KS byr på fersk kunnskap formidla av sterke fagpersonar innan natur- og klimafeltet. Det blir fagleg påfyll og debatt leia av Carlo Aall frå Vestlandsforsking/Noradapt.

Program:

10.00 Velkommen ved Lasse Hansen, administrerande direktør i KS
10.05 Kvar står klimakrisa no? Kva må til for at vi skal kunne bevege oss ut av den?
Bjørn Hallvard Samset, seniorforskar ved Cicero
10.35 Klimakrisa og naturkrisa – Er det samanhengar mellom krisene? Kva består samanhengane i og kva betyr det for norsk kommunesektor? Erik Stange, forskar ved NINA/CIENS presenterer syntesenotatet En sammenfatning av tre internasjonale rapporter om natur og klima: Hva betyr rapportene for norsk kommunesektor?
10.55

Trengst betre samspel i norsk miljøpolitisk innsats? Eivind Brendehaug, forskar ved Vestlandsforsking presenterer rapporten Samspeleffektar i lokal miljø- og klimapolitikk Synergiar og konfliktar ved tiltak for reduksjon av klimagassutslepp, ivaretaking av biologisk mangfald, klimatilpassing og energiomstilling.

11.25 Pause
11.45

Kva skal vi med natur? Og kva må til for å ta vare på den? Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU

12.15

Samtale: Kva må gjerast i kommunesektoren for å møte utfordringane NINA/Ciens og Vestlandsforsking peikar på?

  • Erik Stange
  • Eivind Brendehaug
  • Anne S. Thygeson
  • Hanna Fossen Thaugland, Tønsberg kommune
  • Kommunedirektør i Nordre Follo, Øyvind Henriksen
  • Bjørn Hallvard Samset

 Ordstyrar: Carlo Aall, Vestlandsforsking/Noradapt

12.55 Avslutning ved Halvard Lægreid, spesialrådgjevar i KS' avdeling for samferdsel, plan og miljø