Til hovedinnhold

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Artikler

Velkommen til kommuneøkonomikonferansen - KOMØK'23

Kommuneøkonomikonferansen (KOMØK) er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Konferansen arrangeres i felleskap av KS, Kommunalbanken, NKK og NKRF 5.-6. juni.

Kommunene leverte gode resultater også i 2022

Kommunene – uten kommunale foretak og IKS – ligger an til et driftsresultat på 2 ½ prosent for 2022 ifølge KS’ regnskapsundersøkelse. Resultatet viser en nedgang på 1,7 prosent sammenlignet med 2021 som var et historisk godt år for kommunene.

Forventer at staten prioriterer kommunene i 2024

Oppgavene blir flere, omstillingsbehovene øker og økonomien blir vanskeligere. KS forventer at regjeringen prioriterer kommunesektorens frie inntekter i kommunerammen for 2024. Det var budskapet i årets første konsultasjonsmøte med regjeringen.

HØRING

Høringssvar om inntektssystem for fylkeskommunene

Høringsuttalelsen til KS ble sluttbehandlet i KS sitt arbeidsutvalget 27. februar etter at den først ble lagt frem i møte i KS´s hovedstyre den 27. januar.

HØRING

Høringssvar om inntektssystemet for kommunene

KS' hovedstyre vedtok 16. desember enstemmig høringssvar om inntektssystemet for kommunene (NOU 2022: 10).

Utvikling i skatteinntekter

Utvikling i skatteinntekter

Her finner du en løpende oversikt over kommuner og fylkeskommuners skatteinntekter.

Inntektssystemet

Inntektssystemet

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Inntektssystemet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

Sjeføkonomens side

Sjeføkonomens side

Torbjørn Eika er sjeføkonom i KS. Hvilken betydning har oljen, makroøkonomi og konjukturendringer for kommunesektoren? Her har vi samlet Eikas mange kronikker og analyser av temaet.

Mer om kommuneøkonomi

Enkle grep gjør kommuneplanens samfunnsdel til effektivt styringsverktøy

Det er utfordring for mange kommuner å knytte samfunnsdelen til valgperiodene og det nye kommunestyrets politikk. Et prosjekt viser hvordan enkle grep kan gi retning for politikere og administrasjon.

Skatteveksten i 2022 - et resultat av avregninger for inntektsåret 2021

Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter økte med over 12 prosent eller snaut 30 mrd. kroner fra 2021 til 2022. Dette står i sterk kontrast til opprinnelig skatteanslag for 2022 som la til grunn en nedgang på 2,5 prosent eller om lag 6 mrd. kroner.

Situasjonen og utsiktene for norsk økonomi 2023-24

Lav arbeidsledighet og høy inflasjon preger norsk økonomi ved inngangen til 2023. Finans- og rentepolitikken er derfor innrettet for å dempe aktivitetsutviklingen. Arbeidsledigheten vil øke framover og inflasjonen vil gå ned.

Rapport om spesialistutdanning for allmennleger: Krevende for kommunene

- Vi må komme oss bort fra detaljstyring og rigide krav som er lite hensiktsmessig og som hemmer innovasjon og fremtidig rekruttering til allmennlegetjenesten, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS om en ny rapport om spesialistutdanningen.

KS utfordret finansministeren

I konsultasjonsmøtet med Finansdepartementet la KS vekt på temaene bærekraftig velferd, effektiv utnyttelse av offentlige midler, endringer i grunnrentebeskatningen og økte investeringsbehov innen vann og avløp.

HØRING

Høringssvar: Grunnrenteskatt på havbruk

KS har levert høringssvar til forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023.

Les flere artikler

KONTAKT