Stadig flere kommuner har en systematisk tilnærming til næringsutvikling. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling.

KS har på denne bakgrunn utviklet et læringsnettverk for kommuner, som ønsker å utvikle egen evne for næringsutvikling. Målet for nettverksarbeidet er økt eierskap for næringsutvikling fra administrativ og politisk ledelse, og med det grunnlag for strategiske og operative valg.  

På første samling 4.mars fikk deltagerkommunene ble FoU-rapporten «Vellykket kommunal næringsutvikling» presentert. Den utgjør et sentralt kunnskapsgrunnlag for nettverket og beskriver kjennetegn alle kommuner kan måle seg etter.

Et sentralt mål for kommunene som deltar blir å utnytte lokale muligheter, etablere nær kontakt med lokalt næringsliv og involvere viktige interessenter. En bred forankring gir legitimitet og eierskap. Et kunnskapsløft er ikke nok i seg selv. Nettverket legger til rette for at kommunene som deltar også identifiserer områder for forbedring og utvikling. Målet må være at deltagelsen setter spor og gir verdi.

Moss kommune er blant de ni kommunene som deltok på første samling. Ordfører Hanne Tollerud og kommunedirektør Hans Reidar Ness forteller at dette er viktig for kommunen.

- Nettverket vil bidra til å styrke forankringen, samordningen og utviklingen av Moss kommunes arbeid med næringsutvikling. Vi ønsker rett og slett å utvikle Moss kommune som en næringsaktiv kommune. Så tenker og jobber vi også regionalt. Næringsutvikling er et viktig felles satsingsområde i samarbeidet i Mosseregionen Interkommunalt Politisk Råd, sier ordfører Hanne Tollerud.

- Deltakelsen i læringsnettverket vil være en fin mulighet til å forankre det interkommunale samarbeidet om næringsutviklingen og tydeliggjøre kommunens rolle som nærings- og samfunnsutvikler, sier kommunedirektør i Moss kommune, Hans Reidar Ness.

I tillegg til Moss er Sarpsborg, Råde, Gjerdrum, Aurskog/Høland, Ål, Gol, Lier og Nore/ Uvdal med. I løpet av mars vi det også starte et nettverk i Vestland/ Rogaland.