Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Korrigering av tilskudd til private barnehager i 2022

Korrigering av tilskudd til private barnehager i 2022

KS oppfordrer kommunene til å avvente eventuelle korrigeringer i tilskudd til private barnehager for 2022 til KS har fått svar fra Kunnskapsdepartementet om deres vurdering av håndteringen av reduserte utgifter til arbeidsgiveravgift i 2020.

Udekket kostnadsetterslep i 2023

Udekket kostnadsetterslep i 2023

Økt kostnadsnivå inn i 2023 sammen med resten av opplegget i RNB innebærer isolert sett tapt kjøpekraft for frie inntekter i 2023 på nær 3 mrd. kroner. Tapet kan bli langt større.

Velkommen til KOMØK 2022!

Velkommen til KOMØK 2022!

Endelig er Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK - tilbake i fysisk form! 12.-13. september 2022 møtes vi på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum. Hovedtemaet denne gangen er nytt inntektssystem for kommunesektoren.

Kommunal deflator for 2022

Kommunal deflator for 2022

Lønns- og prisveksten kommunesektoren står overfor i 2022 ser ut til å bli betydelig høyere enn anslaget i Nasjonalbudsjettet for 2022. En enkel modell gir en kostnadsvekst på 4 ¼ prosent, men veksten kan fort bli enda høyere.

Kommunal deflator i Nasjonalbudsjettet 2022

Kommunal deflator i Nasjonalbudsjettet 2022

Den kommunale deflatoren er en indeks som fanger opp pris- og lønnsveksten for kommunesektoren, som Finansdepartementet har ansvaret for. Bruken kan sies å være todelt.

Utvikling i skatteinntekter

Utvikling i skatteinntekter

Her finner du en løpende oversikt over kommuner og fylkeskommuners skatteinntekter.

Inntektssystemet

Inntektssystemet

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Inntektssystemet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

Sjeføkonomens side

Sjeføkonomens side

Torbjørn Eika er sjeføkonom i KS. Hvilken betydning har oljen, makroøkonomi og konjukturendringer for kommunesektoren? Her har vi samlet Eikas mange kronikker og analyser av temaet.

Mer om kommuneøkonomi

Et klart løftebrudd – høyst usikkert om koronakostnader i første halvår vil bli dekket

Et klart løftebrudd – høyst usikkert om koronakostnader i første halvår vil bli dekket

Håndteringen av koronapandemien har vært utfordrende og kostnadskrevende for kommunesektoren.

Høring om kommuneproposisjonen 2023 i kommunalkomitéen

Høring om kommuneproposisjonen 2023 i kommunalkomitéen

I høringen ber KS Stortinget fatte flere vedtak med anmodninger til regjeringen som vil styrke kommunenes og fylkeskommunenes handlingsrom fremover.

Høringsinnspillet til finanskomitéen om RNB 2022

Høringsinnspillet til finanskomitéen om RNB 2022

KS har gitt høringsinnspill til regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB22). Innspillene dreier seg om koronakompensasjon, nye reisevaner for kollektivtrafikken, og kjøpekraften av de frie inntektene til kommunesektoren.

Uttalelse fra fylkesordførerkollegiet om RNB 2022: Kollektivsatsing etterlyses!

PRESSEMELDINGER

Uttalelse fra fylkesordførerkollegiet om RNB 2022: Kollektivsatsing etterlyses!

Stortinget må legge inn midler i RNB 2022 som kan sikre at reisende ønsker å bruke kollektivtrafikk framfor privatbil i rushtrafikken i byområdene. Dette er helt nødvendig for at nullvekstmålet for personbiltrafikken nås.

Stormøte om RNB og kommuneproposisjonen

Stormøte om RNB og kommuneproposisjonen

13. mai, etter at regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett (RNB 2022) og kommuneproposisjonen for 2023, inviterte KS til gjennomgang for kommuner og fylkeskommuner.

- Oppsiktsvekkende løftebrudd

PRESSEMELDINGER

- Oppsiktsvekkende løftebrudd

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 inneholder ingen kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår. – Et oppsiktsvekkende løftebrudd, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les flere artikler

KONTAKT