Samfunnsmål

Barn og familier som trenger hjelp, skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning og som styrker rettssikkerheten. Digitale løsninger skal bidra til at barnevernet oppleves trygt for barna, yter likeverdige tjenester, og at tilliten til barnevernet styrkes.

Nasjonale løsninger
Bufdir, KS og åtte kommuner har i perioden 2016-2023 samarbeidet gjennom DigiBarnevern-prosjektet om utvikling av fire felles nasjonale løsninger, og hatt dialog med leverandørene for å sikre støtte for dem i fagsystemene:

Utviklingen av de nasjonale løsningene er basert på et grundig innsiktsarbeid, og gjort med bred faglig forankring både fra barnevern, juss, arkiv og IKT.

Kommunene må hente ut gevinstene

Forutsetningen for å ta i bruk de nasjonale løsningene er at kommunen anskaffer og innfører nytt fagsystem hvor støtte for disse løsningene er integrert. For at løsningene skal gi gevinster for kommunen og innbyggerne, er det viktig at den enkelte kommune også setter seg mål og legger planer for hvordan de vil bruke løsningene til å forbedre og øke kvaliteten i barnevernstjenestene.

Erfaringer så langt

En rekke kommuner er kommet godt i gang med å planlegge anskaffelse av nytt fagsystem og jobbe med hvordan rigge innførings- og/eller endringsprosjekter knyttet til dette. Flere har delt sine erfaringer gjennom webinarer høsten 2022, se oversikt med tema og lenker til opptak.

Viktig for mange

Målet med de nasjonale løsningene er at de bidrar til at det kommunale barnevernet kan gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. Mer konkret vil det merkes av den enkelte ansatte og innbygger ved at:

  • Barn, unge og foresatte får innsyn i, oversikt over og kan medvirke digitalt i barnevernssaker.
  • Ansatte i barnevernet får faglig støtte til å utføre tjenester på en effektiv og forsvarlig måte med høy kvalitet.
  • Barnevernsledere og andre som skal lede, styre og rapportere får bedre støtte.

Videre arbeid

KS er spesielt glad for det gode samarbeidet på tvers av stat og kommune for å nå felles mål. DigiBarnevern-prosjektet avsluttes ved årsskiftet 2022-23, men samarbeidet fortsetter med ønske om å bidra til en helhetlig og forvaltning av løsningene.

Mer informasjon

For mer informasjon, se lenker ovenfor samt Ofte stilte spørsmål.