Utfordringsbildet

Det er økende behov for tjenester etter sosialtjenesteloven. Antall sosialhjelpsmottakere har steget hvert år siden 2012. Fra 2016 til 2017 var økningen den største siden 2013, og klart høyere enn året før. Gjennomsnittlig stønadstid i 2017 var 5,2 måneder.

Selv om sosialhjelp er ment å være en midlertidig stønad, er det noen som er avhengig av stønad over flere år. Innvandrere utgjør en stadig større andel av sosialhjelpsmottakere, og må sees i sammenheng med økt innvandring over tid.

Driftsutgifter til sosialtjenesten

Visuell fremstilling av driftsutgifter til sosialtjenesten


Faktorer som påvirker sosialhjelpsutgiftene

Sosialhjelp skal sikre at alle har en inntekt. Det finnes også andre velferdsordninger som på midlertidig eller varig basis skal sikre livsopphold til personer som ikke er i arbeid. I rapporten fra 2017 pekes det på at sosialhjelp øker med:

  • Arbeidsledighet, særlig blant ungdom
  • Innvandring
  • Økning i boutgifter
  • Endring i regler for andre velferdsytelser
  • Endringer i livssituasjon

Økning i kommunenes sosialhjelpsutgifter kan forklares av faktorer som hovedsakelig ligger utenfor kommunenes kontroll.

NAV-kontorer med handlingsrom

NAV skal hjelpe folk i arbeid og aktivitet, og må skape gode brukermøter for å lykkes. Til det trenger vi NAV-kontor som både får og tar handlingsrom til å finne gode løsninger sammen med brukerne. Mer myndige og løsningsdyktige NAV-kontor skapes gjennom en kontinuerlig utvikling i NAV-kontor og partnerskapet.

NAV-kontorene har ulike utfordringer lokalt og vil løse oppdraget på ulike måter. En forutsetning for utvikling av et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor er et aktivt, likeverdig og forpliktene samarbeid mellom kommune og stat.