Forslaget om utvidet norskopplæring ble vedtatt i Stortinget 16.juni.

Dette er ingen rett for den enkelte, men det er kommunene som avgjør om det skal gis tilbud til utvidet norskopplæring. Det kan fattes vedtak for inntil 6 måneder. Dette vil utløse et tilskudd på kr 27.450 pr vedtak.

For personer med videregående utdanning eller mer kan kommunen tilby inntil 6 mnd ekstra opplæring, slik at total undervisning blir 18 måneder.

For personer som ikke har videregående utdanning, kan kommunene utvide tilbud om norskopplæring med seks måneder inntil fire ganger, slik at total undervisning blir tre år.

Vedtakene skal registreres i NIR. Inntil videre må vedtaket registreres i egne systemer og etterregistreres i NIR når systemet er på plass. Vedtaksmaler blir publisert på IMDis hjemmesider etter sommeren.

IMDI vil informere om utbetaling av tilskuddet i «status for utbetaling av tilskudd» på IMDis hjemmesider.

Midlertidige bestemmelser for personer med kollektiv beskyttelse videreføres.

Det er foretatt noen endringer som gjelder fra 2.6.23 til 1.7.24

  • Deltakere i introduksjonsprogram skal ha både rett og plikt til kompetansekartlegging
  • Endring i husleieloven: Tidsbestemt leiekontrakt med minstetid på ett år for utleie av fritidsbolig

Endringer fra 1.7.23 - 1.7.24:

  • Språktilbudet i introduksjonsprogrammet kan bare være engelsk i tillegg til norsk
  • Kommunene kan gi færre foreldreveiledningstimer og foreldreveiledningssamtaler

For nærmere informasjon, se:

Viktige endringer i integreringsregelverket | IMDi