Kommunenettverk

Lenkeblokk Icon Se hvem som er din regionale nettverkskoordinatorer

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er et viktig satsningsområde i kommunal sektor for å få tilstrekkelig kapasitet og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i møte med de demografiske utfordringene. Digitale løsninger for å følge opp innbyggere hjemme gir enklere samhandling mellom innbygger, fastlege, sykehus og kommune.

Les mer om satsingsområdene i rapporten: Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet (nettartikkel)

Mange kommuner er godt i gang med å implementere velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Å gå fra en liten pilot til storskala implementering, der velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er en integrert del av tjenestene til innbyggerne, er viktig for kommunene fremover. Implementering av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er imidlertid komplekst.

Mandat for kommunenettverket

Hvorfor eget nettverk?

For å støtte kommunene i deres arbeid med implementering og skalering av velferdsteknologi vil nettverket legge til rette for koordinering, erfaringsdeling og samarbeid mellom kommuner. Nettverket vil også bidra med råd og innspill til felles arbeid som kan ta ned barrierer for implementering av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Nettverket skal bygge videre på regionale og lokale strukturer som virker godt, og det skal være et nettverk for alle kommuner, ikke bare kommuner som har vært med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet tidligere.

Det er de regionale digitaliseringsnettverkene som har den helhetlig strategiske og koordinerende rollen for digitaliseringsarbeidet i regionene. Nettverkskoordinatorene vil derfor samarbeide tett med disse nettverkene og KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

Hva er viktig for at din kommune skal få nytte av nettverket?

For at din kommune skal få best nytte av nettverket er det viktig å velge en kontaktperson. Kontaktpersonen bør sørge for at dere mottar og deler relevant informasjon fra nettverkskoordinator, og kan videreformidle viktige behov, status innspill fra deres kommune til nettverkskoordinator. Det er en fordel om kontaktpersonen har kjennskap til velferdsteknologi og arbeidet med dette i deres kommune.

KS´rolle i nettverket

KS har gjennom statsbudsjett fått i oppdrag å lede nettverket og samarbeider tett med de utvalgte nettverkskoordinatorene. KS fasiliterer de nasjonale møtene i nettverket og støtter arbeidet med å koordinere kommunenettverket med andre viktige nettverk og de to pågående spredningsprosjektene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.  Det er det regionale digitaliseringsnettverkene som har den helhetlig strategiske og koordinerende rollen for digitaliseringsarbeidet i regionen. Nettverkskoordinatorene vil derfor samarbeide tett med disse nettverkene og KS kompetansenettverk for e-helse (eKomp).