Oppdatert 22. februar 2023

- KS har fått medhold på alle punkter i sakene med Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag. I saken med Skolenes Landsforbund fikk vi også medhold, men Skolenes Landsforbund fikk flertall i nemnda på ett punkt som angår yrkesfaglærere.

Resultatet fra meklingen mellom KS og de øvrige 39 forbundene gjøres gjeldende som ny hovedtariffavtale for Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag fra 27.9.2022.

KS har i B-rundskriv 4/2022 informert og kommentert iverksetting av hovedoppgjøret pr. 1.5.2022. Denne artikkelen supplerer informasjonen i rundskrivet.

Kommunene og fylkeskommunene må etterbetale ny lønn til berørte arbeidstakere så raskt som mulig. Det er viktig for lærerne som har ventet lenge på lønnsøkning for 2022. Det gjør det også mulig med kostnadsføring i kommunens og fylkeskommunens regnskap for 2022. Fristen for å avlegge regnskapet for 2022 er 22. februar 2023.

1. Virkningstidspunkt er 27.9.2022 for sentrale lønnstillegg og garantilønn i 2022

Det er en fast og langvarig praksis i Rikslønnsnemnda at virkningstidspunkt for sentrale lønnstillegg settes til arbeidets gjenopptakelse. Streiken ble avsluttet 27. september 2022, og det er nå avklart at sentrale lønnsendringer for 2022 skal utbetales fra og med denne datoen. Dette gjelder lønnsendringene som følger av meklingsresultatet, romertall I Økonomi 2022.

Rikslønnsnemnda har fastsatt ny Hovedtariffavtale mellom KS og henholdsvis Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag. I den nye tariffavtalen er virkningstidspunktet for generelle tillegg fastsatt til 27. september. Dette virkningstidspunktet er en del av tariffavtalen og er bindende for alle arbeidsgivere og berørte arbeidstakere i KS-tariffområde. Det vil derfor være tariffstridig og lovstridig å benytte annet virkningstidspunkt lokalt jf arbeidstvistloven paragraf 6.

Kommunene må derfor forholde seg til Rikslønnsnemndas fastsettelse av virkningstidspunkt og kan ikke avvike fra dette, heller ikke gjennom en lokal avtale.

2. Hvem omfattes av sentrale tillegg pr. 27.9.2022?

Selv om sentrale tillegg for arbeidstakere med stillingskode i hovedtariffavtalens kapittel 4 skal gis fra 27.09.2022, forutsetter det likevel at arbeidstakerne var ansatt 30.4.2022. Arbeidstakere som er medlemmer av Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag og som er tilsatt etter 30.04.2022 har ikke krav på sentrale tillegg pr. 27.9.2022. Det må likevel påses at de har minst en grunnlønn i henhold til ny garantilønnstabell.

3. Sentrale tillegg og ny garantilønn pr. 1.1.2023

Sentrale tillegg og ny garantilønn fra 1.1.2023 slik at det følger av meklingsresultatet, romertall II Økonomi 2023, bokstav B skal også nå iverksettes.

Med virkning fra 01.01.2023 gis følgende generelle tillegg til arbeidstakere med 16 års ansiennitet eller mer i følgende stillingsgrupper:
- Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning: kr 4.500,-
- Lektor og Stillinger med krav om mastergrad: kr 6.000,-
- Lektor med tilleggsutdanning; kr 7.000,-

Garantilønn (16 års lønnsansiennitet) økes tilsvarende fra 01.01.2023 slik:
- Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning: 617.200,-
- Lektor og Stillinger med krav om mastergrad: 667.600,-
- Lektor med tilleggsutdanning: 698.000,-

Arbeidstakere som er medlemmer av Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag og som er tilsatt fra 1.1.2023, skal ikke ha sentralt tillegg pr. 1.1.2023, men det må likevel påses at de har en grunnlønn i henhold til ny garantilønnstabell pr. 1.1.2023.

