Hold deg oppdatert

Lenkeblokk Icon Alt om KS' toppmøter og Landstinget 12.-14. februar 2024

Kåringen er et felles initiativ fra NHO og KS for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

- KS og NHO har felles interesse i å skape gode vertskapskommuner for næringslivet. Et velfungerende næringsliv bidrar til attraktive lokalsamfunn og nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Juryen har nominert tre kommuner i klassen over 15.000 innbyggere og tre i klassen under 15.000 innbyggere.

Årets vertskapskommune for næringslivet blir kåret på Kommunalpolitisk Toppmøte 13. februar 2024

Dette er de tre små nominerte kommunene

Notodden kommune

Notodden kommune har organisert næringsarbeidet i et eget heleid næringsselskap, Notodden Utvikling AS (NUAS). Organiseringen gir en rekke unike fortrinn i arbeidet med næringsutvikling.

For det første betyr organiseringen at dedikerte ressurser i kommunen jobber målrettet for å bevare og skape nye arbeidsplasser. Et slikt tydelig mandat er avgjørende og sikrer at næringsutvikling til enhver tid har høyeste prioritert. Arbeidet innebærer også næringsrelatert stedsutvikling og turisme.

Notodden kommune arbeider på næringslivets premisser. Styret i NUAS består av representanter fra et veletablert næringsliv som til sammen sitter på lang og bred erfaring fra en rekke bransjer. Selskapet er omstillingsdyktig og evner å ta raske beslutninger. Dette er kritisk i samhandling med næringslivet fordi næringslivsaktørene ofte selv står i krevende problemstillinger hvor raske, informerte avgjørelser må tas.

Som et eget næringsselskap har NUAS anledning til å delta med risikokapital i form av egenkapital eller lån i lokale nyetableringer eller eksisterende bedrifter i omstilling. For eierne av disse bedriftene betyr det mye å kunne dele risikoen med næringsselskapet. I flere tilfeller har et slikt samarbeid vært avgjørende for om selskapene har hatt ressurser nok til oppstart eller videre drift. Muligheten til å bidra med risikokapital på denne måten har utvilsomt vært med på å bevare lokale arbeidsplasser samt skape nye. Gjennom NUAS tilbyr Notodden kommune veiledning, råd om støtteordninger og hjelp til å navigere gjennom nødvendige prosesser og regelverk i forbindelse med oppstart av bedrift. Målet er å skape et gunstig miljø hvor innovasjon og entreprenørskap kan blomstre.

Notoddens visjon om positiv næringsvekst strekker seg også utover kommunens grenser og kommunen erkjenner viktigheten av å se arbeidet som en integrert del av regionens økonomiske fremgang. Kongsbergregionen møtes jevnlig, og samarbeider blant annet om å sikre god infrastruktur til regionen. Dette er viktig for å tiltrekke seg relevant, kompetent og viktig arbeidskraft til det eksisterende næringslivet.

Gjennom året arrangerer kommunen gjennom næringsselskapet flere møteplasser for og med næringslivet. Dette inkluderer B2B-samlinger, som for eksempel under TelemarksVeka og Bluesfestivalen, men også frokostmøter og andre tilstelninger. Arrangementet «Se til Notodden» søker å koble næringslivet med mulige arbeidstakere ved å henvende seg til unge som har flyttet ut av byen i forbindelse med studier eller lignende.

Kommunen tar ansvar for å bidra til grønn omstilling og bærekraftig arealbruk. Dette inkluderer bevisst planlegging og forvaltning av arealene med bærekraftige bygg og infrastruktur.

Hamarøy kommune

Hamarøy kommune har gjort flere grep for å styrke nærings- og utviklingsarbeid, blant annet ved å ansette en næringssjef med næringsfaglig ansvar i kommuneorganisasjonen. Gjennom vekstmobiliseringsprosjektet styrker kommunen plan- og prosjektkompetansen i form av to nye medarbeidere for i være bedre rustet til å møte og håndtere utviklingen. Kommunen ansetter også en leder for plan og utvikling. Å få ansatt plankompetanse har tidligere vært krevende, men målrettet arbeid med attraktivitet, omdømme og rekruttering har ført til at kommunen hadde tilnærmet rekordstort antall med kvalifiserte søkere på nylig utlyste stillinger. Omdømme og markedsføring er et av delprosjektene i vekstmobiliseringsprosjektet. Kommunen har lansert www.thisishamaroy.no som i kombinasjon med andre tiltak har bidratt positivt.

Hamarøy kommune har åpnet dørene for mangfold og inkludering og kommunen setter verdien av å være samarbeidsorientert høyt. Dette gjenspeiles i den positive holdningen til mennesker fra forskjellige bakgrunner, ideer og perspektiver.  

Hamarøy kommune har jobbet tett med The Quarts Corp AS (TQC) – et verdensledende mineralskap som tvinner og renser kvarts til bruk i flere av framtidens nøkkelindustrier så som solenergi-, halvleder- og optisk fiberindustri. TQC investerer 1 milliard i utvidelse av den eksisterende produksjonen i de nærmeste årene og skal ansette 100 nye medarbeidere.

