Nytt fagsystem

 • Hvorfor bør kommunene anskaffe nytt fagsystem for barnevernet?

  Nye fagsystemer, som Modulus Barn og Visma Flyt Barnevern, er moderne og gir bedre støtte i arbeidet. De er også nøkkelen til å ta i bruk de nasjonale løsningene som er utviklet for barnevernet. Gjennom nytt fagsystem får kommunen mulighet til å gi bedre tjenester til barn og familier, bedre arbeidshverdag for ansatte og ledere, og bedre styringsinformasjon ledere og politikere. Dessuten vil de gamle fagsystemene fases ut av leverandørene.

 • Hvilke leverandører finnes i markedet?

  Per januar 2023 finnes det to fagsystem i markedet: Modulus Barn levert av Netcompany og Visma Flyt Barnevern levert av Visma. Markedet står fritt til å utvikle nye fagsystem – det finnes ingen nasjonal godkjenningsordning. Kommuner som trenger nytt fagsystem må kjøpe det gjennom en ordinær anskaffelse.

 • Hva er status på utviklingen i fagsystemene til Visma og Netcompany?

  Ta kontakt med leverandørene for mer informasjon om fagsystemenes funksjonalitet og planer for videreutvikling.

 • Er det noen føringer om hvilket fagsystem kommuner bør velge?

  Kommunene står fritt til å velge fagsystem selv gjennom en ordinær anskaffelse. I anskaffelsen bør man sikre at fagsystemet støtter de nasjonale løsningene utviklet gjennom DigiBarnevern-prosjektet.

 • Må man ha på plass nytt fagsystem innen ny Barnevernslov trer i kraft 1.1.2023?

  Nei, loven gir ingen føringer for hvilket fagsystem man bruker, men nytt fagsystem vil gjøre det enklere for kommunene å sikre at man ivaretar lovkravene. For mer om ny Barnevernlov og Barnevernsrefomen, se Fagstøtte barnevern og oppvekst | Bufdir

Digitale innbyggertjenester i barnevernet

 • Hva er innbyggertjenester?

  Prosjektet innbyggertjenester er en del av Digibarnevern. Målet er å gi bedre barnevernstjenester gjennom digitalisering. I løsningen innbyggertjenester vil innbyggerne blant annet enkelt kunne få og be om digitalt innsyn i egne dokumenter i egen sak, kommunisere med saksbehandler og administrere samtykker.

  Løsningen utvikles og skal forvaltes av KS. Tjenesten blir tilgjengelig for alle kommuner i Norge via Fiks-plattformen. Unge og foresatte vil kunne bruke løsningen etter at de har hatt et møte med barneverntjenesten. Da kan de logge seg inn med sikker innlogging både på pc og mobil.

  Innbyggertjenester skal ikke erstatte fysiske møter og annen aktivitet som ansatte har sammen med innbyggere i dag, men være et supplement som bidrar til en bedre og mer åpen tjeneste.

  Målet er at innbyggere med en aktiv barnevernssak skal få høyere tillit til barnevernet, mer eierskap til egen sak, og at barneverntjenesten skal oppleves mer tilgjengelig. Bedre muligheter for medvirkning og samarbeid er sentralt for løsningen.

   

   

 • Hva inneholder innbyggertjenester?

  I den nye løsningen vil innbyggerne blant annet kunne se dokumentene i saken sin, kommunisere med saksbehandler i barnevernet via en sikker meldingstjeneste, be om innsyn i dokumenter og administrere samtykker.

   

 • Hvorfor lages innbyggertjenestene på KS' Fiks-plattform?

  Fiks-plattformen er en etablert plattform for fellestjenester til kommunesektoren. Når kommunene ønsker en fellestjeneste som ikke markedet kan tilby, er Fiks-plattformen det naturlige valget. Plattformen er godt sikret og skalerbar. Tilgang til tjenester og autorisasjon av brukere og fagsystem utføres av kommunene selv. På den måten kan innbyggertjenester tilbys alle kommunene samme dag som de lanseres.

 • Vil innbyggertjenester kreve at kommunen har tatt i bruk Fiks min kommune?

  Innbyggertjenester forutsetter at kommunene har tatt i bruk tjenesten Fiks min kommune  (tidligere Fiks min side), da mange av komponentene fra Fiks min kommune gjenbrukes. Innbyggertjenester vil bli et eget område på Fiks min kommune. Akkurat hvordan dette skal oppleves av brukere, er noe prosjektet skal finne ut av.

 • Kommer løsningen på flere språk?

  Selve innbyggertjenesten vil finnes på flere språk, men vil ikke oversette språket i saksdokumenter.

 • Kan innbygger se alt som saksbehandler skriver i det nye fagsystemet?

