Her kan du lese om hvilke grep enkelte kommuner har tatt for å gjøre sosialtjenesten enda bedre. Bare klikk på haken ved hvert tema for å få vite mer!

 • Kvalifiseringsprogrammet

  NAV Færder

  Kvalifiseringsprogrammet er en prioritert oppgave på NAV Færder og kontoret har fem dedikerte veiledere til å følge opp deltakere i programmet. Kontoret tilrettelegger for at det til enhver tid skal være rundt 60 personer i kvalifiseringsprogrammet. En viktig forutsetning for at Færder opplever å lykkes med kvalifiseringsprogrammet er at det er en viktig prioritering for ledelsen på NAV-kontoret.

  Les mer om NAV Færders arbeid her.

  NAV Randaberg

  NAV Randaberg-Kvitsøy viser deg hvordan du raskt kan øke antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet.

  Fra sju til 37 deltakere i kvalifiseringsprogrammet på ett år

   

 • Tverrfaglig samarbeid

  NAV Øvre Eiker

  Øvre Eiker kommune har et velfungerende tverrfaglig samarbeid om ungdom som har behov for samtidig innsats fra flere tjenester. Fra 2011 har NAV hatt et eget ungdomsteam, og kommunen har etablert Ressursteam 15-24. Ressursteamets arbeid koordineres av Øvre Eiker hjelpa, som er innen rus og psykisk helsetjeneste.

  Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av medarbeidere fra ulike tjenester i kommunen. NAVs ungdomsteam og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten er del av teamet. Medarbeiderne i teamet har til sammen god kompetanse på alle livets området, som utdanning, arbeid, fritid, helse og bolig. 

  Sammen med ungdommene finner medarbeiderne fram til hva som vil være den den beste og mest nyttige hjelpen for den enkelte. Dette arbeidet gir resultater. Det er sjelden behov for å løfte vanskelige saker til ledelsen. I Øvre Eiker har man hatt en stor reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene til ungdom under 25 år de siste årene. Tverrfaglig innsats lønner seg, både for kommunen og for enkeltmennesket.

 • Omfattende oppfølging i en periode

  NAV Tromsø

  I NAV Tromsø jobber de i team mot målgruppen som trenger omfattende oppfølging. De har ikke definert en egen modell for arbeid med sosialhjelpsmottagere, men legger vekt på en fast kontaktperson og helhetlig oppfølging med fokus på arbeid. I ungdomsteamet har også de unge en fast kontaktperson, og veilederne er tilgjengelig på mobiltelefon.

  NAV Fredrikstad

  NAV Fredrikstad praktiserer tett oppfølging av alle med aktivitetsplikt. NAV-kontoret hadde mange søknader fra ungdom som ikke hadde fullført videregående skole.  Som svar på dette ble det opprettet spesielt tilpassede klasser. Andre deltar i NAV-tiltak og kommer over i arbeid eller utdanning senere. Det nye tiltaket til ungdom som ikke benytter seg av sin rett til videregående opplæring er nyskapende.

  Skedsmo kommune

  Skedsmo kommune har etablert Jobbsenteret, et kommunalt aktivitetstilbud som er en del av NAV-kontoret. Jobbsenteret er en møteplass som gir hjelp og opplæring i jobb søkning og arbeidsliv. Jobbsenteret brukes kun mot sosialhjelpsklienter. Veileder på Jobbsenteret utarbeider forslag til vedtak, mens avdeling arbeid og sosial fatter vedtak om sosialhjelp. I realiteten har Jobbsenteret en avklarende funksjon for mange brukere.

 • Gode overganger

  NAV Rælingen

  I NAV Rælingen har de gjennom tre år hatt tverrfaglig team som jobber med sosialsakene. Dette har gått på rundgang, slik at de fleste veilederne har deltatt i team. Tilbakemeldingene er at de i større grad ser nytten av et individuelt fokus i brukersaker. Nytten av å løse oppgavene med mer skreddersøm versus standardisering.

  Gode grep i NAV Rælingen handler om god kartlegging av brukers tjenestebehov, og tett oppfølging for å komme videre med hva som er viktig for den enkelte. Det er viktig med en felles målforståelse og avklaring av forventninger om hvordan man sammen kan arbeide til det beste for brukeren.

 • Arbeid og aktivitet

  Skedsmo kommune

  Skedsmo kommune etablerte i 2015 Jobbsenteret som en møteplass, men hvor det også gis hjelp og opplæring i jobbsøkning og arbeidsliv. Senteret brukes bare for sosialhjelpsmottagere. Jobbsenteret har en avklarende funksjon for mange av deres brukere. Brukerne er vanligvis knyttet til Jobbsenteret 3-4 uker før de kommer på arbeidsrettet tiltak eller helserelaterte ytelser. Sistnevnte gjelder kun et fåtall.

  Porsgrunn kommune

  NAV Porsgrunn har gode resultater når det gjelder å få sosialhjelpsmottakere ut i jobb ved hjelp av KVP.  Gjennom KVP får brukeren tett oppfølging, hyppige møter og arbeidsrettede samtaler. NAV-leder i Porsgrunn, Gunde Grimsrud sier, «NAV-veileder må bruke både hodet og hjertet i denne jobben, fordi brukerne har forskjellige behov. For oss ved NAV Porsgrunn er det viktig å lage en plan sammen med brukeren for å få den enkelte sosialhjelpsmottager over i arbeid eller aktivitet».  

  NAV Porsgrunn har et skille mellom ansatte som jobber med oppfølging, og ansatte som jobber med økonomi. De understreker viktigheten av oppfølgingssamtaler som dreier seg om arbeid, aktivitet eller utdannelse.

  NAV Porsgrunn har:

  • 2,5 årsverk som kun jobber med KVP
  • 45 kommunale tiltaksplasser, kan brukes til KVP deltagere (Keops KF)
  • tett samarbeid i NAV-kontoret mellom KVP team, markedsavdelingen og økonomiveilederne.

  NAV Porsgrunn har også 8 kommunale jobbveiledere som har til hovedoppgave å få sosialmottakere og flyktninger ut i arbeid, aktivitet eller utdannelse. I 2018 fikk NAV veiledere i Porsgrunn 140 kommunale mottakere ut i arbeid.

  Kontaktinformasjon: NAV leder Grunde Grimsrud; Grunde.Grimsrud@nav.no

 • Korte vedtak

  NAV Vågan

  NAV Vågan praktiserer korte vedtak. Med korte vedtak gis det mulighet for mange kontaktpunkter mellom NAV-kontoret og bruker. Korte vedtak gjør støtten mer treffsikker, særlig for de som mottar sosialhjelp som supplerende inntekt.

  NAV Skedsmo

  NAV Skedsmo praktiserer også korte vedtak, og er tydelige på sine erfaringer med at lange vedtak er dyrt. De fremhever også at det må være enkelt språk i vedtakene. Det kan være at bruker ikke leser vedtakene. Et enkelt språk og gjennomgang av vedtak sammen med bruker er en kvalitetssikring.

 • Teamorganisering

  NAV Moss

  NAV Moss har etablert en satsning kalt «Rett ytelse». Her gjennomgår de alle saker med langvarig bruk av sosialhjelp i samarbeid med en nevropsykolog. NAV Moss ser klare positive resultater av gjennomgangen, som bedre avklaring for bruker. Flere av disse avklares til uførhet, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller andre ulike medisinske eller arbeidsrettede tiltak.

 • Brukermedvirkning

  På systemnivå

  NAV Ås tar brukerorganisasjoner med på råd gjennom fast lokalt brukerutvalg. De bidrar til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne våre.

  På individnivå

  Brukeren er sjef i eget liv og skal helt klart ha innflytelse i egen sak. Ås praktiserer «ingen sak om meg uten meg». Kommunen tar enkeltmennesket og deres erfaringer på alvor når de snakker med dem. De bygger relasjon slik at bruker får tillit til veileder. Tillit og relasjon er helt nødvendig for at bruker skal ta imot hjelpen og for sammen kunne jobbe mot målet om arbeid og aktivitet.

   

 • God internkontroll

  NAV Skedsmo

  NAV Skedsmo har kontrollere som gjennomgår vedtakene. De legger vekt på vedtak av kort varighet. Sosialhjelp er midlertidig, og de sikrer tett oppfølging knyttet til dialog og vurdering før det fattes nytt vedtak. De har stor nøyaktighet i vedtak med kvalitetskontroll også på detaljer.

  NAV Fredrikstad

  NAV Fredrikstad har en ordning med kvalitetssikring av vedtak som fungerer godt, både for å sikre kvaliteten i de enkelte vedtak og for å bygge opp kompetanse hos saksbehandlerne.