Avtalen om nasjonal samhandlingsmodell

Lenkeblokk Icon Se hele avtalen som er signert av partene

Avtalen innebærer at en regions samlede ressurser koordineres slik at de setter tilstrekkelig kraft bak prosjekter som støtter næringsutvikling basert på sirkulær økonomi, netto nullutslipp og tilhørende infrastruktur i utvalgte områder.

Samarbeidspartene i hver region skal lage langsiktige regionale planer for kunnskaps-, innovasjons-, forsknings- og næringsutvikling, med tilhørende handlingsprogram og årlige handlingsplaner. Avtalen har også som mål å skape god dialog om nasjonal politikkutforming på næringslivsområdet.

Satsingen vil involvere næringslivsaktører og partene i arbeidslivet regionalt og nasjonalt. Det er fylkeskommunene som får det administrative koordineringsansvaret i sin region.

Behov for nye strategier

I dag er ikke næringslivet rigget for å etablere sirkulære forretningsmodeller. Det finnes ingen finansieringsordninger for infrastruktur og ressursdeling mellom virksomheter. Myndighetene legger ikke i tilstrekkelig grad til rette for fremtidens næringsliv og verdiskaping.

Partene i den nye samarbeidsavtalen vil målrette den totale innsatsen mot næringer som har særlige forutsetninger for å lykkes. Utgangspunktet ligger i regionens egne aktiva, for eksempel tilgang til naturressurser, teknologi og kompetanse.

De tre virkemiddelaktørene, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, får i oppdrag å innrette sine finansieringsordninger mer mot klynger av virksomheter i tillegg til enkeltaktører. Til oppdraget hører også å få etablert rammebetingelser fra bevilgende myndigheter som gjør det mulig å tilpasse dagens ressursbruk etter fremtidens behov.

Mange verdikjeder er fylkesoverskridende og krever omfattende og integrerte løsninger for å skape merverdi for virksomhetene selv og for samfunnet. Partene har derfor utviklet en felles modell for samordning og koordinering som kan brukes i alle regioner. Dette forenkler også kommunikasjonen med sentrale myndigheter og andre aktører.

Lenkeblokk Icon Se protokollen fra møtet på Frosta

Vil du vite hva som foregår i din region, kontakt:

  • Næringslivsansvarlig i alle fylker
  • Regionledere for Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet

Toppbilde:
Fra venstre: Mette Nora Sætre, Vestland fylkeskommune, leder for Nasjonal samhandlingsmodell, ordfører i Frosta, Frode Revhaug, var vertskap for konferansen, fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, signerte på vegne av fylkeskommunene, regiondirektør i Innovasjon Norge, Vigdis Harsvik, direktør for partnerskap og strategi i Siva, Andreas Kruger Enge og områdedirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.