Dagens velferdssystem ble utviklet i en tid da vi på mange måter ble voksne ved myndighetsalder. Unge kunne gå rett fra grunnskole til arbeid. Tiden har endret seg. I dag må unge håndtere både en mer kompleks virkelighet og en smalere vei inn i arbeidslivet.

Vi trenger mer kunnskap for å utvikle treffsikre tjenester som bidrar til at alle barn og unge rustes til utdanning, arbeid og samfunnsliv. Frakoblingsprosessen er først og fremst et kunnskapsprosjekt som har lært oss mer om unge i den såkalte NEET-kategorien (not in education, employment or training). Med en dypere forståelse håper vi nå å kunne bidra til bedre løsninger.

Lenkeblokk Icon Rapport: Unge som står utenfor arbeid, opplæring eller praksis

Innsikt er nøkkelen til endring

Mer kunnskap om risikofaktorer og hvem de unge i NEET-kategorien er, gir oss verdfull innsikt i rotårsakene til ungt utenforskap. Dette kan være avgjørende når vi skal utvikle nye løsninger. Innsikten vi har fått i dette prosjekter er viktig i retningsvalg for andre prosjekter innenfor Ungt utenforskap 

Dette er problemstillingene våre

Vi har identifisert fem problemstillinger i Frakoblingsprosessen:

 1. Hvem er de unge i NEET-kategorien? 
 2. Hvordan opplever de unge frakoblingsprosessen? 
 3. Hva kjennetegner frakoblingsprosessen?
 4. Hva er rotårsakene til at så mange barn og unge faller ut av dagens skolesystem?
 5. Har vi et for snevert normalitetsbegrep i dagens samfunn? Påvirker dette møtet mellom det offentlige og barn og unge? 

 

Dette er hovedmålene våre

Vi satt tre mål for arbeidet med Frakoblingsprosessen. Med bakgrunn i problemstillingene ovenfor ønsket vi å få:

 1. en bredere innsikt og dypere forståelse av hvem de unge i NEET-kategorien er og hvordan de opplever livssituasjonen sin
 2. innsikt i hvordan systemet er med på å fremme og hemme frakoblingsprosessen
 3. en dypere innsikt i rotårsakene til hvordan utenforskap oppstår

Rapport ble lansert 18. august 2021

For å få en bedre forståelse av frakoblingsprosessen som barn og unge går gjennom, har vi gjennomført et forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) der Norce (Norwegian Research Centre AS) [eksternlenke] fikk i oppdrag å analysere eksisterende forskning. Rapporten har svart på følgende spørsmål:

 • Hvem er de unge i NEET-kategorien? 
 • Hvordan opplever de frakoblingsprosessen?
 • Hvordan er offentlig sektor med på å fremme eller hemme frakoblingsprosessen, og hvilke systemutfordringer har den aktuelle forskningen pekt på?

Sammenstillingen av denne kunnskapen danner grunnlag for områder for systeminnovasjon.

FoU-rapporten ble lansert under Arendalsuka [eksternlenke til stream]18. august 2021.

Vi bruker rapporten i arbeidet med de andre innovasjonsområdene i porteføljen.