Gratis webinarer om digitalisering i barnevernet

KS arrangerer tre webinarer

Lenkeblokk Icon Meld deg på alle tre webinarene her

De felles nasjonale komponentene som er utviklet på barnevernsområdet skal bidra til at det kommunale barnevernet kan gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. Komponentene det gjelder er nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), ny innrapporteringsløsning til staten og digitale innbyggertjenester.
KS vil synliggjøre muligheter og gevinster disse løsningene kan gi, både på nasjonalt og kommunalt nivå – og for den enkelte ansatte og innbyggere som er i kontakt med barnevernet. Vi vil presentere de ulike løsningene, status på utviklingen av dem, hvordan de henger sammen og hva som kreves av kommunene for å ta dem i bruk.

Anskaffelse av fagsystem og kommunale endringsprosjekter

Nøkkelen til å ta i bruk de nasjonale felleskomponentene, og dermed nøkkelen til å hente ut de gevinstene som ligger til disse, er at kommunen anskaffer og innfører nytt fagsystem hvor støtte for disse felleskomponentene er integrert. Ved innføring av nye digitale løsninger må kommunene selv sette mål og legge planer for hvordan de nye mulighetene skal bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten på tjenesten i sin kommune. Det er mange kommuner som står i startgropen for slike prosesser nå i 2022.

KS vil derfor invitere kommuner og kommunesamarbeid som har gjort seg erfaringer med dette til å dele sine erfaringer i flere webinarer hvor de sier noe om hva de har planlagt og gjort så langt, hva de mener er viktige suksessfaktorer, og hva andre eventuelt kan gjenbruke fra deres arbeid.

Webinarer

Digitale innbyggertjenester i barnevernet

Mandag 28. november kl 09.00-10.30
Innbyggertjenester er en av flere nasjonale fellesløsninger som utvikles i regi av DigiBarnevern-prosjektet. Målet er å lage gode digitale løsninger for barn, unge og foreldre som er involvert i en barnevernssak. I webinaret vil vi se nærmere på hva som er målene i prosjektet, hvilke digitale komponenter som skal utvikles og leveres, og hvordan disse vil lette hverdagen til ansatte og innbyggere som er involvert i barnevernssaker i norske kommuner.  

Arbeidet med dette er organisert som et prosjekt med KS og Trondheim kommune i spissen. Geir Hauso presenterer og svarer på spørsmål sammen med andre fra prosjektgruppen.  

Påmelding til webinarer her

Opptak fra tidligere webinarer

Å vite hva som er viktig for oss

Mandag 21. november 

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret " Å vite hva som er viktig for oss" her

Ullensaker kommune har anskaffet og innført nytt fagsystem, Visma Flyt Barnevern. I dette webinaret forteller de om sin prosess og deler sin tilnærming til anskaffelsen. I et marked med få leverandører, hva var viktig for dem når de skulle velge? Og hvorfor valgte de å anskaffe alene og ikke i et samarbeid med andre kommuner? 

De deler også erfaringer med selve innføringsprosessen: Hva har de planlagt og vektlagt før og under selve oppstarten med nytt fagsystem? Hva kreves av kommunen i dette arbeidet og hva har de støttet seg på hos leverandøren? Hva er erfaringene så langt og hvilke råd vil de gi til andre?

Prosjektleder Kristin Uv presenterte og svarte på spørsmål.

Å planlegge for endring

Onsdag 16. november

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret "Å planlegge for endring" her

Digbart er Trondheim kommune sitt innførings- og endringsprosjekt som planlegger, forbereder og sørger for innføring av nye digitale løsninger for barnevernet. De skal innføre nytt fagsystem og nye nasjonale fellesløsninger som barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), nye rapporteringsløsninger og innbyggertjenester. De skal også ivareta overgangen fra papirarkiv til digitalt arkiv for barnevernet. Ambisjonene strekker seg lenger enn bare å innføre nye systemer - som de sier selv: "Det dreier seg om noe mer enn å få det tekniske til å fungere. Vi må rett og slett endre måten vi jobber på". 

Prosjektleder Marianne Solberg og fagrådgiver Maija Liisa Arvola gir oss et innblikk i hva de har planlagt og jobbet med frem mot selve innføringen på nyåret i 2023. De vil blant annet snakke om hva de ønsker å oppnå og hvilke gevinster de kan hente ut, og hvordan de jobber for å få til dette. De kommer inn på temaer som rigging av prosjektet, forankringsaktiviteter, opplæring av ansatte og forberedelser til migrering av data. De vil også si noe om hvordan de samarbeider med flere leverandører av både økonomi-, HR- og fagsystemet for å få disse til å fungere godt sammen.

Gevinster av å samarbeide

Torsdag 10. november

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret "Gevinster av å samarbeide" her

Roy Bøhmer fra KS innleder kort om DigiBarnevern-prosjektet og digitaliseringens rolle i forbedring av barnevernet. Han beskriver kort de felles nasjonale komponentene som er utviklet på barnevernsområdet og som skal bidra til at det kommunale barnevernet kan gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. 

KS og Bufdir er opptatt av at kommunene vet om og er i stand til å nyttiggjøre seg disse nasjonale felleskomponentene. Nøkkelen for å få til det, er at kommunen anskaffer og innfører nytt fagsystem hvor støtte for disse felleskomponentene er integrert. Det er mange kommuner som står i startgropen for slike prosesser nå i 2022. KS inviterer derfor til en webinarrekke nå i november hvor de kommunene som er kommet lengst i dette arbeidet deler av sine erfaringer. Først ute er IKT Orkidésamarbeidet på Nordmøre.

IKT Orkidé på Nordmøre har i over et år planlagt og forberedt hvordan de 9 kommunene i deres samarbeid kan gå over til nytt fagsystem og de nye mulighetene som følger med det. Forankring og involvering av barnevernstjenestene, samarbeidspartnere og brukerne av barneverntjenestene har vært viktig. Det samme gjelder involvering av fagressurser fra IT, økonomi, arkiv og innkjøp i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner for nytt fagsystem. 

Konkurransegrunnlaget nærmer seg ferdigstilling, barnevernstjenestene har startet en ryddejobb i dagens løsninger og de er i gang med å planlegge innføring av nytt fagsystem i 2023. IKT Orkidé deler sine erfaringer så langt i prosessen og hvordan de ser for seg samarbeid videre fremover for å utnytte nye muligheter.

Prosjektleder Hege Yvonne Karlsen og rådgiver Kathrine Tømmervåg fra IKT Orkidé presenterer og svarer på spørsmål.

Digitalisering vil gi bedre barnevern

Torsdag 1. september 

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret "Digitalisering vil gi bedre barnevern" her

Bufdir og kommunal sektor har gjennom DigiBarnevern-prosjektet samarbeidet for å få bedre digitale verktøy i det kommunale barnevernet. Leverandørmarkedet har samtidig utviklet nye fagsystemer, og tilbyr nå forbedret støtte i det daglige arbeidet i barneverntjenesten. Nå er det opp til din kommune å utnytte mulighetene dette gir for bedre tjenester til barn og familier som trenger det.

­­Mer informasjon

For mer informasjon om digitalisering av barnevernet, se: