Til hovedinnhold

Inntektssystemet

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning og ulike levekår. Inntektssystemet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

Artikler

HØRING

Høringssvar om inntektssystemet for fylkeskommunene

Høringsuttalelsen til KS ble sluttbehandlet i KS' arbeidsutvalg 27. februar etter at den først ble lagt frem for KS' hovedstyre i januar.

Inntektssystemet for kommunene

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Pålogging til KS’ økonomimodeller

Dette er en abonnementsside for ulike KS-verktøy. Det er egne modeller for hhv. kommuner og fylkeskommuner.

SISTE OM INNTEKTSSYSTEMET

HØRING

Høringssvar om inntektssystemet for kommunene

KS' hovedstyre vedtok 16. desember enstemmig høringssvar om inntektssystemet for kommunene (NOU 2022: 10).

Nytt inntektssystem - må sikre gode og likeverdige tjenester i kommunene

Inntektssystemutvalget overleverte sin innstilling (NOU) til nytt inntektssystem for kommunene til kommunalministeren 29. august. – Det er helheten som er viktig, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS' storbynettverk: Uttalelse til Inntektssystemutvalget

Kommunene i KS storbynettverk deler By- og levekårsutvalgets bekymringer om at byenes kostnader knyttet til levekårsutfordringer ikke blir tilstrekkelig hensyntatt. Det utfordrer kommunenes evne til å levere likeverdige tjenester til alle.

KS ber om utvidet mandat til Inntektssystemutvalget

Hovedstyret i KS har drøftet hvordan kommunene reelt kan få en friere beskatningsrett. KMD ble denne uken oppfordret til å be Inntektssystemutvalget utrede nærmere praktiske forhold rundt en reell lokal mulighet til å sette skattesatser opp eller ned.

KS' prognosemodell for skatt og rammetilskudd

Kommunemodellen  er oppdatert med utgangspunkt i Revidert Nasjonalbudsjett 2023 og Kommuneproposisjonen 2024. Modellen for fylkeskommunene er oppdatert med endelige folketall 1.1.2023, skattetall for 2022 og Stortingets vedtak om statsbudsjett 2023 .

HØRING

Høringssvar om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Inntektssystemet er et system for fordeling av rammetilskudd og omfordeling av skatteinntekter til kommuner og fylkeskommuner. Rammetilskuddet og skatteinntektene er frie inntekter som fylkeskommunene kan disponere fritt.

Les flere artikler

KONTAKT