Vil dere jobbe med flere lokale data for kommunen?

Foto: Grafikk: Bly

Sjekk ut dette verktøyet fra KS. Her finner du spennende grafer og tall om befolkning, økonomi og politikk for elever.

Lenkeblokk Icon Norge i tall

Bli kjent med kommunen din

I Stemme bruker vi reelle data fra kommunen der skolen til elevene er lokalisert. Når du oppretter en profil på stemme.ks.no og bestiller besøk for klassen din, vil du se hvilken kommunetype dere er plassert i. Dere vil også få opp hvilke datasett som ligger til grunn for kommunetypen. Dette blir brukt for å definere hvilke saker elevene skal jobbe med i spillet. Vi anbefaler at dere går igjennom disse variablene med klassen på forhånd for å bli kjent med kommunen. Kjenner elevene seg igjen? 

I løpet av spillet vil elevene støte på ord og begreper vi oppfordrer dere til å gå gjennom med elevene på forhånd:

Lenkeblokk Icon Begrepsoversikt til Stemme

Hva er lokaldemokrati

I Stemme skal elevene bygge opp lokaldemokratiet fra bunn. Det er derfor nyttig at elevene på forhånd har noe kunnskap om lokaldemokrati. KS har utviklet en læringsressurs om lokaldemokratiet i Norge som vi anbefaler at dere jobber med på forhånd.

Lenkeblokk Icon Lokaldemokratiet i Norge

Trusler mot demokratiet og kritisk tenkning

Demokratiet er under press. Det trues av terror, krig, lav valgoppslutning og at noen velgergrupper er underrepresentert, alternative sannheter og av udemokratiske regimer og statsledere. Her er det mye dere kan jobbe med både til for- og etterarbeid. KS har utviklet denne læringsressursen om hatefulle ytringer og konsekvenser for lokaldemokratiet:

 

Ytringsfrihet og kildekritikk

Det fins også flere andre ressurser om ytringsfrihet og kildekritikk. Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet, Faktisk.no og NDLA har flere gode ressurser:

 

Relevans LK20

Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap handler om at elevene skal få kunnskap om demokratiets forutsetninger og bli en aktiv medborger. Målet er demokratisk beredskap; at elevene skal bidra til å videreutvikle demokratiet i Norge.

Relevante kompetansemål i læreplan

Samfunnsfag 10. trinn

  • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Norge i dag og reflektere over sentrale utfordringer
  • vurdere på hvilke måter ulike kilder gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege forståelsen vår

Samfunnskunnskap vgo

  • utforske hvordan interesser og ideologisk ståsted påvirker våre argumenter og valg av kilder, og reflektere over hvordan det gir seg utslag i forskjellige meninger
  • reflektere over hva det innebærer å være medborger, og sammenligne hvordan politiske systemer er organisert i forskjellige land og områder
  • vurdere hvordan utøvelse av makt påvirker enkeltpersoner og samfunn
  • vurdere årsaker til og tiltak som kan forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, og drøfte grensene for ytringsfriheten