Til hovedinnhold

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Artikler

Foto: Unsplash

Om prosjektet

Den digitale veilederen er laget på bakgrunn av prosjektet "Arbeidsretting og differensiering av intrtoduksjonsprogrammet". Her har forskere sett på hva som kjennetegner et vellykket introduksjonsprogram, og laget ti gode grep som øker sjansen suksess.

Foto: Shutterstock

Skape tillit

Prosessen med å skape tillit mellom veileder og deltaker er helt grunnleggende for at deltakeren skal lykkes i å nå sine mål om arbeid eller utdanning.

Foto: Informedmag.com

Deltakermedvirkning

Deltakerne skal være ansvarlige for sine egne valg, og få et eierforhold til sitt eget program.

Ti gode grep

Hvordan skape et vellykket introduksjonsprogram med gode resultater? Her har vi samlet ti gode grep som øker sjansen for suksess.

Les mer

Veiledningens faser

Introduksjonsprogrammet kan deles opp i ulike faser, og her presenterer vi fem av dem. Disse er valgt med utgangspunkt i kommunenes erfaring med veiledningen i introduksjonsprogrammet, men er ikke ment som en fasit.

Les mer

Ressursbanken

Det finnes mange ressurser å benytte seg av som støtte til veiledningen i introduksjonsprogrammet. Vi har samlet en del av dem her.

Les mer

SISTE OM INTEGRERING

Foto: Fotograf: Anne Elisabeth Næss

Stor interesse for KS-nettverket Flyktninger i jobb

46 kommuner har meldt seg på KS-nettverket Flyktninger i jobb, som har oppstart i disse dager. Hensikten er å få flere flyktninger raskere i jobb.

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

HØRING

Høringsinnspill om integreringsmeldingen

KS er til stor del enig i regjeringens mål for integreringspolitikken. Samtidig er KS opptatt av at framtidens integreringspolitikk må legge bedre til rette for bruk av innvandrernes kompetanse for å få dem raskest mulig ut i jobb,

Foto: Colourbox.com

KS oppfordrer kommunene til å ta i bruk nytt tilbud om digital norskopplæring

Flere flyktninger enn noensinne er blitt bosatt i norske kommuner. Å beherske det norske språket er avgjørende for å komme i arbeid og bli en del av samfunnet. Nå kan kommuner ta i bruk et nytt nasjonalt tilbud om digital norskopplæring.

Foto: Shutterstock

KS Landsting: Staten må bidra sterkere til å bosette og sysselsette flyktninger

Regjeringen må bruke NAV og Husbanken mer aktivt for å støtte kommunenes innsats for å bosette og sysselsette flyktninger.

Foto: Colourbox

Utvidet norskopplæring for personer med kollektiv beskyttelse innføres - midlertidige bestemmelser videreføres

De nye endringene i regelverket for integrering er allerede trådt i kraft.

Foto: Shutterstock

HØRING

Innspill: Ny Stortingsmelding om integreringspolitikken

KS har gitt innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementets arbeid med en ny Stortingsmelding om integreringspolitikken, som skal lanseres våren 2024.

Les flere artikler

KONTAKT