Les flere saker fra Landstinget

Lenkeblokk Icon Les flere saker fra Landstinget

Dagsaktuell uttalelse vedtatt på KS Landsting 2024.

Kommuner over hele landet stiller opp for folk i nød og har bosatt 68.000 flyktninger fra krigen i Ukraina de to siste årene.

Nå har svært mange kommuner problemer med å skaffe flere boliger. I tillegg er kapasiteten i tjenester som barnehager, skole, helse og sosiale tjenester sterkt presset. 

En samlet kommunesektor er bekymret for at flere av regjeringens innstramminger kan øke belastningen på allerede hardt pressede kommuner. Staten må sørge for at kommunene og NAV har tilstrekkelig ressurser og virkemidler til å prioritere den viktige jobben med å få flyktninger inn i arbeidslivet og dekke økte kostnader til kommunenes sosialhjelpsutgifter.

Regjeringen har bestemt at introduksjonsprogrammet for flyktninger skal bli mer arbeidsrettet, men følger ikke opp med økte ressurser. KS’ Landsting mener at hvis flere flyktninger skal komme raskt i arbeid, må kommunene ha handlingsrom til å finne de beste lokale løsningene. Staten må følge opp med flere statlige ansatte ved lokale NAV-kontor, sikre tilstrekkelige arbeidsmarkedstiltak og sørge for ressurser til arbeidsretting av norskopplæringen. Arbeidsgivere må få sterkere insentiver til å ansette flyktninger, blant annet unntak fra reglene om midlertidig ansettelse.

Tiltakspenger til ukrainske flyktninger i arbeidstrening i NAV ble kuttet fra 2022, slik at de fleste er avhengig av supplerende sosialhjelp fra kommunen. KS’ Landsting mener at staten må kompensere de faktiske utgiftene kommunene har. Integreringstilskuddet, som har vært uendret siden til 2021, må også oppjusteres.   

KS’ Landsting mener at bosetting av flyktninger krever at staten bidrar sterkt og langsiktig til boligbygging i kommunene. I store deler av landet har boligbyggingen stanset opp fordi byggekostnadene er blitt så høye. Boligmangelen forsterkes kraftig når så mange flyktninger skal ha bolig.

Det er nødvendig med økt offentlig tilrettelegging for boligbygging. Husbanken må i en tid med boligmangel få tilbake en tydeligere rolle som verktøy for privat boligreising. Det vil bidra til økt bosetting av flyktninger og andre, til klimavennlig fornying av boligmassen og til å bygge eldretilpassede boliger.   

Tilskudd til utleieboliger er et viktig virkemiddel for å bygge flere boliger i mange kommuner. KS’ Landsting ber regjeringen gjeninnføre dette tilskuddet. For å kunne ta i bruk mer av boligreserven utenfor hovedferdselsårer og kommunesenter må det komme på plass finansiering av ulike transportløsninger.