4. Lærere som har hatt ansiennitetsopprykk fra 1.5.2022

Medlemmer av Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund eller Norsk Lektorlag som har hatt ansiennitetsopprykk i perioden 1.5-27.9.2022 skal ha fått opprykk etter gammel tabell.

Disse arbeidstakerne får nå sentralt tillegg med virkning fra 27.9.2022, i tråd med ansiennitet pr. 30.4.2022. Arbeidstakere som ligger under garantilønn etter at sentralt tillegg pr. 27.9.2022 er gitt, må justeres opp til aktuell garantilønn i tråd med ny garantilønnstabell.

Eksempel 1:
Adjunkt i stillingskode 7962 (stillingsgruppe «Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning) med ansiennitet fra 1.6.2016, medlem av Utdanningsforbundet.

Grunnlønn per 30.4.2022 

485 300

Ansiennitetsopprykk per 1.6.2022 iht. garantilønnstabellen per 1.5.2021. Tillegg for ansiennitet

10 300

 

Ny grunnlønn per 1.6.2022 

495 600

Sentralt fastsatt tillegg ved arbeidets gjenopptakelse 27.9.2022. Med utgangspunkt i lønnsansiennitet pr. 30.4.2022

14 800

Ny grunnlønn pr. 27.9.2022

510 400

Kontroller at ny grunnlønn minst tilsvarer ny garantilønn pr. 27.9.2022. Garantilønn for stillingsgruppen med 6 års ansiennitet er 510 400

Eksempel 2:
Lektor i 7965 (stillingsgruppe «Lektor og Stillinger med krav om mastergrad) med ansiennitet fra 1.12.2006, medlem av Utdanningsforbundet.

Grunnlønn per 30.4.2022 

590 200

Sentralt fastsatt tillegg ved arbeidets gjenopptakelse 27.9.2022. Med utgangspunkt i lønnsansiennitet pr. 30.4.2022

15 500

Ny grunnlønn pr. 27.9.2022

605 700

Ansiennitetsopprykk per 1.12.2022 iht. garantilønnstabellen per 1.5.2022. Tillegg for ansiennitet

55 900

Ny grunnlønn pr. 1.12.2022

661 600

Sentralt tillegg pr. 1.1.2023

6 000

Ny grunnlønn pr. 1.1.2023

667 600

Eksempel 3:
Adjunkt i stillingskode 7962 (stillingsgruppe «Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning) med ansiennitet fra 1.6.2012, medlem av Utdanningsforbundet.

Grunnlønn per 30.4.2022 

515 800

Ansiennitetsopprykk per 1.6.2022 iht. garantilønnstabellen per 1.5.2021. Tillegg for ansiennitet

21 300

 

Ny grunnlønn per 1.6.2022 

537 100

Sentralt fastsatt tillegg ved arbeidets gjenopptakelse 27.9.2022. Med utgangspunkt i lønnsansiennitet pr. 30.4.2022

14 800

Beregnet lønn pr. 27.9.2022 gitt sentralt tillegg

551 900

Kontroller at ny grunnlønn minst tilsvarer garantilønn pr. 27.9.2022.
Garantilønn for stillingsgruppen med 10 års ansiennitet er 552 900

 

Ny grunnlønn pr. 27.9.2022

552 900

5. Hva med lærere som har gått av med pensjon

Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før 17.2.2023, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Arbeidstakere som var tilsatt 30.04.2022 og som gikk av med pensjon etter 27.9.2022, gis sentrale tillegg med virkning fra 27.9.2022. De som gikk av med pensjon i januar eller februar, og hadde stillingskode 7966, 7965 eller 7963, skal også ha det generelle tillegget pr. 1.1.2023, se punkt 3.

