I høringssvaret har KS kommentert spørsmål som departementet har bedt høringsinstansene om synspunkter på i tillegg til noen mer generelle kommentarer:

  • Alternative nøkler for fylkesvei
  • Alternative nøkler for buss og bane
  • Tannhelsetjenesten
  • Tapskompesasjon og overgangsordninger
  • Fylkeskommunene etter regionreformen
Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS (pdf)

Om inntektssystemet

De frie inntektene utgjør om lag tre fjerdedeler av fylkeskommunenes samlede inntekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har tidligere varslet at inntektssystemet ville bli revidert i forbindelse med regionreformen i 2020. Inntektssystemet for fylkeskommunene ble sist endret i 2015.

Lenkeblokk Icon Se alle høringsdokumentene (regjeringen.no)