Endringen krever likevel at det er en felles forståelse av hva som skal regnes som avvik, at man har prosedyrer for behandling av avvik og hvordan de skal føre til forbedringer. Alle rutinene er beskrevet i kvalitetssystemet og er dermed tilgjengelig på Stavanger kommunes intranettside.  Stavanger kommune har innført tre prosedyrer for behandling av avvik:

  •  Avvik i egen virksomhet
  •  Avvik i annen virksomhet
  • Avvik til og fra Stavanger universitetssykehus/annen ekstern samarbeidspartner

Rutinene beskriver hvem som har ansvar for hva og prosedyren for hver enkelt type.

Avvik i egen virksomhet

Når et avvik inntreffer er det den enkelte ansattes ansvare å gjennomføre strakstiltak, fylle ut avviksskjema og melde til nærmeste leder.

Virksomhetsleder har ansvar for at avviksprosedyrene blir fulgt, samt ansvar for å følge opp avviksmeldingen. Dette innebærer å bruke avviket i virksomhetens systematiske forbedringsarbeid, samt å vurdere melding til direktør for behandling av avvik. Leder er også pålagt å kontakte HR-avdelingen for personalmessig oppfølging. I saker der avviket har fått/kunne få alvorlig konsekvens for pasient/bruker og krever personellmessig oppfølging, skal virksomhetsleder informere levekårssjef og HR-avdelingen og eventuelt avtale videre bistand.

Virksomhetens kvalitetsutvalg skal ha oversikt over alle avvik, klager og alvorlige hendelser i virksomheten. Oversikten skal brukes til å aktivt  kartlegge risikoområder for systemsvikt og iverksette forbedringstiltak for  tjenestetilbud. Kvalitetsutvalget utarbeider dokumenter og håndbøker som gjelder den enkelte virksomhet. Ved alvorlige avvik skal disse meldes til direktørenes kvalitetsarbeid.

Egenrevisjon

Stavanger kommune har også innført en praksis der virksomhetene blir pålagt å gjennomføre en egenrevisjon av områder som virksomheten selv mener bør undersøkes nærmere. Dette kan være:

  • Analyse av feil som går igjen
  • Usikkerhet om rutinene blir fulgt

Revisjonen gjennomføres av virksomhetens egne folk, men med noe bistand fra juristene i fagstaben  Rapporten som utarbeides i etterkant av egenrevisjonen legges fram for og behandles i virksomhetens kvalitetsutvalg.

Les mer om organiseringen av kvalitetsarbeidet i Stavanger kommune her.