Lyngen har en innovativ og fremoverlent oppvekstsjef, som tørr å tenke nytt. Den forankringen og faglige støtten har vært avgjørende

Kåre Bjørnar Olsen

Hva er Innovasjons- barometeret?

Foto: Trigger

Lenkeblokk Icon Les mer her

«It takes a village to raise a child» sier et gammelt afrikansk ordtak. Akkurat det har Lyngen kommune forstått. I dag samarbeider kommunen ikke bare på tvers av egne sektorer, men også med ungdommen selv, NAV, frivilligheten, politi og det private næringslivet for å hindre utenforskap.

- Vi må hele tiden utvikle oss og finne nye tiltak. Siden dette handler om de unges fritid og liv er det viktig å inkludere ungdommen i utvikling og planlegging av aktivitetene. De må få et eierforhold til prosjektet, sier ungdomskonsulent og utekontakt Kåre Bjørnar Olsen. Han har vært sentral i arbeidet siden det startet opp.

Lenkeblokk Icon Se resultatene her: Innovasjonsbarometeret 2020

Fra prosjekt til modell

Det hele startet som et samarbeidsprosjekt mellom NAV og kommunen. Prosjektet het «Aktiv ferie og fritid». Tanken var at alle barn og unge skulle ha et fritids- og ferietilbud. Målet var å hindre utenforskap. I ferier ble det arrangert turer som alle de unge i bygda kunne delta på.

I dag er Lyngenmodellen mye mer enn det. «Aktiv Lyngen» arrangerer fortsatt turer i feriene. I tillegg arrangerer de «Treffpunkt» hver uke. Her serveres det mat og viktige tema som rusforebygging og sosialt miljø tas opp til diskusjon. Sammen med det lokale friluftslivet arrangerer kommunen en rekke mindre turer og fysiske aktiviteter, som allidretten for 1.-6. klasse. Det lokale kulturlivet er også med. Ungdommen lager revy og teater og noen ganger er de med i større filmer som statister.

En av de store fordelene med Lyngen-modellen er tidlig intervensjon. Det er en lavterskelmodell, der skole eller foreldre kan ta kontakt dersom de unge sliter. «Aktiv Lyngen» går inn og samarbeider med familiene som ønsker det.

- For barn og unge som sliter er det ofte små korrigeringer som skal til for at ting skal endre seg. I dette arbeidet retter vi inn veiledning og tiltak med familiene, sier Kåre Bjørnar Olsen.

Hybeltrening

Det er ingen videregående skole i Lyngen kommune. Bygdas ungdommer må derfor flytte ut når de skal begynne på videregående. Det kan være tøft for en 16-åring å takle livet alene. Lyngen startet derfor med hybeltrening hvor ungdommen lærte det å bo alene. Temaene er alt fra økonomi til matlaging, døgnrytme og hvordan få struktur på skole og fritid. Det var et mål å etablere sosiale nettverk. Kommunen har ansatt en egen person som har treffpunkter i Tromsø, og reiser rundt til de kommunene hvor ungdommene går på videregående skole. En såkalt «ekstra-pappa».

Arbeidstrening og samarbeid med næringslivet

- I dag kan en ungdom gå gjennom et 10-årig skoleløp kun med dårlige karakterer. Det er ikke bra for selvfølelsen. Vi tenker at alle er gode på noe og trenger å vise det. Skolen i dag har blitt for teoretisk, noe som fører til at mange faller igjennom, sier Kåre Bjørnar Olsen. 

Derfor har Lyngen kommune startet arbeidstrening for ungdom. I «Ungdom i Arbeid» får de unge femti timers arbeidstrening. Arbeidet består blant annet av å utføre småjobber som måking og rydding for privatpersoner som trenger hjelp, eller å jobbe som trivselarbeidere på sykehjem. Etter gjennomført program er man kvalifisert til å kunne få en referanse på CVen som kan brukes til lærlings- og jobbsøknader. En ekstra bonus ved programmet er at det blir tettere kontakt mellom yngre og eldre generasjoner. 

Kommunen har i tillegg startet en mekke-garasje hvor ungdommen kan mekke på moped, bil og andre kjøretøy. Her samarbeidet de med det lokale næringslivet for å få lokaler. Næringslivet er også aktive i å skaffe ungdom jobb. Spesielt gjelder dette de som dropper ut av skolen.

- Litt tabloid sagt, så kan en ungdom droppe ut på fredag, også har han en jobb å gå til på mandag, sier Kåre Bjørnar Olsen.

Forankring og samarbeid på tvers

Flere kommuner viser interesse for Lyngenmodellen. Får å få det til trekker Olsen frem tre suksesskriterier for å lykkes.

- Lyngen har en innovativ og fremoverlent oppvekstsjef, som tørr å tenke nytt. Den forankringen og faglige støtten har vært avgjørende. I tillegg har vi forankring hos politikerne. Vi har politikere som tenker neste generasjon og som investerer her.

Det tredje suksesskriteriet er det tverrfaglige arbeidet og felles mål.

- Det må jobbes på tvers av gamle grenser. Tverrfaglighet er vanskelig og må jobbes med. Men det må til for å få til noe nytt og lykkes, avslutter Olsen.  

Trivselstiltak mot frafall

Bowling, pizza og en «ekstrapappa» som passer på at ungdommen står opp og kommer seg på skolen. Lyngen kommune følger elevene sine tett for at de ikke skal droppe ut fra videregående.

Les mer i Kommunespeilet her