- Det er positivt at regjeringen inviterer KS til tett dialog og samarbeid om dette viktige arbeidet og vi registrerer med glede at de to statsrådene er tydelige på at de vil bygge videre på kommunenes viktige rolle og ansvar i arealforvaltningen. KS vil bidra til løsninger som kan støtte kommunenes arbeid med en enda mer bærekraftig forvaltning av natur i årene som kommer, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Bakgrunnen for møtet var en invitasjon fra klima- og miljøministeren for å diskutere arbeidet med de varslede stortingsmeldingene i 2024 om natur og naturmangfold og om klima. Statsrådene var opptatt av at alle kommuner ønsker å ivareta naturen til beste for sine innbyggere. Hensikten med samtalen var å drøfte hvordan staten kunne bidra best mulig til kommunenes arbeid.

- Kommunene sitter på nøkkelen til en bærekraftig forvaltning av naturen. Kommunene har et stort ansvar og kompetanse når det kommer til arealplanlegging og naturforvaltning. Dette er en kompetanse vi trenger, og må høste av framover dersom vi skal redusere tap av natur. Sentrale myndigheter skal bidra med verktøy for å sette kommunene i stand til å ta vare på naturen på en god måte, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

I møtet pekte Gunn Marit Helgesen på at KS gjerne vil samarbeide videre med staten om tiltak på flere områder:

  • Tiltak som kan bidra til å mobilisere kommunesektoren
  • Samarbeid om utvikling av nødvendige verktøy
  • Arbeid for å vurdere effekten av eventuelle nye juridiske og økonomiske virkemidler opp mot den kommunale hverdag
  • Utvikling av kompetanse og kapasitet

Møtet vil følges opp av videre samarbeid mellom departementene og KS.