Til hovedinnhold

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Artikler

Foto: Unsplash

Om prosjektet

Den digitale veilederen er laget på bakgrunn av prosjektet "Arbeidsretting og differensiering av intrtoduksjonsprogrammet". Her har forskere sett på hva som kjennetegner et vellykket introduksjonsprogram, og laget ti gode grep som øker sjansen suksess.

Foto: Shutterstock

Skape tillit

Prosessen med å skape tillit mellom veileder og deltaker er helt grunnleggende for at deltakeren skal lykkes i å nå sine mål om arbeid eller utdanning.

Foto: Informedmag.com

Deltakermedvirkning

Deltakerne skal være ansvarlige for sine egne valg, og få et eierforhold til sitt eget program.

Ti gode grep

Hvordan skape et vellykket introduksjonsprogram med gode resultater? Her har vi samlet ti gode grep som øker sjansen for suksess.

Les mer

Veiledningens faser

Introduksjonsprogrammet kan deles opp i ulike faser, og her presenterer vi fem av dem. Disse er valgt med utgangspunkt i kommunenes erfaring med veiledningen i introduksjonsprogrammet, men er ikke ment som en fasit.

Les mer

Ressursbanken

Det finnes mange ressurser å benytte seg av som støtte til veiledningen i introduksjonsprogrammet. Vi har samlet en del av dem her.

Les mer

SISTE OM INTEGRERING

Foto: Shutterstock

KS Landsting: Staten må bidra sterkere til å bosette og sysselsette flyktninger

Regjeringen må bruke NAV og Husbanken mer aktivt for å støtte kommunenes innsats for å bosette og sysselsette flyktninger.

Foto: Colourbox

Utvidet norskopplæring for personer med kollektiv beskyttelse innføres - midlertidige bestemmelser videreføres

De nye endringene i regelverket for integrering er allerede trådt i kraft.

Foto: Shutterstock

HØRING

Innspill: Ny Stortingsmelding om integreringspolitikken

KS har gitt innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementets arbeid med en ny Stortingsmelding om integreringspolitikken, som skal lanseres våren 2024.

Foto: Kjell Inge Søreide / Drømmejobben

HØRING

Høringsinnspill til kommunal- og forvaltningskomiteen om midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina

KS har gitt skriftlig innspill til kommunal- og forvaltningskomiteens høring om videreføring og justeringer i det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina. I innspillet omtaler KS regelverket knyttet til norskopplæring etter integreringsloven.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar: NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

Utvalget har levert en svært grundig utredning som dokumenterer at det er betydelige utfordringer knyttet til arbeidsinnvandrerenes deltakelse i samfunnslivet. KS anerkjenner derfor behovet for å revurdere dagens politikk overfor denne gruppen.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar om regler som gjelder fordrevene fra Ukraina

Kommuner må gis mulighet til å gi norskopplæring til personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i samme omfang som for øvrige deltakere i opplæring etter integreringsloven. Det skriver KS i sitt høringssvar til regjeringen.

Les flere artikler

KONTAKT