6. Rikslønnsnemdas kjennelse om yrkesfaglærere med et ekstra fagbrev

Skolenes Landsforbund fikk medhold i sitt krav for yrkesfaglærere. Ett ekstra fagbrev skal vurderes lik 60 studiepoeng og alle fagbrev er relevante for yrkesfaglærere. Rikslønnsnemndas kjennelse av 17.2.2023 vedrørende yrkesfaglærere med to fagbrev kan forstås på ulike måter. KS og SL har derfor hatt dialog om dette punktet i Rikslønnsnemndas kjennelse, og ble på et møte 22. februar enige om å legge følgende forståelse til grunn:

 1. Alle yrkesfaglærere i stillingskode 7962 adjunkt med ett ekstra fagbrev i tillegg til det fagbrevet som er grunnlaget for tilsettingen, har krav på å bli innplassert i stillingskode 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning. Forutsetningen er at de for øvrig fyller vilkårene om 2-årig yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skoles nivå og pedagogisk kompetanse (PPU) eller fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning, samt 4 års yrkespraksis. De yrkesfaglærerne dette gjelder, må fremme krav til arbeidsgiver om endring av stillingskode.
 2. Ved endring av stillingskode fra 7962 adjunkt til 7963 adjunkt med tilleggsutdanning, løftes yrkesfaglæreren opp til garantilønnsnivået for det aktuelle ansiennitetstrinn. Endringen gjøres med virkning fra 27.9.2022.

Til orientering nevnes at tilsvarende bestemmelse lå i Hovedtariffavtalen vedlegg 2 fram til 2016.

KS er i dialog med forhandlingssammenslutningene om å inngå tilslutningsprotokoller slik at vedlegg 2 til HTA er likelydende for alle partene.

7. Gjennomførte lokale forhandlinger i 2022 for ansatte i HTA kap. 3.4 eller kap. 5.

Rikslønnsnemndas kjennelse får ingen konsekvenser for avtalt virkningstidspunkt og iverksetting etter disse forhandlingene.

8. Øvrige endringer i Hovedtariffavtalen

Endringene i Hovedtariffavtalen (1.5.2022-30.4.2024) gjøres gjeldende for Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag fra 27. september 2022.

9. Slutningene fra rikslønnsnemndas kjennelser

Slutningene, det vil si Rikslønnsnemndas konklusjoner, er likelydende i alle tre sakene som har vært behandlet, med unntak av at SL fikk innfridd sitt krav om et ekstra fagbrev. Du kan lese kjennelsene i lenke nedenfor. Her gjengis alle tre slutningene.

SLUTNING KS OG UTDANNINGSFORBUNDET

 1. Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i Unio, som fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2022-032, gjøres gjeldende fra 27. september 2022 til 30. april 2024 også for Utdanningsforbundet.
 2. Virkningstidspunktet for sentrale lønnsreguleringer fastsatt i Riksmeklerens forslag, I Økonomi pr. 1. mai 2022 settes til 27. september 2022.
 3. Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som har fratrådt i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering.

SLUTNING KS og SKOLENES LANDSFORBUND

 1. Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i LO kommune, som fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2022-032, gjøres gjeldende fra 27. september 2022 til 30. april 2024 også for Skolenes landsforbund.
 2. I vedlegg 2 – i vedlegget inntas følgende tekst i tillegg til eksisterende tekst: For yrkesfaglærere skal ett ekstra fagbrev vurderes likt med 60 studiepoeng, og alle fagbrev er relevante.
 3. Virkningstidspunktet for sentrale lønnsreguleringer fastsatt i Riksmeklerens forslag, I Økonomi pr. 1. mai 2022 settes til 27. september 2022.
 4. Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som har fratrådt i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering.

SLUTNING KS OG NORSK LEKTORLAG

 1. Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i Akademikerne kommune, som fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2022-032, gjøres gjeldende fra 27. september 2022 til 30. april 2024 også for Norsk Lektorlag.
 2. Virkningstidspunktet for sentrale lønnsreguleringer fastsatt i Riksmeklerens forslag, I Økonomi pr. 1. mai 2022 settes til 27. september 2022.
 3. Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som har fratrådt i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering

Ved behov vil vi oppdatere artikkelen med utdypende informasjon over helgen.