Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Mer om kommuneøkonomi

Høringssvar om voksne i grunnskole og videregående opplæring

HØRING

Høringssvar om voksne i grunnskole og videregående opplæring

KS støtter Livsoppholdsutvalget i det overordnede målet om høy yrkesdeltakelse i befolkningen, og er enig i at kompetanse er en viktig faktor for at den enkelte innbygger skal kunne ha en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Høringssvar om endret merverdiavgift

HØRING

Høringssvar om endret merverdiavgift

KS har ikke foretatt noen vurdering av de hensynene som ekspertutvalget legger til grunn for sine anbefalinger, men konsentrerer seg i stedet om eventuelle virkninger av forslagene for kommunenes og fylkeskommunenes økonomi.

Lånegjelden øker og flere kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom

Lånegjelden øker og flere kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom

Kommunene (konsern) hadde en korrigert netto lånegjeld på 78,9 prosent av brutto driftsinntekter i 2018, en økning på nesten fire prosentpoeng fra året før. Om lag ti prosent av kommunene vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom.

Høringssvar - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

HØRING

Høringssvar - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Høringen omfatter forslag til fem forskrifter. KS mener departementets forslag stort sett regulerer kommunenes og fylkeskommunenes plikter og ansvar på en måte som ikke griper unødvendig inn i det kommunale selvstyret.

Innspill til finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2019

Innspill til finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2019

Dette notatet ble 20. mai sendt til finanskomiteen som skriftlig innspill fra KS om Revidert nasjonalbudsjett 2019.

Les flere artikler

KONTAKT