Arbeidet med reguleringsplanen Revskjæret Industriområde og dypvannskai har vært veldig godt. Alle frister ble overholdt, alle tema i planprogrammet var tilfredsstillende utredet, og arbeidet mellom øktene meget effektivt.

Kvitsøy kommune

Næringslivet på Kvitsøy er variert og kommunen rommer bedrifter både innen primærnæring, produksjonsbedrifter, samt en rekke bedrifter innen bygg og anlegg, handel og service.

De siste to årene har kommunen jobbet systematisk med ulike innovasjonsprosjekter under paraplyen Kvitsøy 360°. Satsingen tar utgangspunkt i Telemarksforskings attraktivitetsmodell med fokus på bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet.

Kvitsøy 360° er en ny måte å samordne kommunen, næringslivet og fylkeskommunens virkemidler, og sørger for best mulig utnytting av begrensede økonomiske ressurser. Prosjektet sikrer at kommunen får bosettingsprosjekter og tiltrekker seg relevant kompetanse og arbeidskraft, og sikrer næringsutvikling på tross av arealutfordringer.

Kvitsøy samarbeider tett med en rekke partnere, deriblant innovasjonsklyngen Nordic Edge, Rogaland fylkeskommune og Riksantikvaren samt andre kommuner i Rogaland. Godt over 10 prosent av befolkningen har vært eller er direkte involvert i deler av prosjektet. Utviklingsarbeidet er godt forankret, både administrativt/ politisk og i kommunale planer og strategier.

Kvitsøy har mye sjøareal og har satt i gang et arbeid for å legge til rette for uttesting av ny teknologi innen havbruk. Arbeidet skjer i nært samarbeid med havbruksklyngen Stiim Aqva- cluster og andre sentrale kunnskapsmiljø.

Kommunen er spesielt oppmerksom på viktigheten av å ta vare på egenart og kulturidentiteten. Den framtidige utviklingen av øysamfunnet skal skje gjennom bærekraftig utvikling av kommunen.

Dette er de tre store nominerte kommunene

Asker kommune

Asker kommune er fremoverlent på tilrettelegging for eksisterende og nye næringer som ønsker å etablere seg. Asker har ambisiøse mål om å være ledende i Norge på næringsutvikling. Næringslivet er tett påkoblet planprosesser og temaplaner, og kontinuerlig dialog sikrer at partenes behov og visjoner integreres i utviklingsplanene. Asker har en helhetlig tilnærming til næringsutvikling, både innenfor skatte- og avgiftspolitikk, tilrettelegging av arealer og som bidragsyter til samarbeidsarenaer, næringsfond og støtteordninger for gründere. Det finnes en egen handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæring. Et eget anskaffelsesregelverk med fokus på lokal handel og innovative og bærekraftige anskaffelser, bidrar til muligheter for det lokale næringslivet.

Asker kommune ser sitt arbeid i konteksten av hele regionens innsats for positiv næringsvekst. Kommunen er ledende når det gjelder omstilling til bærekraftig og sirkulær næringsvirksomhet, blant annet gjennom aktiv deltakelse i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og prosjekter der. Videre støtter de aktivt miljømessige og sosiale bærekraftssertifiseringer, og kommuneplanen er godt forankret i FNs bærekraftsmål.

Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune har vist et sterkt engasjement for å skape en inkluderende og bærekraftig økonomisk utvikling. Kommunen samarbeider tett med de andre kommunene i regionen, regionens næringsliv, virkemiddelapparat og akademia. Regionen har utviklet felles næringsstrategi og næringsarealstrategi. Dette har bidratt til nye industrietableringer, dobling av eksport, nytt forskningssenter innen bærekraft og digitalisering, og etablering av Innlandet Science Park.

Kommunen bidrar aktivt og økonomisk til viktige satsinger for næringsutvikling og bedriftsetableringer, blant annet til Klosser Innovasjon, forskningssenter og internasjonal godsterminal.

Gjennom en offensiv satsing i regionen har Kongsvinger bidratt til å snu en utvikling med tap av mange arbeidsplasser. Nå er regionen i vekst, med flere nye industrietableringer og homesourcing av produksjon.

Sandefjord kommune

Sandefjord er blant de topp fem kommuner i Norge med høyest andel private bedrifter. I nominasjonen omtales kommunen som næringsoffensiv og samarbeidsorientert overfor bedriftene den er vertskap for. Kommunen jobber aktivt med å utvikle gode næringsarealer, infrastruktur, boområder og et godt sentrum. Slik bidrar de til at næringslivet finner kompetansen de trenger lokalt. Næringsutvikling er en sentral del av kommunens arbeid med samfunnsutvikling, og næringslivet er betydelig involvert i utarbeidelsen av strategisk næringsplan.

Kommunen kan vise til unik tilrettelegging for gründervirksomhet og kultur med over 500 bedriftsetableringer årlig. De tar gode initiativ for å sikre kompetanse, blant annet gjennom Globale Sandefjord. Her jobber de med inkludering av det flerkulturelle miljøet. Nærmere 1000 personer har slik blitt inkludert i arbeidslivet.

Sandefjord kommune har som ambisjon å bli best på næringsutvikling, og kan vise til bred innsats og omfattende tiltak over tid for å komme dit.