Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Kommunesektorens inntekter fra kraftproduksjon 2021

Kommunesektorens inntekter fra kraftproduksjon 2021

Kommunenes skatte- og avgiftsinntekter fra kraftproduksjon (eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft) inngår i kommunesektorens samlede inntekter.

Statsbudsjettet for 2023: Blir svært tøft for kommunesektoren

PRESSEMELDINGER

Statsbudsjettet for 2023: Blir svært tøft for kommunesektoren

- Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes og fylkeskommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Det økonomiske handlingsrommet er bedret i mange kommuner

Det økonomiske handlingsrommet er bedret i mange kommuner

Gode netto driftsresultater og styrking av økonomiske buffere over tid har bidratt til at to av tre kommuner hadde større grad av økonomisk handlingsrom i 2021. Høyt lånefinansiert investeringsnivå gjør likevel at økonomien er blitt mer rentefølsom.

Kommunal deflator for 2022 og 2023

Kommunal deflator for 2022 og 2023

Lønns- og prisveksten kommunesektoren står overfor ligger an til å bli langt høyere i 2022 enn de 3,7 prosentene i RNB. 5,3 prosent fremstår som et bedre, men usikkert anslag. Veksten i 2023 kan bli om lag det halve, men er enda mer usikker.

Udekket kostnadsetterslep i 2023

Udekket kostnadsetterslep i 2023

Økt kostnadsnivå inn i 2023 sammen med resten av opplegget i RNB innebærer isolert sett tapt kjøpekraft for frie inntekter i 2023 på nær 3 mrd. kroner. Tapet kan bli langt større.

Utvikling i skatteinntekter

Utvikling i skatteinntekter

Her finner du en løpende oversikt over kommuner og fylkeskommuners skatteinntekter.

Inntektssystemet

Inntektssystemet

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Inntektssystemet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

Sjeføkonomens side

Sjeføkonomens side

Torbjørn Eika er sjeføkonom i KS. Hvilken betydning har oljen, makroøkonomi og konjukturendringer for kommunesektoren? Her har vi samlet Eikas mange kronikker og analyser av temaet.

Mer om kommuneøkonomi

Les flere artikler

KONTAKT