Tall fra 2022 viser at 23 prosent ikke fullfører videregående opplæring, og elleve prosent av unge under 30 år er verken i arbeid, under opplæring eller i utdanning.

Først og fremst handler ungt utenforskap om vårt felles ansvar for å skape fremtidstro og gi flest mulig et godt liv.

Det er også vesentlige samfunnsøkonomiske gevinster i det å inkludere flere. Mange unge mennesker i utenforskap betyr redusert tilgang på arbeidskraft, økte velferdsutgifter og lavere skatteinngang på sikt.

KS PRI har en visjon for arbeidet med samfunnsutfordringen ungt utenforskap: Alle barn og unge er verdifulle. Alle blir tatt på alvor, kjenner tilhørighet og møter et samfunn som ivaretar deres behov. For å nå visjonen må vi skape radikal innovasjon gjennom å identifisere rotårsaker, endre systemene og transformere måten vi ser på og arbeider med ungt utenforskap i Norge.

Porteføljetilnærming

KS PRI har en porteføljetilnærming med hoved- og delprosjekter samt aktiviteter. Dette muliggjør et nødvendig mangfold i arbeidet, fra kunnskapsoppsummeringer, utvikling av scenarier, eksperimentering med endrede rammebetingelser, partnerskapsetablering og ikke minst målrettede samfunnsoppdrag. KS PRI opererer med koordinerte innsatser på flere nivåer, fra forskjellige perspektiver og i ulike partnerskap. Porteføljetilnærmingen gir en nødvendig bredde i møte med kompleksiteten i samfunnsutfordringen ungt utenforskap. Slike utfordringer kan ikke løses med ett enkelt prosjekt, men en portefølje der prosjekter og aktiviteter forsterker og beriker hverandre for å nå visjonen og prosjektenes mål.

Porteføljen som retter seg mot samfunnsutfordringen ungt utenforskap ble utviklet i 2020 på bakgrunn av omfattende innsiktsarbeid og råd fra Strategisk råd for innovasjon og forskning.

Systemisk designmetodikk

I den innledende fasen av arbeidet med Ungt utenforskap benyttet KS PRI systemisk designmetodikk for å forstå kompleksiteten i samfunnsutfordringen, og for å se utfordringsbildet fra flere perspektiver. Gjennom intervjuer, rapportlesing og workshops utviklet KS PRI gigakart, for å skape en felles forståelse av samfunnsutfordringen. Bruken av systemisk designmetodikk muliggjorde diskusjoner om komplekse sammenhenger, årsaker og systemiske loops. Målet var å finne ut hva som fungerer, hvor det glipper, hvordan vi utnytter ny teknologi og nye brukermønstre i utviklingen av bærekraftige løsninger. 

Fra gigakartet er det identifisert innovasjonsområder, med potensiale for systemendringer. De utvalgte innovasjonsområdene er særlig komplekse og sammensatte. Områdene er avgjørende å arbeide med for å løse den store samfunnsutfordringen ungt utenforskap. Innovasjonsområdene er:

 1. Tidlig innsats, tidlig i livet
 2. En ny skole
 3. Fra ungdom til ung voksen 
 4. Frakoblingsprosessen 
 5. En offentlig sektor for vår tid

Med utgangspunkt i innovasjonsområdene utvikles hovedprosjekter, delprosjekter og aktiviteter i porteføljen. KS PRI har siden oppstarten i 2020, og med utgangspunkt i de identifiserte innovasjonsområdene, fått dypere forståelse for kompleksiteten og rotårsakene til ungt utenforskap gjennom to FoU-oppdrag. De har resultert i disse rapportene: «Tidlig innsats, tidlig i livet» og «Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien» . Vi har kartlagt systembarrierer i samarbeid med kommuner og andre aktører på oppvekstområdet og hatt en eksperimenterende tilnærming til mer effektrettede rammebetingelser sammen med et mangfold av aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Arbeidet preges av en eksplorativ tilnærming der nye arbeidsformer og partnerskap gir fart og mobiliserer for det ukjente.

Hovedprosjekter som del av regjeringens målrettede samfunnsoppdrag?

KS PRI er i oppstarten av to hovedprosjekter, som kan bli tatt opp i regjeringens målrettede samfunnsoppdrag omtalt i langtidsplan for forskning og høyere utdanning – å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Hovedprosjektene er «De 1000 første dagene i et individs liv» og «Fra ungdom til ung voksen».

