Tiden er inne for å planlegge andre måter å gjøre ting på

Sverre Rudjord, kommunalsjef, Ringsaker

- Å få en postansatt som kommer på døra og spør hvordan du har det, oppfattes som veldig positivt, sier Sverre Rudjord, kommunalsjef for helse- og omsorg i Ringsaker kommune.

Posten er til stede i hele Norge.  Skal vi opprettholde levende lokalsamfunn i hele landet, må vi tenke nytt rundt roller, oppgaver og ansvar, og vi må utforske nye samarbeidsformer. Det er utgangspunktet i KS Partnerskap for radikal innovasjon. Andelen eldre i befolkningen øker og det er viktig å forebygge og finne løsninger som sikrer at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme. Ringsaker er en kommune som snart vil merke demografiutviklingen.


Demografi i Ringsaker

- Befolkningen i Ringsaker skyter fart. Demografien innhenter oss fra 2025. I perioden fram mot 2040 kommer antallet over 80 år i kommunen bli dobbelt så mange. Tiden er inne for å planlegge andre måter å gjøre ting på. Vi i kan ikke løse alt alene, vi må samarbeide med andre aktører, og der kommer Posten inn. Hvis vi skal få en avlastning, må det være at postansatte kan tilføre noe som de reelt sparer oss for. Det kan være kontakt med brukere som enten hadde ringt til kommunen eller forventet hjemmebesøk – at vi kan utsette den biten, sier Sverre Rudjord.

Forebygge

Dette utforsker KS i samarbeidet med Posten. Konkret testes om et en-til-en møte på dørterskelen har forebyggende effekt gjennom at den enkelte opplever trygghet og mestring i eget liv, og for kommunen gjennom å utsette behovet for tjenester. Enkel formidling av informasjon regelmessig i et kort møte på dørterskelen, kombinert med at postbudet leverer post, er kjernen i det som testes ut. Dette kan være en kanal for å formidle budskap og informasjon om for eksempel aktiviteter som skjer i kommunen, men det kan også være en kraftfull kanal for informasjon og rekrutering til frivillighet. Sist, men ikke minst, utforskes det om tjenesten kan bidra til å skape trygghet for den enkelte og bidra til at den enkelte opplever en tilknytning til storsamfunnet. Postbudet skal ikke overta helse- og omsorgsoppgaver for kommunene, men heller bidra til å utsette behov.

- Vi som alle andre kommuner, planlegger for framtida. Hvordan skal vi tilby tjenester til en stadig mer aldrende befolkning? Posten har kommet inn som en ny mulighet. Hvordan kan vi sikre at innbyggerne får informasjon om kommunale tjenester uten at de søker hjelp for tidlig? Vi ønsker at folk skal klare seg selv lengst mulig hjemme, men når de først trenger hjelp, skal kommunen være der og det skal det være trygghet for. Da er det ikke sånn at helsepersonell som det er knapphet på, nødvendigvis må gjøre alt. Kanskje er det sånn at postenprosjektet kan løse noe sammen med oss, for innbyggernes beste, sier Sverre Rudjord.

Samarbeidsavtale

KS og Posten inngikk en samarbeidsavtale våren 2021 om å utforske hvorvidt ulike aktører, på tvers av både sektorer og forvaltningsnivåer, sammen kan skape velferd på nye måter i lokalsamfunnene. Samarbeidsavtalen omhandler å identifisere behov, utvikle alternative konsepter, eksperimentere og teste disse for å se hvilken effekt det har for innbyggere.

 Prosjektet har til nå identifisert behov gjennom tett dialog med innbyggere og ansatte i kommunene Sogndal, Ringsaker og Meløy. Denne høsten skal det gjennomføres konkrete tester, og basert på disse skal konseptet videreutvikles.