Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Statsbudsjettet 2022: Rikelig rom for forbedring

PRESSEMELDINGER

Statsbudsjettet 2022: Rikelig rom for forbedring

- Det siste statsbudsjettet fra regjeringen Solberg gir betydelig rom for regjeringen Støre til å forbedre kommuneøkonomien, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

KS-seminaret om statsbudsjettet

KS-seminaret om statsbudsjettet

Dagen etter fremleggelsen av statsbudsjettet 2022, presenterte KS foreløpige vurderinger og kommentarer til budsjettet. Styreleder Bjørn Arild Gram la fram noen signaler om hva KS forventer av tilleggsproposisjonen i år.

Landsstyret: Kommuneproposisjonen 2022 og revidert nasjonalbudsjett 2021

Landsstyret: Kommuneproposisjonen 2022 og revidert nasjonalbudsjett 2021

Håndteringen av koronapandemien har vært krevende. I tillegg til den utfordrende situasjonen for ansatte i kommunal sektor, har pandemien også gitt sektoren betydelige økte kostnader og mindreinntekter utover det som var planlagt.

Utvikling i skatteinntekter

Utvikling i skatteinntekter

Her finner du en løpende oversikt over kommuner og fylkeskommuners skatteinntekter.

Inntektssystemet

Inntektssystemet

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Inntektssystemet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

Sjeføkonomens side

Sjeføkonomens side

Torbjørn Eika er sjeføkonom i KS. Hvilken betydning har oljen, makroøkonomi og konjukturendringer for kommunesektoren? Her har vi samlet Eikas mange kronikker og analyser av temaet.

Mer om kommuneøkonomi

Bedre oversikt fra KOSTRA ved splitting av funksjon for omsorg i hjemmet

Bedre oversikt fra KOSTRA ved splitting av funksjon for omsorg i hjemmet

Ved å splitte den omfattende KOSTRA-funksjonen for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, kan vi få et bedre bilde av kommunenes ressursbruk og tjenestetilbud.

Anslår kommunesektorens koronautgifter hittil i år til 9,3 milliarder

PRESSEMELDINGER

Anslår kommunesektorens koronautgifter hittil i år til 9,3 milliarder

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og staten anslår at virusutbruddet har kostet kommunene og fylkeskommunene til sammen 9,3 milliarder kroner første halvår 2021. Det samsvarer godt med kompensasjonen staten har gitt siste halvår.

Høringssvar om forslag til endringer i grunnrenteskatten for vannkraft

HØRING

Høringssvar om forslag til endringer i grunnrenteskatten for vannkraft

KS mener det er viktig at kommunesektoren ikke får reduserte inntekter som følge av endringen i grunnrenteskatten. KS etterlyser derfor en nærmere utredning om - og beregning av - forslagets konsekvenser for eiendomsskatten.

Høy lånefinansiert investeringsaktivitet begrenser det økonomiske handlingsrommet

Høy lånefinansiert investeringsaktivitet begrenser det økonomiske handlingsrommet

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte med 37 mrd. kroner. Gjelden viser en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019. Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom.

Høringssvar om avgift på landbasert vindkraft

HØRING

Høringssvar om avgift på landbasert vindkraft

KS har vurdert alternative modeller for en produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Alternativene som Skattedirektoratet i samråd med NVE har trukket fram er én som er basert på installert effekt og én hvor avgiften pålegges kraftproduksjonen.

Prognose for kommunal deflator i 2021 og 2022

Prognose for kommunal deflator i 2021 og 2022

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ser ut til å undervurdere veksten i den kommunale deflatoren for 2021. Mine punktanslag per 24. juni er 3,0 prosent for 2021 og 2,9 prosent for 2022.

Les flere artikler

KONTAKT