De nasjonale løsningene som er utviklet på barnevernsområdet skal bidra til at det kommunale barnevernet kan gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. Løsningene det gjelder er nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), ny innrapporteringsløsning til staten og digitale innbyggertjenester.

KS har i webinarer synliggjort hvilke muligheter og gevinster disse løsningene kan gi, både på nasjonalt og kommunalt nivå – og for den enkelte ansatte og innbyggere som er i kontakt med barnevernet. De ulike løsningene er presentert, inkludert status på utviklingen av dem, hvordan de henger sammen og hva som kreves av kommunene for å ta dem i bruk.

Anskaffelse av fagsystem og kommunale endringsprosjekter

Nøkkelen til å ta i bruk de nasjonale løsningene, og dermed nøkkelen til å hente ut de gevinstene som ligger til disse, er at kommunen anskaffer og innfører nytt fagsystem hvor støtte for disse løsningene er integrert. Ved innføring av nye digitale løsninger må kommunene selv sette mål og legge planer for hvordan de nye mulighetene skal bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten på tjenesten i sin kommune. Det er mange kommuner som står i startgropen for slike prosesser i 2022-23.

KS har derfor invitere kommuner og kommunesamarbeid som har gjort seg erfaringer med dette til å dele sine erfaringer i fem webinarer hvor de sier noe om hva de har planlagt og gjort så langt, hva de mener er viktige suksessfaktorer, og hva andre eventuelt kan gjenbruke fra deres arbeid.

Webinarene er for deg som leder barneverntjenesten, jobber med anskaffelser eller har ansvar for digitalisering.

Nedenfor er en oversikt over gjennomførte webinarer høsten 2022 og lenker til opptak.

Opptak av webinarer

Digitale innbyggertjenester i barnevernet

Mandag 28. november

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret "Digitale innbyggertjenester i barnevernet" her

Innbyggertjenester er en av flere nasjonale fellesløsninger som utvikles i regi av DigiBarnevern-prosjektet. Målet er å lage gode digitale løsninger for barn, unge og foreldre som er involvert i en barnevernssak.

I webinaret ser vi nærmere på hva som er målene i prosjektet, hvilke digitale komponenter som skal utvikles og leveres, og hvordan disse vil lette hverdagen til ansatte og innbyggere som er involvert i barnevernssaker i norske kommuner.

Arbeidet med dette er organisert som et prosjekt med KS og Trondheim kommune i spissen. Geir Hauso fra DigiBarnevern-prosjektet presenterer og svarer på spørsmål.  

Å vite hva som er viktig for oss

Mandag 21. november 

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret " Å vite hva som er viktig for oss" her

Ullensaker kommune har anskaffet og innført nytt fagsystem, Visma Flyt Barnevern. I dette webinaret forteller de om sin prosess og deler sin tilnærming til anskaffelsen. I et marked med få leverandører, hva var viktig for dem når de skulle velge? Og hvorfor valgte de å anskaffe alene og ikke i et samarbeid med andre kommuner? 

De deler også erfaringer med selve innføringsprosessen: Hva har de planlagt og vektlagt før og under selve oppstarten med nytt fagsystem? Hva kreves av kommunen i dette arbeidet og hva har de støttet seg på hos leverandøren? Hva er erfaringene så langt og hvilke råd vil de gi til andre?

Prosjektleder Kristin Uv presenterte og svarte på spørsmål.

Å planlegge for endring

Onsdag 16. november

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret "Å planlegge for endring" her

Digbart er Trondheim kommune sitt innførings- og endringsprosjekt som planlegger, forbereder og sørger for innføring av nye digitale løsninger for barnevernet. De skal innføre nytt fagsystem og nye nasjonale fellesløsninger som barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), nye rapporteringsløsninger og innbyggertjenester. De skal også ivareta overgangen fra papirarkiv til digitalt arkiv for barnevernet. Ambisjonene strekker seg lenger enn bare å innføre nye systemer - som de sier selv: "Det dreier seg om noe mer enn å få det tekniske til å fungere. Vi må rett og slett endre måten vi jobber på". 

Prosjektleder Marianne Solberg og fagrådgiver Maija Liisa Arvola gir oss et innblikk i hva de har planlagt og jobbet med frem mot selve innføringen på nyåret i 2023. De vil blant annet snakke om hva de ønsker å oppnå og hvilke gevinster de kan hente ut, og hvordan de jobber for å få til dette. De kommer inn på temaer som rigging av prosjektet, forankringsaktiviteter, opplæring av ansatte og forberedelser til migrering av data. De vil også si noe om hvordan de samarbeider med flere leverandører av både økonomi-, HR- og fagsystemet for å få disse til å fungere godt sammen.

Gevinster av å samarbeide

Torsdag 10. november

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret "Gevinster av å samarbeide" her

IKT Orkidé på Nordmøre har i over et år planlagt og forberedt hvordan de 9 kommunene i deres samarbeid kan gå over til nytt fagsystem og de nye mulighetene som følger med det. Forankring og involvering av barnevernstjenestene, samarbeidspartnere og brukerne av barneverntjenestene har vært viktig. Det samme gjelder involvering av fagressurser fra IT, økonomi, arkiv og innkjøp i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner for nytt fagsystem. 

Konkurransegrunnlaget nærmer seg ferdigstilling, barnevernstjenestene har startet en ryddejobb i dagens løsninger og de er i gang med å planlegge innføring av nytt fagsystem i 2023. IKT Orkidé deler sine erfaringer så langt i prosessen og hvordan de ser for seg samarbeid videre fremover for å utnytte nye muligheter.

Prosjektleder Hege Yvonne Karlsen og rådgiver Kathrine Tømmervåg fra IKT Orkidé presenterer og svarer på spørsmål.

Digitalisering vil gi bedre barnevern

Torsdag 1. september 

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret "Digitalisering vil gi bedre barnevern" her

Bufdir og kommunal sektor har gjennom DigiBarnevern-prosjektet samarbeidet for å få bedre digitale verktøy i det kommunale barnevernet. Leverandørmarkedet har samtidig utviklet nye fagsystemer, og tilbyr nå forbedret støtte i det daglige arbeidet i barneverntjenesten. Nå er det opp til din kommune å utnytte mulighetene dette gir for bedre tjenester til barn og familier som trenger det.

I webinaret tar vi for oss disse spørsmålene:

  1. På hvilken måte er digitalisering en del av kvalitetsutviklingen i barnevernet?
  2. Hva er status for de nye digitale systemene, verktøyene og tjenestene?
  3. Hva må din kommune gjøre for å ta i bruk og få nytte av de nye digitale mulighetene?

Innlegg på webinaret:

  • Hvorfor trenger vi et digitalt løft i barnevernet? Ved Trondheim kommune
  • Visma Flyt Barnevern, status og veien videre. Ved Visma
  • Netcompany Modulus barn, status og veien videre. Ved Netcompany
  • Planlegge for nye muligheter. Tjenesteutvikling som del av innføringen av nytt fagsystem. Ved innføringsprosjektet Trondheim kommune
  • Barnevernfaglig kvalitetssystem, Nasjonal portal for bekymringsmelding og Rapporteringsbank. Ved Bufdir
  • Digitale innbyggertjenester. Ved DigiBarnevern innbyggertjenesteprosjektet, Trondheim kommune