Etikk er refleksjoner og systematiske tilnærminger til verdispørsmål: Hva er moralsk godt, rett og rettferdig?

Etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenestene handler i stor grad om å se nærmere på våre beslutninger, handlinger, holdninger, rutiner og systemer for å kunne tilby best mulig kvalitet på tjenestene til brukerne. Refleksjonskortene som er utarbeidet inneholder utsagn, påstander, beskrivelser av holdninger, etiske dilemma og vanskelig situasjoner knyttet til hverdagsrehabilitering.

Formålet med kortene er at man gjennom felles refleksjon oppnår en bevisstgjøring av viktige verdier i arbeidet, samt hvilke etiske utfordringer og dilemma som kan oppstå.

Refleksjonskortene kan brukes i forum for etisk refleksjon på tjenestesteder som hverdagsrehabiliteringsteam, hjemmetjenesten, sykehjem og andre heldøgns botilbud. De kan også brukes som inspirasjon til refleksjon mellom brukere, pårørende ansatte politikere, m.m.

Last ned og skriv ut så mange du trenger!

Lenke til refleksjonskortene og introduksjonsheftet finner du under  denne artikkelen. Materiellet kan ikke bestilles i papirversjon.

Lykke til!