Til hovedinnhold

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Artikler

Mer om kommuneøkonomi

Foto: Tormod Ugelstad

PRESSEMELDINGER

Hverdagsveiene blir nok en gang nedprioritert

- Vi er skuffet over regjeringen som sier de vil ta vare på det vi har, men som likevel ikke satser på fylkesveiene i ny Nasjonal transportplan (NTP), sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Deloitte

Stor spredning i kommunenes regnskapsresultater for 2023

Kommunene – uten kommunale foretak og IKS – ligger an til et driftsresultat på i underkant av 1 prosent av driftsinntektene for 2023 ifølge KS’ regnskapsundersøkelse. Fylkeskommunene ligger an til et netto driftsresultat på 4,2 prosent.

Foto: Shutterstock

Eiendomsskatt: Dom om lokal reduksjonsfaktor

Eidsivating lagmannsrett avsa 9. oktober 2023 dom i sak som gjelder forholdet mellom lokal og obligatorisk reduksjonsfaktor for eiendommer der Skatteetatens boligverdier ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatt på boligeiendom.

Foto: Shutterstock

Nettkurs med grunnleggende innføring i eiendomsskatt

KS Advokatene tilbyr nå opptak fra tidligere avholdt kurs med grunnleggende innføring i eiendomsskatt. Kurset er særlig rettet mot medlemmer i eiendomsskattenemndene.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringsinnspill om tiltak for lavere gebyrer innen vann og avløp

KS peker i høringsinnspillet på at tiltak som å endre kalkylerente og forlenge avskrivningstid har positive effekter når det gjelder å få jevnere og riktige gebyrer over tid samtidig som de er enkle å gjennomføre.

Foto: KS

Samiske kommuner har høyere utgifter

Kommuner med samisk forvaltningsansvar har høyere kostnader innen grunnskole og administrasjon sammenlignet med andre kommuner. Tilskuddet fra Sametinget dekker ikke merkostnadene, viser ny rapport.

Les flere artikler

KONTAKT