Prioriteringene videreføres i neste landstingperiode 2024-2027 gjennom «Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-2027» (pdf). Der heter det blant annet at kommunene skal «tilrettelegge for god og lokalt tilpasset næringsutvikling som del av god lokalsamfunnsutvikling».

KS har siden 2020 utviklet en rekke tilbud som understøtter arbeidet med næringsutvikling.

KS Viken ønsker å møte behovene i vår region om bistand og støtte, og er opptatt av å kommunisere tiltakene i sammenheng. De blir derfor presentert kort her.

Kunnskapsgrunnlaget

Rapporten «Lærdommer fra gode vertskommuner for næringsutvikling» ble lansert februar 2021. Den beskriver hva som kjennetegner gode vertskommuner for næringslivet, samt en rekke anbefalinger og erfaringer.

Utviklingsnettverket «Læring for næring» ble tilbudt blant andre kommuner i Viken der rapportens anbefalinger ble lagt til grunn.

Nettverket hadde til hensikt å gi politisk og administrativ ledelse kunnskapspåfyll og arenaer for deling og erfaringsutveksling. Arbeidet ble gjennomført i tett samarbeid med Viken fylkeskommune.

Blant temaene som ble belyst var innkjøp og anskaffelser, bærekraftig arealbruk, forankring i plan- og styringssystemer, bærekraftig næringsutvikling og dialog med lokalt og regionalt næringsliv. Siste samling ble gjennomført i januar 2023.

Næringsutvikling i folkevalgtprogrammet

Næringsutvikling er en sentral komponent i ønsket samfunnsutvikling. En viktig anbefaling i rapporten omtalt over er politisk eierskap. Det er derfor viktig at dette settes på dagsorden i kommunestyrer og i fylkesting. KS har utviklet og gjennomført temadager i regi av folkevalgtprogrammet flere steder og er behjelpelig med informasjon for lokale tilpasninger.

Bærekraftsløftet Viken

I januar 2023 startet Bærekraftsløftet Viken kull 1. Utgangspunktet er bærekraftsutfordringer kommuner ikke kan løse alene. Målet er derfor å mobilisere næringsliv og andre relevante aktører til felles problemløsning.  Dette nettverket består av 12 kommuner.

Høsten 2023 startet også kull 2, slik at totalt 16 kommuner nå er i gang. Prosjektleder Linda Dalene Bjerke følger opp kommunene og understøtter arbeidet.

Årets vertskommune for næringslivet

KS og NHO har i flere år kåret Årets vertskommune for næringslivet. Målet er å anerkjenne godt arbeid og å inspirere andre kommuner. Hvert år har kommuner fra Akershus, Buskerud og Østfold blitt nominerte og flere har hevdet seg helt i toppen. Kriteriene som ligger til grunn for kåringen ligger tett på anbefalingene i rapporten omtalt over.

Innkjøp og anskaffelser

De siste årene har det vært en sterk vekst i offentlige innkjøp. Kommuner og fylkeskommuner kjøper inn varer og tjenester for om lag 200 milliarder kroner årlig. Bevisst og strategisk bruk av innkjøpsmakten vil er samfunnsnyttig og samtidig en smart metode for å etterspørre morgendagens bærekraftige løsninger.

Hvordan blir anskaffelser et strategisk virkemiddel?

Lenkeblokk Icon Se igjennom gratiskurset om innovative offentlig anskaffelser på KS Læring

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) eies av KS og NHO og er tilgjengelig sparringspartnere for kommuner i Østfold, Akershus og Buskerud. De bidrar til at anskaffelser blir det strategiske virkemiddelet det har potensialet til å bli.

KS Viken ønsker å understøtte arbeidet med næringsutvikling i Østfold, Akershus og Buskerud. Ta kontakt for mer informasjon eller for å høre mer om hva som skjer i regionen.