PRI benyttet systemorientert designmetodikk for å forstå kompleksiteten i de valgte samfunnsutfordringene. Metodikken har vært benyttet for å skape en felles forståelse for nåsituasjonen, identifisere områder med innovasjonspotensiale og for å kunne snakke om komplekse sammenhenger og årsaker. Målet er å håndtere kompleksitet. En del av dette er å visualisere sammenhenger i gigamaps.  

Metoden kan sammenfattes i tre hovedpunkter.

  • skape en felles forståelse av nåsituasjonen​
  • se og snakke om komplekse sammenhenger og årsaker og​
  • finne ut hva som funger, hvor glipper det, og hvordan vi utnytter ny teknologi og nye brukermønstre i utviklingen av nye løsninger.​

Gjennom å tegne opp alle de kjente bestanddelene i et system, og visualisere sammenhengen mellom dem fra ulike perspektiv og ulike nivåer, får vi en oversikt over helheten. Kartleggingen samles i et gigamap. Med oversikt over helheten kan vi fokusere på enkeltdeler og belyse spesielle sammenhenger, relasjoner, avhengigheter eller dysfunksjonaliteter. Hensikten er å forstå rotårsakene og legge disse til grunn for å utvikle prosjektporteføljen.

Ved å zoome ut, og samles rundt gigamapen/systemkartet, kan beslutningstakere, fagmiljøer og berørte grupper diskutere det helhetlige bildet. De involverte resonnerer sammen om årsaker og virkninger og vurderer endringer i systemet. På samme måte er det mulig å zoome inn på enkeltområder for å gå i dybden og utforske underliggende systemer eller problemområder.

PRI har benyttet denne metoden i definisjonen av de to hovedprosjektene med tilhørende porteføljer: