Sirkulær økonomi kan inkluderes i føringer for budsjettprosessen, for eksempel i budsjettinstruksjoner og -skriv. Slik kan kommunen følge opp og rapportere om sirkulærøkonomiske tiltak og resultater som en del av det ordinære årshjulet.

Stegvis fremgangsmåte

image8ep3t.png

1. Legg til rette for sirkulær økonomi i budsjettet 

Å legge til rette for sirkulær økonomi i budsjettet krever at man tar hensyn til langsiktige økonomiske vurderinger og ser disse i sammenheng med tiltak på andre områder. Investeringer i en sirkulær økonomi er ofte dyre på kort sikt, men gir en større verdi på lang sikt.

Et eksempel er å investere i et klimavennlig, modulbasert bygg. Materialene i bygget vil ved innkjøp være dyrere enn «ordinære» materialer, men modulene kan lett byttes ut/endres hvis formålet med bygget endres, og god isolering og strømstyringssystemer gjør strømutgiftene lavere gjennom byggets levetid. 

Hvis kommunen allerede har et klimabudsjett, kan dette utvides til å inkludere aktiviteter som fremmer omstilling til en sirkulær økonomi. Velg mellom å la budsjettet vise merkostnaden ved sirkulære alternativer (f.eks. i innkjøp) eller totalkostnaden for sirkulære tiltak/investeringer.  

2. Anslå kostnader knyttet til sirkulære investeringer 

For å gjøre gode, langsiktige økonomiske vurderinger bør kostnader over hele anskaffelsens levetid (livssykluskostnader) inkluderes i budsjettmalene. Slik inkluderes fremtidige kostnader forbundet med ytelsen (driftsutgifter, service- og vedlikeholdsutgifter, etc.). Ved å tenke, planlegge og legge vekt på hele anskaffelsens levetid, vil man kunne oppnå lavere utgifter og miljøgevinster. 

Bruk veilederen for klimabudsjett som styringsverktøy for kommunesektoren som hjelp til å anslå kostnadene knyttet til omstilling til en sirkulær økonomi.  

3. Utarbeid indikatorer 

Kommunens handlingsplan bør inkludere spesifikke indikatorer og evalueringskriterier for å vurdere effekten av hvert tiltak.

Kommunen kan blant annet vurdere: 

  • Hvilke tiltak er det mulig å gi en relativt nøyaktig registrering av effekten på.
  • Hvilke tiltak er det mulig å beregne eller estimere den faktiske effekten av.
  • Hvilke tiltak bør følges opp med andre resultatindikatorer.
  • Hvilke tiltak er det bare mulig å vurdere effekten av gjennom kvalitative omtaler.

Det anbefales å opprette et sett med universelle indikatorer som suppleres med kommunespesifikke indikatorer basert på næring, geografi og størrelse.  

EU har i forbindelse med sitt arbeid med sirkulær økonomi utarbeidet et sett med indikatorer som kan benyttes som utgangspunkt for de universelle indikatorene på lokalt nivå. Se oversikten her (link til ny landingsside med oversikt over indikatorer). 

4. Tilgjengeliggjør planer og resultater 

Siden overgangen til en sirkulær økonomi krever en stor samfunnsmessig omstilling, er det viktig å skape engasjement rundt prosessen og tillit til at tiltak etableres og virker. Det anbefales derfor å være åpen i kommunikasjon ut mot innbyggere og legge til rette for at strategi, handlingsplan og budsjett gjøres lett tilgjengelig for internt og eksternt bruk.

Tips!

Et tips er å etablere et eget en egen side for sirkulær økonomi på hjemmesiden til kommunen. Der kan mål, planer og resultater deles fortløpende.

Eksempel: Veilederen for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim har, i samarbeid med KS, gått sammen om å utvikle en veileder for klimabudsjett som styringsverktøy. Kommunene fikk støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats. Prosjektet veiledet en gruppe kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å lage klimabudsjett for 2021. Det ga grunnlag for en veileder med konkrete og praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan gå fram for å utvikle et klimabudsjett.  

Veilederen for klimabudsjett kan brukes som inspirasjon til å anslå kostnadene knyttet til omstilling til en sirkulær økonomi.

I tråd med veilederen for klimabudsjett bør kostnadene knyttet til omstilling til sirkulær økonomi anslås. Budsjettet kan vise merkostnad ved å velge sirkulære alternativer (f.eks. i innkjøp) eller totalkostnad for sirkulære tiltak/investeringer. Detaljeringsgrad avhenger av om informasjonen i hovedsak skal brukes for interne beslutningsformål eller for eksterne rapporteringsformål.