I følge denne rapporten fra NIFUs  «Målrettede samfunnsoppdrag i Norge»  handler slike store satsninger om å møte store, overgripende og komplekse samfunnsutfordringer. De er:

 • Dristige og inspirerende
 • Målbare og tidsbegrensede
 • Stor usikkerhet til mulige løsninger
 • Ambisiøse, men realistiske forsknings- og innovasjonssatsinger
 • Går på tvers av sektorer og politikkområder
 • Mobiliserer et bredt sett av aktører

Målrettede samfunnsoppdrag tar ulik form. KS PRI vurderer at å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv kan ses på som et transformerende målrettet samfunnsoppdrag. Det er komplekst og innebærer stor grad av sosiale endringer. Det kan også oppstå motstand fra ulike grupper og aktører. Les mer om KS PRI og målrettede samfunnsoppdrag her.

Hele økosystemet må være med

Kommunal sektor er helt avgjørende for å lykkes med det målrettede samfunnsoppdraget, og for å få til en endring må man involvere partnere fra hele økosystemet – alle nivåer i samfunnet må være med. En rekke aktører er involvert gjennom oppveksten. Forutsetningene for tilhørighet, mestring og deltagelse i samfunnet skapes fra livet starter i magen til etter videregående skole. Det innebærer at en rekke sektorer er involvert når det gjelder ungt utenforskap, og disse sektorene må også være åpne for endring.

Dette er første gang man jobber missionsbasert innen offentlig sektor i Norge, og det krever derfor rom for eksperimentering. Det krever også en eksplorativ og nysgjerrig holdning fra samarbeidspartnere. Systemendring innebærer at man må være åpen for at det finnes flere svar på denne komplekse utfordringen. Radikal systeminnovasjon kjennetegnes blant annet av løsninger på tvers av sektorer, fagfelt og forvaltningsnivåer, som antagelig ligger utenfor komfortsonen - og medfølger en viss risiko.

Hovedprosjekt 1: De 1000 første dagene i et individs liv

Allerede når et barn blir til i mors liv starter det som kan utvikle seg til risikofaktorer for utenforskap. I innsiktsarbeidet viste gigakartet en kobling mellom de første 1000 dagene inkludert livet i magen og risikoen for utenforskap senere i livet. Hvordan barn opplever relasjoner og omsorg tidlig i livet påvirker deres motstandsdyktighet. Hovedprosjektet er et langsiktig innovasjonsarbeid, som retter seg mot systemene og rammebetingelsene i oppvekstsektoren i starten av et barns liv, inkludert livet i magen.

Arbeidet baseres blant annet på innsikt fra gigakartet og rapproten om unge utenfor. Les den her 

Lenkeblokk Icon Rapport om unge som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring (NEET)

og denne rapporten «Tidlig innsats, tidlig i livet». KS PRI har kartlagt systembarrierer i oppvekstsektoren og ser på nye rammebetingelser og strukturer, som på sikt kan forebygge og redusere utenforskap senere i livet.

KS PRI samarbeider med designbyrået Halogen om rammeverk for veien videre, og er i dialog med statlige aktører om mulig samarbeid om målrettet samfunnsoppdrag. Les mer om «De 1000 første dagene i et individs liv» her.

Hovedprosjekt 2: Fra ungdom til ung voksen

Gigakartet avdekket et hull i tjenestene i overgangen fra ungdom til ung voksen. Denne potensielt sårbare livsfasen kan være krevende for enhver, og særlig for mennesker i utsatte posisjoner. Derfor tar KS PRI initiativ til å bedre overgangen til voksenlivet, i tett samspill med andre aktører.

I første omgang har «Fra ungdom til ung voksen» vist at det er mange initiativer rettet mot ungdom og unge voksne, men ingen som koordinerer. Mange aktører er opptatt av psykisk helse og relasjoner i sine initiativer.

KS PRI inngikk våren 2023 et samarbeid med Dansk Design Center for å utvikle en modell for hvordan vi kan arbeide systemisk med å bedre overgangen fra ungdom til ung voksen. Aktører fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå har sammen utforsket systeminnovasjon som tilnærming i dette forprosjektet. Fremover er det viktig at enda flere aktører kobles på. Systemiske problemer er alles problem. Derfor kan ikke en aktør, eller en sektor, eie løsningene alene heller. KS PRI tar en rolle som "convenor", en kobler og fasilitator i det videre arbeidet.