Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Mer om kommuneøkonomi

KS kritisk til omlegging av skatteoppkrevingen

KS kritisk til omlegging av skatteoppkrevingen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at skatteoppkrevingen overføres fra kommunene til staten med virkning fra 1. juni 2020. KS mener at den kommunale oppkrevingen er svært effektiv og er kritisk til om en overføring av oppgaven vil gi bedre resultater.

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

Dagen etter at statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram gikk vi gjennom de viktigste følgene for kommunene og fylkeskommunene. Opptak fra gjennomgangen finner du her.

Langsiktighet gir mer stabil kommuneøkonomi

Langsiktighet gir mer stabil kommuneøkonomi

Langsiktighet er stikkordet i høstens utgave av «Kommunene og norsk økonomi 2/2019». Våre økonomer har vurdert de økonomiske utsiktene sett fra kommunesektoren og her finner du de siste tallene, analysene og vurderingene.

Høringssvar om voksne i grunnskole og videregående opplæring

HØRING

Høringssvar om voksne i grunnskole og videregående opplæring

KS støtter Livsoppholdsutvalget i det overordnede målet om høy yrkesdeltakelse i befolkningen, og er enig i at kompetanse er en viktig faktor for at den enkelte innbygger skal kunne ha en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Høringssvar om endret merverdiavgift

HØRING

Høringssvar om endret merverdiavgift

KS har ikke foretatt noen vurdering av de hensynene som ekspertutvalget legger til grunn for sine anbefalinger, men konsentrerer seg i stedet om eventuelle virkninger av forslagene for kommunenes og fylkeskommunenes økonomi.

Les flere artikler

KONTAKT