Gjennom etableringen av et Nasjonalt tilbud om digital lærerstyrt norskopplæring | HK-dir (hkdir.no) får kommunene nå tilgang til nye virkemidler for å gjøre opplæringen av voksne mer fleksibel og arbeidsrettet.

- KS oppfordrer alle kommuner til å undersøke mulighetene som ligger i dette nye verktøyet, og vurdere om det kan være et godt supplement til den norskopplæringen som kommunen allerede tilbyr, sier avdelingsdirektør Mari Trommald.

Rammeavtale

Gjennom en nasjonal rammeavtale som direktoratet for høyrere utdanning og kompetanse har inngått med tre godkjente leverandører, kan kommuner som ønsker det, kjøpe digitale norskkurs til sine deltakere, uten å gjennomføre anbudskonkurranser lokalt. Det tilbys både undervisning med lærer i sanntid, og opplegg hvor elever og lærere jobber på ulike tidspunkt. Målgruppen er voksne innvandrere med rett til norskopplæring etter integreringsloven, og kursene er på nivå A1-B2, både på nynorsk og bokmål. Kommunene kan velge om de vil kjøpe kurs som kombineres med kommunens eget tilbud, eller helhetlige kurs hvor leverandør står for hele opplæringen. 

Frivillig

Det er frivillig for kommunene å ta i bruk tilbudet, og at det er ment som et supplement til den ordinære undervisningen. I tillegg har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) nylig lansert en digital kompetansepakke om fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring Fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring | Introduksjonsprogrammet (imdi.no).

- KS har gitt innspill til innretningen av det nye tilbudet, og vi er glade for at direktoratet har lyttet til våre argumenter om at opplæringen må være tilgjengelig og enkel for kommunene å ta i bruk. Kapasiteten i voksenopplæringen er presset, og det kan gjøre det ekstra krevende å lage et undervisningsopplegg som er tilstrekkelig differensiert og tilpasset både arbeidsgivere og den enkelte deltakers behov. Derfor er det veldig bra at denne muligheten nå er kommet på plass, avslutter Trommald.