Vi har dyktige ledere som satser på frihet under ansvar. Vi jobber selvstendig, men samkjører oss, og det fungerer hos oss

Veileder ved NAV Øvre Eiker

NAV-kontorenes kompetanse og arbeidsform har sannsynligvis betydning for bruk av sosialhjelp. Dette gjenspeiler seg i hvilke samhandlingsformer og samtaleteknikker veileder benytter i møte med bruker. Kommunene benytter ulike grep.

Gode grep for forvaltning og ledelse

  • Korte vedtak
  • Teamorganisering
  • Informasjon og samhandling mellom tjenestene
  • Tilgjengelighet og rask oppfølging
  • God internkontroll
  • Mestringsorienterte ledere

Korte vedtak

I rapporten fremheves korte vedtak som et godt grep. Korte vedtak på en til to måneder gir rom for veileder til å avklare brukers situasjon. Raskt etter inngått vedtak innkaller veileder brukeren til et avklaringsmøte for å legge et videre løp.

Flere av kommunene i rapporten viser til en praksis med vedtak om sosialhjelp av kort varighet. For flere av NAV-kontorene vil saksbehandler fremme forslag om vedtak som godkjennes av leder, og i samråd med bruker lage en detaljert aktivitetsplan.

Mange kommuner har i dag digitalt søknadsskjema. Uavhengig av om det er et digitalt skjema eller et skjema som er tilgjengelig på NAV-kontoret, er det viktig at bruker snakker med en veileder. En samtale med veileder skal ikke begrense muligheten for å søke sosialhjelp, men være med på å vise andre muligheter. 

Gode og riktige vedtak er godt sosialfaglig arbeid.

Tilgjengelighet og rask oppfølging etter vedtak

Sosialtjenesteloven skal ivareta personer som er i en vanskelig livssituasjon. Søknad om hjelp i en nødssituasjon må behandles raskt, ofte samme dag som søknaden er mottatt. Dette krever stor grad av tilgjengelighet.

I 2018 leverte DIGISOS tjenesten digital søknad for økonomisk sosialhjelp. De som mottar flere tjenester fra NAV vil da kunne søke om både kommunale og statlige tjenester på nav.no. Så langt er 50 NAV-kontor i 22 kommuner koblet på løsningen som gjør at brukerne kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt. I 2019 vil løsningen tilbys øvrige kommuner og NAV-kontor. Tilbakemeldingene fra brukerne som har valgt å søke digitalt er positive.

Digitalt er bedre. Da kan jeg se søknaden når som helst og hvor som helst, alltid tilgjengelig Bruker av tjenesten

NAV Hamar kunne ta i bruk DIGISOS fra slutten av november 2018.  

- Vi valgte å markedsføre dette for brukerne allerede fra oppstart, og nå velger over halvparten å søke fra nett. Dette gir raskere og bedre oversikt når vi skal behandle søknadene, og bedre grunnlag for oppfølging og dialog med søkerne, sier NAV-leder i Hamar Hanne Sofie Holmen.

Teamorganisering

Ett godt grep er å organisere arbeidet i team ut fra sosialhjelpsmottakerens behov. Eksempler kan være fysisk aktivitet, ulike gruppekurs eller kurs i kognitiv terapi. Teamene kan være satt sammen av fastlege, psykolog, NAV veileder og arbeidsgiver.  

Kommuner som lykkes med sosialhjelpsmottakere har god kommunikasjon og skreddersydde team på tvers av tjenestene. De utnytter ressursene godt og brukerens behov avgjør valg av tiltak. En av hovedgrunnene til at Skedsmo kommune i samarbeid med andre tjenester får mange ut i arbeid og aktivitet, er at de kommer tidlig inn med hjelp. 

Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet

NAV-veileders manglende kunnskap om det kommunale tjenestetilbudet kan hindre gode resultater med sosialhjelpsmottakere. Riktig og god informasjon om de ulike kommunale tjenestetilbudene fremheves av mange NAV-kontor som en suksessfaktor.

Gjennom partnerskapsavtalen bør det legges vekt på at NAV-leder sitter sentralt i rådmannens ledergruppe. Andre tiltak er faste samarbeidsmøter mellom sentrale aktører i kommunen og NAV-kontoret. Samarbeid i enkeltsaker øker kunnskapen om det kommunale tjenestetilbudet.

Mestringsorientert ledelse

En rekke studier viser at ledelse som vektlegger støtte til mestring og utvikling er svært effektiv for å oppnå bedre motivasjon. Mestringsorienterte ledere er gode til å gi både retning, mening og individuell oppmerksomhet.

Endrede behov, økte krav, og forventninger fra innbyggerne på den ene siden og statlige krav og styring på den andre siden, påvirker utformingen av tjenestene. Det er også mangel på arbeidskraft i noen yrker, og ressursknapphet krever nye løsninger. Kommunale ledere og NAV-ledere må samspille med omgivelsene for å finne nye løsninger.

Vi skal være stolte av det vi gjør i dag, men det betyr ikke at det er det vi skal gjøre i morgen Hege Østvold Vagle, NAV-leder Øvre Eiker

Fremtiden har behov for ledere som tør å prøve nye løsninger og som setter innovasjonsarbeidet i system. Det handler om å skape en arbeidskultur og et klima som innbyr til nytenkning og samarbeid. Ledere må legge til rette for at arbeidsplassen blir en læringsarena for utvikling av kompetanse på tvers til brukerens beste.

Øvre Eiker kommune beskriver en kultur preget av mulighet og aksept for å prøve nye ting.

- Vi skal være stolte av det vi gjør i dag, men det betyr ikke at det er det vi skal gjøre i morgen, sier Hege Østvold Vagle, NAV- leder i Øvre Eiker.

God ledelse er viktig for å lykkes med innovasjon og tjenstedesign som gir resultater. Det handler om å vise gjennomføringskraft, være tydelig i rollen som leder, og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

Kjennskap til hvordan du kan legge til rette for gode endringsprosesser er en kjerneoppgave for ledere.

Lenkeblokk Icon Guide til god ledelse

God internkontroll

Et internkontrollsystem må være i utvikling og gi praktisk nytteverdi. Kontinuerlige aktiviteter og prosesser er suksessfaktorer for en levende internkontroll. Verktøy som årshjul og plan for kontinuerlige aktiviteter, eksempelvis gjennom systematiske oppfølginger av brukerundersøkelser og evaluering av måloppnåelse, som kan være nyttige. Dette er verktøy som også brukes ved flere NAV-kontor.