Hvordan kan kommunene bidra til at ulike grupper kan komme inn i ordinært arbeid? I ordinære midlertidige og faste stillinger vil kvalifikasjonsprinsippet og utlysningsplikten kunne være en begrensning for kommunenes mulighet til å tilsette hvem de ønsker. 

Hva er kvalifikasjonsprinsippet?

Kvalifikasjonsprinsippet er i kommunal sektor et ulovfestet prinsipp med lovs rang.  og innebærer at den best kvalifiserte søkeren skal tilbys stillingen. Det forutsetter en samlet vurdering av teoretisk utdanning, yrkeserfaring og personlige egenskaper sammenholdt med fastsatte krav og ønskede kvalifikasjoner i stillingsutlysningen. Prinsippet er også tariffestet i kommunesektoren. Se Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 punkt 2.2.

Dersom det foreligger vesentlige velferdsgrunner, kan kommunen ansette en person som er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte (positiv særbehandling).

Må sikre høy kvalitet på tjenester

Kvalifikasjonsprinsippet sikrer at kommunesektoren ansetter de som er best kvalifisert til de enkelte stillingene.  Det er bred enighet om at kompetansen til arbeidstakerne er sentral for å oppfylle kvalitetskravene til tjenestene. Kommunesektoren trenger derfor ansatte som oppfyller kompetansekravene i lov og forskrift, eller egne fastsatte kvalifikasjonskrav.

KS vurdering av mulighet for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet

«Det kan ut fra en helhetsvurdering være et saklig unntak fra kvalifikasjonsprinsippet å begrense søkerkretsen til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Kommunene og fylkeskommunene som ønsker å gjøre dette, bør holde antall stillinger som øremerkes på et så lavt nivå at det er rimelig sett opp mot det totale antall ledige stillinger.»

Hovedstyret i KS ble orientert om saken i5. april 2022.

Se webinar om kvalifikasjonsprinsippet her: Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering - KS

 

I videoen under kan du se, hvordan Oslo kommune jobber med unntak fra kvalifikasjonsprinsippet i deres rekruteringsordning

Når mangfoldskompetanse  er viktigere enn formell kompetanse

I tilfeller der arbeidsgiver ikke ønsker å vurdere hvorvidt det er mulig å begrense søkerkretsen, jf. juridisk vurdering på denne siden, er det mulig å ansette personer som står utenfor arbeidslivet dersom de er best eller tilnærmet best kvalifisert ut fra utlysningsteksten. (Se mer om kvalifikasjonsprinsippet ovenfor). Arbeidsgivere i kommunal sektor bør derfor alltid vurdere utlysningsteksten grundig. Arbeidsgiver bør vurdere om det er behov for formelle kvalifikasjonskrav, eller om det kun er nødvendig med ønskede kvalifikasjonskrav. I sistnevnte tilfelle kan for eksempel brukererfaring og annen mangfoldskompetanse være et ønsket kvalifikasjonskrav. 

Lenkeblokk Icon Les mer om de juridiske vurderingene her