KS deltok sammen med Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA, Barneombudet  og Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb), i en høring i Stortingets familie- og kulturkomite 5. november.  Høringen gjaldt et representantforslag fra Senterpartiet om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet.

KS hadde i forkant av høringen sammen med arbeidstakerorganisasjonene sendt et brev til komiteen der vi ga uttrykk for at vi ikke så behov for å igangsette en ytterligere gransking av barnevernet.

KS, FO, Fagforbundet og Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet vil i stedet i fellesskap iverksette et mer handlingsorientert arbeid ut fra foreliggende kunnskap om utfordringer og sviktområder. Som sentrale aktører i barnevernfeltet vil vi kunne bidra at til dagens kunnskap om svikt raskere blir omsatt til utvikling av tjenestekvalitet på barnevernområdet. Vi vil derfor inngå et partssamarbeid for å sikre en bærekraftig utvikling av tjenesten. Vi ønsker at Barne- og familiedepartementet eller Barne, ungdoms- og familiedirektoratet deltar i partssamarbeidet. Brukerorganisasjonene vil også bli invitert inn på relevante områder.

Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene for å utvikle tjenestekvaliteten i barnevernet er i tråd med KS’ hovedstyrets vedtak 25. september i år.

Barneombudet og Landsforeningen for barnevernsbarn ga under høringen sin støtte til et slikt partssamarbeid som et alternativ til en granskning.

Komiteen avga 24. november sin innstilling. Komiteens flertall støttet initiativet om et partssamarbeid, og mente at et slikt forum kan bidra til bedre dialog, debatt, og kunnskapsdeling mellom sentrale aktører i sektoren. Forslaget om et granskningsutvalg ble derfor ikke vedtatt.

Se også artikkelen: Nasjonalt barnevernsforum opprettet