskapskommuner for næringslivet» under Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars 2021. Fristen for å nominere er 27. januar.

Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet

Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet

KS har sendt innspill til kommunalministeren med kopi til kommunal- og forvaltningskomitéen om størrelse, innretning og fordeling på en tiltakspakke for aktivitetsdrivende tiltak og pekt på tiltak som kan underbygge det grønne skiftet.

Fylkesordførerkollegiet møtte næringsministeren

Fylkesordførerkollegiet møtte næringsministeren

Fylkesordførerne møtte i dag statsråd Iselin Nybø til samtale om gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. I møte valgte de også leder av kollegiet for de neste to årene.

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

- Det nye ansvaret som følgjer av regionreforma på landbruksområdet må få skikkeleg finansiering dersom vi skal nå potensiala som ligg i reforma, sa styreleiar Gunn Marit Helgesen i møte med landbruksminister Olaug Bollestad.

Høringssvar om skattlegging av vannkraftverk

HØRING

Høringssvar om skattlegging av vannkraftverk

Her kan du se høringssvar fra KS om skattlegging av vannkraftverk – NOU 2019:16.

Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene

PRESSEMELDINGER

Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene

- Forslaget om å avvikle ordninger som gir kommunene inntekter fra vannkraftverk er et alvorlig brudd på den historiske samfunnskontrakten mellom lokalsamfunn og staten. Vi krever at dagens ordninger videreføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les flere artikler