Målgruppen er kommunale og private sykehjem, og bransjeprogrammet blir gjennomført smidig for å skape verdi nærmest virksomhetene. ​

Programmet er driftsnært, det vil si at det gir det gir de rette verktøyene for å jobbe med arbeidsmiljø og frafall i eget sykehjem – på deres premisser. Dette innebærer kontinuerlig dialog, testing, læring og utvikling sammen med aktører nærmest sykehjemmene. 

Dette gjør vi

Bransjeprogrammet skal bidra til å nå avtalens målsetninger om:

  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Redusert sykefravær
  • Redusert frafall

Dette skal gjøres gjennom aktiv bruk av partssamarbeid, en økt rolleforståelse og evnen til å forbedre egen arbeidsplass. Det er ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i den enkelte virksomhet som er med i prosessarbeidet. Tiltakene skal bygge på kunnskap om bransjen og kunnskap om hva som skal til for at tiltak skal ha effekt. Tjenestedesign er brukt som metode for å sikre dyp innsikt i de strukturelle utfordringene knyttet til sykefravær i sykehjem.  Det var enighet om en felles programplan da tiltakene i bransjeprogrammet ble utviklet.

Klikk her for å lese mer om programplanen (pdf).

Les mer om IA bransjeprogram sykehjem i denne presentasjonen (pdf).

Jeg vil gi et godt hjem til våre eldre. Dette er hjemmet deres og vi er her for dem. Jeg vil gjøre det jeg kan for at de skal ha det så likt som det de hadde før. Pleieassistent i sykehjem

To tema er gjennomgående i bransjeprogrammet:

  • Partssamarbeid – partenes roller og ansvar
  • Kvalitet – arbeidsmiljøets betydning for kvaliteten i sykehjem

Hva og hvordan?

Innsatsområder og tiltak
IA bransjeprogram sykehjem har fire innsatsområder. I hvert innsatsområde er det iverksatt målrettede prosjekter og tiltak som er organisert slik at de skal treffe de faktiske utfordringene i de forskjellige arbeidsplassene. Du kan lese mer overordnet om innsatsområdene i IA-bransjeprogram sykehjem her.

En bra dag på jobb
Formål:​ Å gi forebyggende arbeidsmiljøarbeid et konkret innhold tilpasset den enkelte virksomhet.

Videreutvikle og implementere STAMIS konsept, bygge på erfaringer fra pilotene. Dette kan gjøres på ulike måter eller kombinasjoner av disse:​

  • «En bra dag på jobb» utvikles videre i samarbeid med STAMI, for bruk og spredning til alle virksomheter som ønsker dette.
  • «En bra dag på jobb» brukes for at den enkelte virksomhet eller nettverk av virksomheter kan utvikle og søke støtte til egne tiltak.

Videre utvikling og implementering av «En bra dag på jobb», skal forsterke og tydeliggjøre ulike rollene i partssamarbeidet, ledelse og medarbeiderskap, og bevisstgjøre sammenhengene mellom «En bra dag på jobb» og kvalitet i tjenesten.

Systematisk HMS-arbeid og helsefremmende arbeid i sykehjem
Samarbeid med BHTs bransjenettverk og Atils veiledningstjeneste om vektlegging av primærforebyggende arbeid. Formålet er å styrke systematisk HMS og helsefremmende arbeid i sykehjem. Risikovurdering på virksomhetsnivå, med utgangspunkt i utfordringer og styrker. Sentralt tema/premiss er hvordan partssamarbeidet, ledelse og medarbeiderskap kan forbedre arbeidet med risikovurdering og helsefremmende arbeid, og at dette kan bidra til bevisstgjøring om sammenhengene mellom HMS, helsefremmende arbeid og kvalitet i tjenesten.

Les også: HMS i offentlig sektor av Solveig Osborge Ose og Hans Jacob Busch.

Beskrivelse: Det er helt andre risikofaktorer for ansattes helse og velferd i offentlig sektor, og særlig i de kvinnedominerte yrkene. Det er derfor behov for å tenke nytt om HMS i offentlig sektor, og særlig på arbeidsplasser der oppgavene tilsier at de ansatte eksponeres for folk. Det høye sykefraværet tyder på at HMS-arbeidet ikke fungerer godt nok, og at det er mye arbeidsrelatert sykefravær som det ikke arbeides med å forebygge i tilstrekkelig grad. Les intervju med Hans Martin Busch og Solveig Osborg Ose i Idebanken Kronikk fra forfatterne i Adresseavisen 15. desember 2020.

Mestring og kompetanse
Dagens arbeidsliv stiller økte krav til kompetanse. Den enkeltes kunnskap og kompetanse kan være avgjørende for å opprettholde tilknytningen til arbeidslivet, også for de som av helsemessige årsaker har behov for å skifte arbeidsplass eller yrke. Det handler om å skape muligheter og kultur for å videreutvikle kompetanse for å forebygge fravær og frafall fra arbeidslivet.  

I dette innsatsområdet er det utviklet tiltak som rettes mot forebygging av fravær og frafall, gjennom kompetansehevende tiltak og fokus på økt mestring i jobb. Tiltak innenfor dette området kan utvikles lokalt, hvor partssamarbeid, ledelse og medarbeiderskap er vesentlig for å finne gode løsninger.

Organisering av arbeidet
Bransjeprogrammet ønsker mer kunnskap om hvordan arbeidstidsorganisering og oppgavedeling påvirker arbeidsmiljøet. I det ligger også risikovurdering av ulike måter å organisere arbeidet på. Utviklingsarbeid på dette området kan ses i sammenheng med innsats knyttet til heltidskultur og helsefremmende arbeidstidsordninger. Prosjektene må initieres lokalt, og partssamarbeid, ledelse og medarbeiderskap vil stå sentralt i arbeidet.

Hvordan?

På bakgrunn av innsatsområder, innsikt i sykehjem og sammen med sykehjem og partene er derfor følgende utviklet i bransjeprogrammet.

Rolleforståelseskurs
Et kurs i rolleforståelse og partssamarbeid som tar for seg hvordan et godt partssamarbeid kan bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. 

Les mer om rolleforståelse i denne presentasjonen (pdf).

Lenkeblokk Icon AFI-rapport med evaluering av kurs i rolleforståelse (PDF)

Oss og vårt – tjenestedesign et verktøy for bedre arbeidsmiljø
Oss og vårt er utviklet gjennom samskaping og stegvis, praktisk testing av metoder i ti ulike sykehjem. Prosessen bygger på metoder fra tjenestedesign og er utviklet som en del av IA-bransjeprogram sykehjem.

blobid12.png

Oss og vårt består av fem verksteder på inntil 2 timer med tilhørende veileder og arbeidsark.

Klikk her for å lese mer om verktøyet.

Les også mer om Oss og vårt i denne presentasjonen (pdf).

blobid13.png

Stødig lederskap
Stødig lederskap er et lederutviklingsprogram utviklet gjennom IA-bransjeprogram sykehjem for sykehjems-ledere som ønsker å diskutere reelle problemstillinger i eget lederskap sammen med andre ledere av sykehjem. Programmet er utviklet etter ønske fra ledere i sykehjem i bransjeprogrammet. De opplever et stort lederspenn, høye emosjonelle krav, ensomhet i lederrollen og ønsker å dele og lære med andre ledere som står i det samme. Programmet er et tiltak under innsatsområdet Mestring og kompetanse og er veiledet av prosessveiledere som har gjennomgått trening i agil prosessveiledning i regi av bransjeprogrammet. Begge programmene er utviklet sammen med AFF.

Stødig lederskap handler om å kjenne seg selv og egne mønstre, bli klar over hva som er din beveggrunn i eget lederskap og kjenne landskapet du opererer i. Det handler om å forstå hva som står på spill for folk, hva «motstand» handler om og lære hvordan en kan stå stødig i dette på en god måte. Stødig lederskap handler om å romme og anerkjenne følelser som en nødvendig kilde til informasjon, og om å være villig til å gå inn i og håndtere det komplekse. ​

Stødig lederskap består av faglig påfyll i mellomperioder med oppgaver og arbeid med case i mellomperioder og gjennom hele programperioden.

Les mer om Stødig lederskap i denne presentasjonen (pdf).

Hva skjer fremover?

I 2023 og 2024 skal det bygges videre på erfaringene fra 2021 og 2022. IA bransjeprogram sykehjem skal bredde, tilpasse og tilgjengeliggjøre eksisterende tiltak til alle sykehjem. Det vil fremover settes økt fokus på dialog for å nå ut til sykehjem som i dag ikke er deltakende i bransjeprogrammet. 

blobid14.png