Tips

Innhenting av innsikt skal utføres gjennom hele prosjektet. Det vil alltid dukke opp nye ting dere må lære mer om, så vær nysgjerrige.

 • 1. Kartlegge dagens tjeneste

  Enten dere skal forbedre en eksisterende tjeneste eller opprette en helt ny, bør dere starte med å kartlegge hvordan tjenestene som berøres utføres i dag. Samle ansatte på tvers av tjenesten til et arbeidsmøte hvor målet er å synliggjøre sammenhenger og svakheter i dagens tjeneste. Gå inn på verktøyet dagens tjenestereise for å få veiledning i dette arbeidet.

  Når de berørte tjenestene er kartlagt, vil dere kunne definere hvilke områder dere er usikre på, og hva dere trenger å lære mer om gjennom videre innsiktsarbeid.


  Figuren viser ulike måter å innhente innsikt på og foreslått vekting mellom disse.

  Innovasjonseksempel

  Sarpsborg kommune: Tjenestevurdering

  Sarpsborg involverer innbyggere i åpen dialog om kommunens fremtidige tjenester. Innbyggerne kan kommentere, gi vurdering og sette karakter på de kommunale tjenestene.

  Les mer her

   

 • 2. Gjennomføre intervjuer

  Snakk med de som berøres av tjenesten for å avdekke og forstå faktiske behov. Sett av god tid til å undersøke brukernes livssituasjon og ansattes arbeidshverdag.

  Gjennom observasjon og intervjuer med ansatte og de som mottar tjenestene, vil dere få innsikt i hvordan de opplever dagens tjenester, hva de har av behov, ønsker og forventinger til en ny løsning. Les mer om hvordan man innhenter denne innsikten i verktøyet intervju og observasjon.

 • 3. Lære av andre

  En god delings- og læringskultur betyr mye. Ved å gjenbruke og tilpasse andre kommuners løsninger kan dere spare utviklingskostnader, og unngå å gjøre feil andre har gjort. Bruk derfor tid på å studere hvordan andre kommuner har løst lignende utfordringer. Besøk gjerne KomINN for å lære om innovasjonsprosjekter i andre kommuner, og for å se om dere kan bygge videre på deres erfaringer.

 • 4. Se på statistikk og tall

  Hent inn mer konkret statistikk, tall og andre fakta knyttet til tjenestene dere kartlegger. Supplér overordnet offentlig statistikk med detaljerte tall fra kommunens fagsystemer, spørreundersøkelser og andre kilder. Målet er å nyansere problemet dere har valgt å jobbe videre med, og finne konkrete forbedringsområder. Følg verktøyet statistikk og tall for veiledning i dette arbeidet. 

  Kombiner gjerne ulike typer innsikt. Funn fra dybdeintervjuene kan forsterkes med tall. Tall kan underbygges med personlige historier fra dybdeintervjuene.

  Tips

  Husk å forankre arbeidet gjennom hele fasen på alle nivåer i organisasjonen.
 • 5. Utforske teknologi

  Dersom det skal utvikles en ny tjeneste som innebærer bruk av teknologi, er det viktig å forstå mulighetene og begrensningene som ligger i ulike tekniske løsninger. Identifiser hvilke løsninger som har størst potensial til å møte behovene. Bygg på erfaringer fra andre kommuner, og start dialogen med leverandørmarkedet tidlig. Husk å involvere IT-avdelingen i egen kommune.

  I noen tilfeller finnes ikke den ideelle tekniske løsningen. Da kan en vei å gå være å samarbeide med en eller flere leverandører og andre kommuner for å utvikle nye tekniske løsninger. Denne type prosjekter er svært krevende, men noen ganger nødvendig for å skape nye løsninger der teknologien understøtter og bidrar til innovasjon i tjenestene. 

  Tips

  Vær forsiktig med å velge teknologi for tidlig. Bruk tid på å forstå menneskelige behov før dere velger teknologi.

 • 6. Analysere og oppsummere

  Innsikten dere nå har fått bør settes i system og oppsummeres i et grundig beslutningsgrunnlag slik at den kan gi rammer og føringer for det videre arbeidet. 

  Gjør gjerne en enkel oppsummering sammen med en kollega rett etter at dere har gjennomført innsiktsarbeidet. Deretter kan det være lurt å analysere funnene i et arbeidsmøte med hele teamet der behov, problemer, muligheter og «hull» i dagens tjenestetilbud identifiseres. Analyser videre sammenhenger mellom ressursbruk, organisering, kultur og resultater i dagens tjenestetilbud. Se analyseverktøyet for mer veiledning til dette arbeidet.

  Gjør nye vurderinger av hvor gevinstpotensialet kan være størst og oppdater gevinstrealiseringsverktøyet.

  Oppsummer gjerne funnene i en presentasjon som tas videre inn i forankringsmøter og i idémyldrings-workshoper i neste fase.

  Tips

  Referer gjerne tilbake til innsikten gjennom hele prosjektet for å sikre at dere holder stø kurs og ivaretar behovene.Relevante verktøy:

Lenkeblokk Icon Dagens tjenestereise Lenkeblokk Icon Intervju og observasjon Lenkeblokk Icon Statistikk og tall Lenkeblokk Icon Analyseverktøy Lenkeblokk Icon Gevinstrealisering Lenkeblokk Icon Planleggingsverktøy