  Alle dokumenter som innbygger har rett til å få se, vil kunne vises for innbygger i løsningen. Innbygger har ikke automatisk tilgang til alt, bare det de har innsynsrett til. Barnevernet vil kontrollere hva som deles med hvem.

 • Hvordan vil meldingstjenesten fungere for saksbehandler, og kan tiltakspersoner også benytte den?

  Det er tenkt at meldingstjenesten skal benyttes mellom innbygger og saksbehandler og tiltakspersoner i kommunen. Ansatte i barnevernet vil kunne sende og motta meldinger, enten i fagsystemet eller på mobil.

 • Hva skjer med informasjonen i meldingene, skal den lagres/arkiveres?

  Det er i utgangspunktet opp til den enkelte kommune å beslutte hva i meldingstråden som skal arkiveres. Barn og unge prosjektet har snakket med, ønsker at det i utgangspunktet ikke skal arkiveres automatisk, men at det skal være en lavterskel kommunikasjonsform.

 • Hva er forventet svartid på meldingstjenesten?

  I meldingsløsningen vil det være en tekst som avklarer forventningene til svartid, for eksempel at saksbehandler ikke er tilgjengelig utenfor arbeidstid. Det er ønskelig at meldingene besvares innen rimelig tid, men innbygger kan ikke forvente å få svar umiddelbart.

 • Hva skjer når en ansatt er sykemeldt eller har fravær?

  Ansatte vil ha mulighet til å invitere en eller flere andre ansatte til å delta i samme meldingstråd, slik at innbyggeren får svar innen rimelig tid. 

 • Kan andre instanser som for eksempel Nav, BUP og skoler ha tilgang til innhold i innbyggertjenester?

  Det er kun det kommunale barnevernet og innbyggere med en aktiv barnevernssak som får tilgang til løsningen.

 • Kan alle barn bruke løsningen?

  Per i dag er det kun ungdommer fra fylte 15 år som kan benytte seg av løsningen på grunn av begrensninger i eksisterende innloggingsløsninger med tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

 • Vil innbygger bli møtt av en chatrobot i innbyggertjenester?

  Nei, innbygger vil kommunisere direkte med en ansatt i barnevernet som har en rolle i den aktuelle saken.

 • Skal alle som har en aktiv barnevernssak bruke innbyggertjenester?

  I utgangspunktet skal alle få tilbud om innbyggertjenester, men det er opp til hver enkelt kommune hvordan de ønsker å løse dette.

 • Hvordan kan man være trygg på at uvedkommende ikke kan lese meldingene mellom innbygger og barnevern?

  Den valgte meldingstjenesten ivaretar sikkerhet, personvern og vil ikke avsløre klientforhold med barnevernet.

 • Er alle kommuner pålagt å benytte Innbyggertjenester for barnevern? 

  Hver enkelt kommune velger selv hvorvidt de tar i bruk Innbyggertjenester. Prosjektet jobber også for at den enkelte kommune skal kunne avgjøre hvilke deler av løsningen de tar i bruk.

 • Innebærer dette at barn og familier kan se hva som står i barnevernets fagsystem? 

  Innbyggertjenestene er ikke en selvbetjeningsløsning. Det er den ansatte i barneverntjenesten, gjennom sitt fagsystem, som forvalter det saksspesifikke innholdet innbygger får tilgang til.

 • Kan alle i Norge kontakte barnevernet gjennom Innbyggertjenester? 

  Nei, målgruppen for Innbyggertjenester er ungdom med partsrettigheter, foreldre og fosterforeldre. Det vurderes å tilby begrenset funksjonalitet til barn/unge uten partsrettigheter.

 • Kan alle barn benytte løsningen? 

  I utgangspunktet må man ha partsrettigheter (vanligvis fra 15 år) for å ha tilgang på hoveddelen av Innbyggertjenester, men det jobbes for at yngre barn kan ha tilgang til noe, for eksempel chat.

 • Hvordan får man tilgang? 

  Tilgang til Innbyggertjenester gis i et fysisk møte med barnevernet. Innbyggere får ikke tilgang til tjenesten uten at man er part i en sak hos barnevernet og man har blitt gitt tilgang.

 • Vil Innbyggertjenester for barnevern være tilgjengelig sammen med annet kommunalt innhold rettet mot innbyggere? 

  Innbyggertjenester for barnevern skal i all hovedsak skilles fra andre kommunale tjenester på KS FIKS slik at ikke innbyggere opplever at barnevern blandes med byggesak, kommunalteknikk og andre kommunale tjenester man har digital samhandling med.

Har du flere spørsmål, send en epost til lena-brodtkorb.soberg@trondheim.kommune.no